Odpadne gume po novem lahko predelujejo in uničujejo samo nosilci državnih koncesij

Avtor: | Objava: 10.06.2002Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami določa način podeljevanja koncesij za tista podjetja (samostojne podjetnike), ki izpolnjujejo pogoje za kot jih določa ta uredba. Dejavnost ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi gumami se bo izvajala kot gospodarska javna služba, katere izvajalec bo moral imeti koncesijo države.
 
Storitve te koncesirane gospodarske javne službe so:
- prevzemanje izrabljenih avtomobilskih gum,
- zbiranje, razvrščanje, skladiščenje pred predelavo ter priprava izrabljenih avtomobilskih gum za predelavo,
- oddaja izrabljenih avtomobilskih gum v predelavo.

Uporaba storitev te javne službe je obvezna za vse povzročitelje odpadkov.
 
Koncesionar mora zagotoviti, da se avtomobilske gume predelujejo redno in brez zastojev, ki bi povzročili kopičenje gum. Koncesija se podeli za dobo 5 let in se lahko pod pogoji, ki so enaki pogojem za pridobitev koncesije, tudi podaljša za največ 5 let.
 
Prenehanje veljavnosti koncesije mora katerakoli od strank predlagati v roku 12 mesecev pred iztekom pogodbe, sicer se koncesija podaljša.
Koncesionar izvaja javno službo v svojem imenu in za svoj račun in nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki je podeljena na podlagi te uredbe. Koncesionar lahko vključi tudi podizvajalca, a mora o tem pridobiti predhodno soglasje ministrstva za okolje.
 
Vir financiranja so plačila uporabnikov za storitve. Ceno storitev javne službe določi Vlada na podlagi predlagane cene za izvajanje storitev javne službe in cene za predelavo izrabljenih avtomobilskih gum in prijave za razpis.

Koncesija se odvzame, če:
- je koncesionar podal neresnične podatke v vlogi za pridobitev koncesije,
- koncesionar ni upošteval določb zakonov, predpisov, koncesijske pogodbe ali dovoljenj,
- koncesionar ne vodi posebnega računovodstva in drugih evidenc, ali ne da predpisanih podatkov pristojnim državnim organom,
- koncesionar ne izpolnjuje več splošnih in posebnih pogojev, ki so določeni za pridobitev koncesije,
- stečaj ali likvidacija koncesionarja,
- koncesionar ne začne z izvajanjem javne službe v roku, kot je določen,
- koncesionar ne sklene koncesijske pogodbe v roku 3 mesecev od prejema odločbe o dodelitvi koncesije.

Koncesionar lahko opravlja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, vendar to ne sme vplivati na izvajanje javne službe. Za izvajanje javne službe mora voditi tudi posebno ločeno računovodstvo in druge evidence, ki omogočajo nadzor nad poslovanjem.
 
Ne sme pa opravljati dejavnosti, ki je v nasprotju z namenom in načinom izvajanja javne službe.
 
VELJAVNOST:
Od 15.06.2002 dalje.
 
PRAVNI VIR:
Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami (UL RS 48/2002)
Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS 32/93, 30/98)
Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93, 44/95, 1/96, 9/99)
Zakon o javnih naročilih (UL RS 39/00, 102/2000, 30/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *