Odgovornost upravljavca smučišča za škodo, ki nastane smučarju v primeru nesreče na smučišču

Avtor: | Objava: 06.12.2005Smučar se poškoduje pri smučanju na urejenem smučišču zaradi padca, ki je posledica neoznačenega nevarnega mesta na smučišču. Ali je smučišče odgovorno za nastale posledice?  

Področje urejenih smučišč ureja Zakon o varnosti na smučiščih. Slednji natančno določa, kakšne so obveznosti tako smučarjev kot tudi upravljavcev smučišč. V primeru nesreče na organiziranih smučiščih se pri ugotavljanju odškodninske odgovornosti upošteva, kako je za varnost poskrbel upravljavec smučišča in kakšen je bil prispevek k nastalim posledicam s strani smučarja samega.  

Zakon med drugim določa, da je upravljavec smučišča dolžan vidno označiti:
- meje smučišča,
- neprilagojena mesta na smučišču kot so kopnine, prelomnice, prepadi, previsi, globeli, vrtače, nenadne ostre spremembe smeri smučišča, deponije snega, skalni masivi, podvozi, nadvozi, nezavarovane dovozne ceste in oskrbovalne poti, stalne naprave za zasneževanje smučišč in deli teh naprav ter drugo, kar v času obratovanja smučišča lahko predstavlja nevarnost za smučarje in
- začasno nevarnost na smučišču, ki jo predstavljajo teptalni stroji, premične naprave za zasneževanje in službene motorne sani ter drugo, kar v času obratovanja smučišča lahko predstavlja nevarnost za smučarje. 
 
Iz sodne prakse še dodatno izhaja, da se poledenela plošča na smučišču šteje med primere, ki jih zakon opredeljuje kot tako imenovano »drugo nevarno mesto«, ki ga je potrebno primerno in vidno označiti s predpisanimi opozorilnimi znaki. Standard »drugega nevarnega mesta« je odprt pravni pojem, ki ga je potrebno opredeliti v vsakem posameznem primeru posebej, upoštevaje vse konkretne okoliščine dogodka. Tako je mogoče oz. celo verjetno, da bo sodna praksa v prihodnje kot t.i. »drugo nevarno mesto« opredelila tudi druge nevarnosti, ki se na smučišču pojavljajo in niso izrecno opredeljene v Zakonu o varnosti na smučiščih. 

V primeru sodne izterjave odškodnine bo zelo pomembno tudi mnenje izvedenca smučarske stroke, ki bo pojasnil, ali pravila stroke, ob vremenskih razmerah in stanju smučišča v kritičnem trenutku, zahtevajo kakšno dodatno označbo ali ne - ali torej gre za drugo nevarno mesto v smislu Zakona o varnosti na smučiščih. 

Vsekakor pa je treba poudariti, da tudi v takšnih »nevarnih« primerih, nikakor ne smemo spregledati, da je potrebno upoštevati tudi skrbnost oškodovanega smučarja. Pri odmeri odškodnine bo sodišče vsekakor upoštevalo tudi njegov delež odgovornosti, s katerim je prispeval k nastanku škode (deljena odgovornost med upravljalcem smučišča in smučarjem), kar posledično za oškodovanca lahko pomeni ustrezno znižanje odškodnine. 

PRAVNI VIR:
Zakon o varnosti na smučiščih
(UL RS 110/2002, 98/2005)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *