Obvestilo o spremembi cen

Avtor: | Objava: 09.05.2005Zakon o kontroli cen, kot enega od ukrepov kontrole cen, določa obvezno redno ali občasno pošiljanje podatkov o cenah za posamezno blago ali več vrst blaga. V skladu s tem določilom je sprejeta Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen.  
Odredba razveljavlja Odredbo iz leta 2004 in velja 6 mesecev od njene uveljavitve, vsebinsko pa ne prinaša nobenih sprememb

Podjetja so ministrstvu za gospodarstvo zavezana sporočiti spremembe cen pred njihovo uvedbo oziroma najkasneje na dan spremembe, pri čemer ni potrebno pošiljati obvestila o spremembi cen, ki so posledica akcijskih in drugih promocijskih znižanj. 

Odredba natančno določa, za katere proizvode in storitve je potrebno poslati obvestilo o spremembi cene in sicer predvsem:
 

proizvodnja hrane: kruh iz moke tipa 500, pšenična moka tip 500, sladkor;
založništvo: učbeniki, delovni zvezki, delovni učbeniki, zbirke nalog oz. vaj, atlasi in karte, priročniki, učna sredstva, splošno-informativni tiskani dnevniki;
oskrba z električno energijo, plinom in vodo: električna energija za tarifne uporabnike, zemeljski plin za tarifne uporabnike iz prenosnega omrežja, cena omrežnine za zemeljski plin iz prenosnega omrežja, zemeljski plin in uparjeni utekočinjeni naftni plin (odvzem preko števca) iz distribucijskega omrežja za tarifne uporabnike, para in topla voda za namene daljinskega ogrevanja;
komunalne storitve: storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov; storitev predelave, odlaganja, sežiganja in drugih načinov odstranjevanja komunalnih odpadkov; storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda; storitev zbiranja, čiščenja in distribucije pitne vode;
prodaja goriv: motorni bencini (NMB-91, NMB-95, NMB-98), plinsko olje (D-2), utekočinjen naftni plin v jeklenkah, za pogon in za ogrevanje; kurilno olje – ekstra lahko (KOEL), kurilno olje – srednje (mazut), letalsko gorivo;
kopenski promet: prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu, prevoz potnikov v mestnem in primestnem cestnem prometu na rednih linijah, prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem prometu na rednih linijah, prevoz potnikov v zračnem prometu na rednih linijah, cestnina za uporabo cestninske ceste;
pošta in telekomunikacije: prenos standardiziranih pisem v notranjem poštnem prometu, prenos nestandardiziranih pisem stopnje mase do 20 g v notranjem poštnem prometu, prenos nestandardiziranih pisem stopnje mase od 20 g do 100 g v notranjem poštnem prometu, prenos standardizirane dopisnice v notranjem poštnem prometu, prenos nestandardizirane dopisnice v notranjem poštnem prometu, telefonska naročnina za fiksni telefon, telefonski impulz za naročniški telefon za notranji telefonski promet, osnovne storitve kabelskih operaterjev;
zavarovalništvo: zavarovanje avtomobilske odgovornosti;
poslovanje z nepremičninami: višina mesečne najemnine za m2 neprofitnega stanovanja;
gostinstvo: mesečna oskrba v dijaških domovih, mesečna oskrba v študentskih domovih, mesečna oskrba v internatih;
izobraževanje: mesečna oskrba v vrtcih;
socialno varstvo: dnevna oskrba v domovih starejših občanov;
druge storitvene dejavnosti: parkirnina za osebna vozila, dimnikarske storitve, pogrebne storitve (klasični in žarni pokop), dajanje grobov v najem. 

Obvestilo o spremembi ene je potrebno poslati na obrazcu, ki je priloga k Odredbi. 
Zakon o kontroli cen za nespoštovanje navedenih določb predvideva denarno kazen in sicer: 

1. Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek podjetje:
- če predhodno ne prijavi cen po 8. točki 9. člena tega zakona ali
- če ne pošlje podatkov v skladu z 9. točko 9. člena tega zakona ali pošlje napačne podatke. 

2. Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba podjetja, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

VELJAVNOST:
Od 1.5.2005. 

PRAVNI VIR:
Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
(UL RS 42/2005)Zakon o kontroli cen (UL RS 63/99)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *