Odločanje pritožbenega senata in zastaranje prekrška

Avtor: | Objava: 31.01.2005Storili ste nek prekršek in prejeli odločbo prve stopnje, s katero ste bili spoznani za odgovornega storitve prekrška. Na to odločbo ste vložili pritožbo, o kateri je odločal senat za prekrške. Pritožbeni senat je sicer odločil pred absolutnim zastaranjem prekrška, vendar pa vam je bila odločba senata, s katero se je potrdila odločba organa prve stopnje, vročena po preteku tega absolutnega zastaralnega roka. Ali se lahko kazen kljub temu izvrši ali pa je prekršek zastaral?   

Večina prekrškov absolutno zastara, ko pretečejo štiri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen
– to je torej absolutni zastaralni rok. Ta rok ne velja samo v primeru, ko poseben zakon za določen prekršek določa daljši zastaralni rok. Če je za prekršek predviden štiriletni absolutni zastaralni rok, to pomeni, da po preteku štirih let od storitve prekrška, ni več mogoč postopek o prekršku. Zakon o prekrških določa, da postane odločba pravnomočna, ko je ni možno več izpodbijati s pritožbo, ali ko pritožba ni dopustna. Torej postane odločba organa druge stopnje (zoper odločbo organa druge stopnje ni pritožbe) pravnomočna z dnem seje, na kateri odloča pritožbeni senat.  
 
To potrjuje tudi sodba Vrhovnega sodišča RS (I Up 650/99 z dne 03.09.2003): »Odločba senata za prekrške postane pravnomočna z dnem odločanja pritožbenega senata. Vročitev odločbe je administrativno tehnično opravilo in ne vpliva na nastop pravnomočnosti odločbe.« 
 
Za ugotavljanje zastaranja prekrška je torej pomemben datum, ko je odločal organ druge stopnje (torej pritožbeni senat), in ne datum, ko je obdolženec predmetno odločbo prejel. Če je organ druge stopnje odločal pred dnem, ko bi prekršek zastaral, zastaranje prekrška torej ne nastopi kljub temu, da je obdolženec predmetno odločbo prejel po dnevu, ko bi prekršek zastaral. Zato ima v nadaljevanju obdolženec na voljo samo še izredna pravna sredstva po Zakonu o prekrških.  
 
Opozoriti velja še na to, da je stari Zakon o prekrških, ki se je uporabljal do 31.1.2004, predvideval dveletni absolutni zastaralni rok in je sedanji zastaralni rok bistveno daljši! 

PRAVNI VIR:
Zakon o prekrških
(UL RS 7/2003, 45/2004, 86/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *