Odgovornost lastnika parkirišča za morebitne poškodbe zaradi poledenelosti

Avtor: | Objava: 06.12.2005Oseba x je padla na parkirišču, katerega lastnik ste. Parkirišče stoji pred vašo poslovno stavbo in je namenjeno uslužbencem ter vašim strankam. Naknadno je bilo ugotovljeno, da so bile na dan škodnega dogodka na parkirišču posamezne ledene plošče, nihče pa ni poskrbel za kakršnokoli opozorilo oziroma ukrepe, ki bi preprečevale morebitne negativne posledice. Oseba x se je pri padcu poškodovala, zaradi česar od vas zahteva odškodnino. Ali ste odgovorni za nastalo škodo?  

Odškodninska odgovornost je vrsta obligacijskega razmerja, katerega vsebina je obveznost odgovorne osebe povrniti oškodovancu škodo, za katero odgovarja. Z drugimi besedami – oškodovanec ima pravico zahtevati povrnitev škode od odgovorne osebe.  

Da lahko govorimo o odškodninski odgovornost, morajo biti izpolnjene nekatere, z zakonom določene predpostavke. Strokovno se skupku predpostavk, ki morajo biti izpolnjene, da lahko govorimo o nastanku odškodninske obveznosti, poimenuje s pojmom pravni temelj nastanka odškodninske odgovornosti. Splošne predpostavke odškodninske odgovornosti so:
- protipravnost, ki se strokovno označuje tudi kot škodljivo dejstvo in se v praksi lahko kaže kot:
a) protipravnost ravnanja ali
b) protipravnost posledice ravnanja, ki je sicer dopustno (na primer obratovanje nevarne stvari);
- vzorčna zveza med protipravnostjo, ki izhaja iz sfere odgovorne osebe in negativno posledico, ki nastane v sferi oškodovanca;
- škoda, ki jo v sferi oškodovane osebe povzroči protipravno ravnanje oziroma protipravna posledica, ki izvira iz sfere odgovorne osebe in
- krivda osebe, ki je povzročila škodo (ta predpostavka ni nujna v primerih, ko govorimo o tako imenovani objektivni odgovornosti). 

Oškodovanec lahko v primeru škode ravna na več različnih načinov, s katerimi zahteva odškodnino:
- po mirni poti – torej z dogovorom med odgovorno osebo in oškodovancem;
- v primeru, da dogovora ni mogoče doseči, pa po sodni poti z vložitvijo odškodninskega zahtevka; v tem primeru bo za presojo odgovornosti najprej potrebno razčleniti dejansko stanje v trenutku nastanka škodnega dogodka.  

Bistveni elementi konkretnega dejanskega stanja so:
1. oškodovanec se je poškodoval pri padcu na parkirišču, ki je v lasti določene osebe in je namenjeno tako uslužbencem kot tudi poslovnim strankam;
2. naravni vzrok padca je zdrs na ledeni ploskvi;
3. površina parkirišča ni bila v celoti poledenela, ampak so bili poledeneli samo posamezni deli. 

Ob konkretnejši razčlenitvi primera tako lahko zaključimo:
- Za škodo je odgovoren lastnik parkirišča, ker ni poskrbel za ustrezno čiščenje bodisi z odstranitvijo ledenih ploskev bodisi s posipanjem s soljo ali peskom.
- Lastnik parkirišča bi namreč ob zadostni skrbnosti lahko opazil ledene plošče ter predvidel možne posledice, ki bi lahko nastale. 
- Pomembno dejstvo pa je tudi, da je parkirišče dostopno vsakomur in je kot druga parkirišča javnega pomena namenjeno tako avtomobilom kot tudi pešcem. Zato je lastnik za škodo odgovoren v vsakem primeru, ne glede na čas dogodka v smislu poslovnega časa. 

PRAVNI VIR:
Obligacijski zakonik (UL RS 83/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *