Obvezne vsebine letalskih varnostnih programov

Avtor: | Objava: 27.09.2005Za letalske prevoznike in upravljavce letališč je pomembna Uredba o obveznih vsebinah letalskih varnostnih programov, ki naj bi vplivala na povečanje varnosti potnikov v civilnem letalskem prometu.  

Letalske varnostne programe so v skladu z Zakonom o letalstvu dolžne pripraviti:
- za Republiko Slovenijo - ministrstvo pristojno za promet,
- za javno letališče - lastnik ali upravljavec letališča,
- za letalskega prevoznika - letalski prevoznik. 

Letalske varnostne programe za javna letališča in letalske prevoznike odobri Uprava RS za civilno letalstvo. 

Kadar bi bila uporaba varnostnih ukrepov iz priloge k Uredbi ES 2320/2002 nesorazmerna ali v primeru, ko teh ukrepov iz objektivnih praktičnih razlogov ne bi bilo mogoče izvajati, je v skladu z Uredbo ES 2320/2002 v Republiki Sloveniji za usklajevanje in spremljanje izvajanja nacionalnega programa varnosti civilnega letalstva ter za sprejemanje nacionalnih varnostnih ukrepov pristojno Ministrstvo za promet. 

Uredba določa dva različna roka za usklajevanje programov varovanja z določbami uredbe in sicer:
trimesečni rok za tiste, ki že imajo programe varovanja (mednarodna letališča ter mednarodni letalski prevozniki) in
šestmesečni rok za tiste, ki še nimajo programov varovanja (manjša javna letališča – športna in šolska). 

Uredba je bila izdana zaradi:
1. zahteve iz 4. odstavka 125. člena Zakona o letalstvu, ki zahteva določitev obveznih vsebin letalskih varnostnih programov in Priloge 17 h konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, ki zahteva določitev skupnih pravil na področju varnosti civilnega letalstva;

2. izvajanja predpisov EU in sicer:
- Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2320/2002 z dne 16. decembra 2002 o določitvi skupnih pravil na področju varnosti civilnega letalstva;
- Uredbe Komisije (ES) št. 1138/2004 z dne 21. junija 2004 o uvedbi skupne opredelitve kritičnih delov varnostnih območij omejenega gibanja na letališčih;
- Uredbe Komisije (ES) št. 1217/2003 z dne 4. julija 2003 o določitvi skupnih zahtev za nacionalne programe obvladovanja kakovosti na področju varnosti civilnega letalstva;
- Uredbe Komisije (ES) št. 1486/2003 z dne 22. avgusta 2003 o določitvi postopkov za izvajanje inšpekcijskih pregledov Komisije na področju varnosti civilnega letalstva;
- Uredbe Komisije (ES) št. 622/2003 z dne 4. aprila 2003 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva. 

Vsebine letalskih varnostnih programov so povzete po Varnostnem priročniku za zaščito civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja (ICAO Doc 8973) in po smernicah Evropske konference civilnega letalstva ECAC. 

Obvezne vsebine letalskih varnostnih programov so zaradi velikega obsega in z namenom ohranjanja preglednosti uredbe podrobneje navedene v prilogi uredbe. 

Uredba razveljavlja 5. in 6. člen Uredbe o varnosti na javnem letališču (Uradni list SFRJ, št. 73/1987, 18/2001), ki se deloma nanašata na izredne primere, ki zahtevajo varovanje pred dejanji nezakonitega vmešavanja in jih sedaj ureja nova uredba. 

Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavane uredbe. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
Od 17.9.2005. 

PRAVNI VIR:
Uredba o obveznih vsebinah letalskih varnostnih programov
(UL RS 84/2005)
Zakon o letalstvu (UL RS 18/2001, 110/2002, 114/2002, 31/2005, 39/2005)


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *