Ocena ustavnosti 19. člena Zakona o davčnem postopku

Avtor: | Objava: 04.07.2005Ustavno sodišče je na podlagi pobude bank in borzno posredniških družb sprejelo odločitev, da bo ocenjevalo ustavnost sedmega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku in hkrati zadržalo izvrševanje te določbe, ker so posledice izvrševanja določbe hujše od posledic, ki jih bo naredil začasni odlog izpolnitve dela davčne obveznosti. 

Po določbah sedmega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku so banke in borzno posredniške družbe dolžne plačevati davčni odtegljaj (so davčne zavezanke) iz naslova prejemkov oskrbovanih investitorjev v vrednostne papirje, kar lahko pripelje do večkratnega davčnega odtegljaja in pomeni odstop od temeljnega koncepta obdavčitve dohodkov po viru. 

Določba je nejasna, kar dokazuje tudi dejstvo, da jo Ministrstvo za finance in Davčni urad Republike Slovenije pojasnjujeta nasprotujoče. 

Nejasni sta tudi osnova in davčna stopnja za obračun davčnega odtegljaja oziroma obveznosti v primeru reinvestiranja dividende; po sedanji dikciji določbe lahko pride dejansko do položaja, da skrbniška banka ne prejme denarja, od katerega bi plačala davčni odtegljaj. 

Določba sedmega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku naj bi bila v neskladju s 14. členom ustave (načelo enakosti pred zakonom), ker so investitorji, ki poslujejo preko bank in borzno posredniških hiš in vlagajo papirje tujih izdajateljev in v tuje investicijske sklade, v neenakopravnem položaju z investitorji, ki investirajo v vrednostne papirje domačih izdajateljev in vlagajo v domače vzajemne sklade. Slednji je namreč večkrat obdavčen in ima nižji neto dohodek v primerjavi z investitorjem, ki uporabi tujega posrednika oziroma vodi račun v tujini in se tako sreča z obdavčitvijo pri izvoru oziroma pri izplačevalcu dohodka v tujini. 
 
Stranke bank in borzno posredniških družb se umikajo iz poslovanja z domačimi bankami in borzno posredniškimi družbami in svoja sredstva raje investirajo v tujini, zaradi česar domačim bankam in borzno posredniškim družbam nastaja nepopravljiva škoda.  

VELJAVNOST:
Od 10.6.2005. 

PRAVNI VIR:
Sklep o sprejemu pobude za oceno ustavnosti sedmega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku in zadržanju izvrševanja
(UL RS 56/2005)
Zakon o davčnem postopku (UL RS 25/2005)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *