Obrazec prijave v zavarovanje ob zaposlitvi invalidne osebe

Avtor: | Objava: 15.02.2005Delodajalcem, ki zaposlujejo invalidne osebe, bo odslej v pomoč Navodilo za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide, ki natančneje določa in ureja:
  1. način, kako se v Prijavi v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje evidentira, da se prijavlja invalida po 3. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter
  2. dokazila, ki jih je delodajalec dolžan hraniti za zavarovanca, ki ga prijavlja kot invalida.

Do 30. januarja 2005 so se temu navodilu morala prilagoditi naslednja gradiva (obrazci M-1, M-2, M-1A, M-3, M-3A, M-DČ):
- prijava podatkov v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje,
- zavarovanje za starševsko varstvo,
- zavarovaje za primer brezposelnosti in 
- o sklenitvi delovnega razmerja,
- Pravilnik o obrazcih prijav podatkov za matično evidenco o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Navodilo taksativno določa vrsto invalidov, ki se prijavljajo ter šifro, ki se uporablja za posamezno vrsto invalidnosti

Delodajalci imajo dolžnost trajno hraniti naslednje dokumente:
odločbo o statusu invalida, če gre za zavarovanca, ki pridobi status invalida v skladu z 10. členom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (UL RS 63/04);
odločbo ali sklep o priznanju lastnosti invalida, če gre za zavarovanca, ki mu je bila priznana lastnost invalidne osebe po 6. členu Zakona o usposabljanju in zavarovanju invalidov (UL SRS 18/76);
odločbo ali sklep o priznanem statusu delovnega invalida, če gre za zavarovanca, ki je pridobi status delovnega invalida II. ali III. kategorije po veljavnih predpisih s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
odločbo oziroma izvedensko mnenje invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o priznani telesni okvari, če gre za zavarovanca, ki mu je bila ugotovljena:   
   1. 70% telesna okvara zaradi izgube sluha ali
   2. najmanj 80% telesna okvara, pod pogojem, da je najnižji odstotek posamične telesne okvare, ki se sešteva, vsaj 70%;
odločbo o statusu invalida, če gre za zavarovanca, ki je pridobil status vojaškega vojnega invalida po 2. členu, status vojaškega mirnodobnega invalida po 3. členu oziroma status civilnega invalida vojne po 4. členu Zakona o vojnih invalidih (UL RS 63/95, 62/96, 19/97, 21/97, 75/97);
odločbo o priznanih pravicah po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, če gre za zavarovanca, ki je pridobil status v skladu z Zakonom o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (UL SRS 41/83);
odločbo ali mnenje komisije za razvrščanje oziroma strokovno mnenje komisije za usmerjanje, če gre za zavarovanca, ki je bil razvrščen na podlagi izvida ali mnenja strokovne komisije za razvrščanje otrok ali mladostnikov z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju v sladu z Zakonom o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (UL SRS 19/76) ali pa če gre za zavarovanca, ki je bil usmerjen v program izobraževanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (UL RS 54/2000);
- uradno preveden dokument države članice EU o priznani invalidnosti v skladu s 3. členom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, če gre za zavarovanca, ki je status invalida pridobil po predpisih držav članic EU. 

Nadzor nad načinom in pravilnostjo prijave invalida izvaja Inšpektorat RS za delo, ki lahko od delodajalca zahteva, da mu predloži zgoraj navedene listine; predložitev listin lahko od delodajalca zahteva tudi Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. 

Delodajalec ima dolžnost, da prijavi vsako spremembo v zvezi z invalidnostjo zaposlene osebe. 

VELJAVNOST:
Od 5.2.2005. 

PRAVNI VIR:
Na
vodilo za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (UL RS 10/2005)
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (UL RS 63/2004)


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *