Odmera dohodnine za leto 2002

Avtor: | Objava: 10.12.2002Pravne in druge osebe, zasebniki, državni in drugi organi in organi lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: izplačevalci) ter upravljalci vzajemnih pokojninskih skladov, pokojninske družbe in zavarovalnice, kot izvajalci pokojninskih načrtov (v nadaljevanju: izvajalci), morajo najkasneje do 31.1.2003, pristojnemu davčnemu organu ter zavezancem za dohodnino poslati podatke za dohodninsko napoved.

Podatke je potrebno poslati oz. dostaviti davčnemu uradu oz. izpostavi pristojnega davčnega urada, na območju katerega ima izplačevalec oziroma izvajalec sedež.

V primerih statusnih sprememb izplačevalcev zaradi združitve in delitve, predloži podatke o izplačilih zavezancem za dohodnino ustrezni pravni naslednik.

Za podjetja v stečaju ali likvidaciji, kjer ni pravnega nasledstva, pošlje podatke stečajni ali likvidacijski upravitelj.

V primerih prenehanja obstoja izplačevalca iz drugih razlogov, pošlje podatke pravna oziroma fizična oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija, in sicer v roku enega meseca po prenehanju.

Zavezanci, ki so davčnemu organu dolžni predložiti podatke, določene s tem pravilnikom in niso izplačevali osebnih prejemkov oziroma dohodkov fizičnim osebam, oziroma niso prejemali plačil premij PDPZ, morajo o tem predložiti davčnemu organu pisno izjavo.

Zavezanci, ki so davčnemu organu dolžni predložiti podatke, določene s tem pravilnikom, se v primeru, da do 31. januarja tekočega leta davčnemu organu ne dostavijo podatkov za odmero dohodnine za zaposlene za preteklo leto, kaznujejo za prekršek z denarno kaznijo.

VELJAVNOST:
Od 14.12.2002

PRAVNI VIR:
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2002
(UL RS 109/2002)
Zakon o davčnem postopku (UL RS 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99, 97/2001)
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (UL RS 106/99, 72/2000, 124/2000, 109/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *