Odgovornost družbenika za dolgove po izbrisu družbe iz sodnega registra na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij

Avtor: | Objava: 25.05.2005Zoper gospodarsko družbo ste vložili predlog za izvršbo, na podlagi katerega je sodišče izdalo sklep, s katerim je predlagano izvršbo tudi dovolilo. Vendar je bila po trenutku, ko je bil izdan sklep o dovolitvi izvršbe, gospodarska družba izbrisana iz sodnega registra na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij, s čimer je prenehala obstajati, kar je v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju razlog za prekinitev izvršbe po zakonu. Ali to pomeni, da bo dolg ostal nepoplačan? 

Po določbah Zakona o izvršbi in zavarovanju se v primeru, ko pride do spremembe dolžnika po vložitvi predloga za izvršbo, izvršba nadaljuje zoper novega dolžnika, če upnik z javno ali po zakonu overjeno listino dokaže, da je obveznost prešla nanj.
Če tega ni mogoče dokazati z javno listino, se prehod obveznosti dokazuje s pravnomočno odločbo, izdano v pravdnem postopku.  

Zakon o finančnem poslovanju podjetij, v povezavi z Zakonom o gospodarskih družbah, določa, da so vsi družbeniki oziroma delničarji gospodarske družbe podali izjavo, da prevzemajo obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti izbrisane družbe. Ustavno sodišče je k temu podalo obrazložitev, da mora tisti družbenik, ki se hoče rešiti izpolnitve obveznosti izbrisane družbe, dokazati, da ni imel dejanske možnosti vplivati na poslovanje družbe (pasivni družbenik). Dokler pa le ta tega ne dokaže, velja domneva, da so vsi družbeniki pravni nasledniki družbe, kar je izkazano z javno listino (v uradnem listu objavljen sklep o izbrisu družbe, izpisek iz sodnega registra za d.o.o., izpisek iz  klirinško depotne družbe iz registra imetnikov delnic za d.d.) 

Kot upnik boste v navedenem primeru morali naslovnemu sodišču predlagati nadaljevanje izvršbe zoper družbenika iz sodnega registra izbrisane družbe. Nadaljevanje izvršbe je tako dovoljeno na podlagi javne listine, ki dokazuje prehod obveznosti na družbenike.  

Družbenik, ki se ne strinja s prehodom obveznosti izbrisane družbe nanj, ima možnost podati ugovor zoper sklep o izvršbi. O ugovoru v kontradiktornem postopku nato odloči izvršilno sodišče in če ugovor družbenika ni uspešen, ima slednji možnost vložiti tožbo na nedopustnost izvršbe. Na ta način ima možnost, da v pravdi dokazuje, da ni bil družbenik oziroma da ni bil aktivni družbenik iz sodnega registra izbrisane družbe. 

PRAVNI VIR:
Zakon o izvršbi in zavarovanju
(UL RS 40/2004)
Zakon o finančnem poslovanju podjetij (UL RS 54/99, 110/99, 93/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *