Oblika in vsebina javnih listin višjih strokovnih šol

Avtor: | Objava: 14.11.2005Študente višjih strokovnih šol in delodajalce, ki zaposlujejo diplomante višjih strokovnih šol, seznanjamo z novim Pravilnikom o javnih listinah, ki jih višje strokovne šole izdajajo študentom. 

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, ki je bil sprejet leta 2004, določa, da mora minister natančneje določiti dokumentacijo ter obliko in vsebino javnih listin, ki se izdajajo študentom višje strokovne šole.  

Pravilnik kot javne listine opredeljuje:
- indeks,
- diplomo,
- potrdilo o vpisu,
- potrdilo o opravljenih izpitih oziroma študijskih obveznostih,
- potrdilo o končanju študija in
- izpisnico. 

Pravilnik določa kdaj in po kakšnem postopku se izda posamezna izmed navedenih javnih listin in sicer:
- indeks se izda študentu ob vpisu;
- diploma se izda na način in v rokih, ki jih določi posamezna šola, v vsakem primeru pa po tem, ko študent opravi vse predvidene obveznosti oziroma na zahtevo študenta v sedmih dneh po končanju študija;
- potrdilo o vpisu, o opravljenih izpitih oziroma o opravljenih študijskih obveznostih se izda na zahtevo študenta;
- potrdilo o končanju študija se do izdaje diplome izda na zahtevo študenta. 

Pravilnik določa tudi pravila glede oblike in vsebine javnih listin. Direktor oziroma ravnatelj šole določi:
- obrazec potrdila o opravljenih izpitih oziroma o opravljenih študijskih obveznostih;
- obrazec o končanju študija in
- obrazec izpisnice. 

Sestavni del pravilnika so naslednji obrazci:
obrazec potrdila o vpisu,
obrazec indeksa in
obrazec diplome. 

Pravilnik natančno določa vsebino, obliko in dimenzije obrazcev, ki so določeni s pravilnikom. 

S pravilnikom določene obrazce lahko kupujejo in uporabljajo le tiste šole, ki izvajajo javno veljavne višješolske študijske programe.
V izogib morebitnim sporom bo ministrstvo pristojno za višje strokovno izobraževanje založnikom posredovalo seznam šol, ki so upravičene uporabljati s pravilnikom določene obrazce. 

Pravilnik razveljavlja 22., 23., 24., 25. in 26. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja, javnih listinah in vodenju evidenc v višjih strokovnih šolah (Uradni list RS, št. 54/1996) in Odredbo o obrazcih javnih listin v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 59/1996 in 41/1999). 

Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavanega pravilnika. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
Od 5.11.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o javnih listinah, ki jih višje strokovne šole izdajajo študentom
(UL RS 97/2005)
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (UL RS 86/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *