Odpis in odlog plačila davčnemu zavezancu

Avtor: | Objava: 18.01.2005Pravilnik o podrobnejših kriterijih za odpis, delni odpis, obročno plačilo in odlog plačila davčnemu zavezancu – fizični osebi je pomemben za vse davčne zavezance, ki imajo dolgove iz naslova davčnih obveznosti.  

Namen pravilnika je določitev podrobnejših kriterijev, oblike posredovanja in vrste podatkov, ki jih mora davčni zavezanec posredovati pristojnemu davčnemu organu, ki obravnava njegovo vlogo za odpis, delni odpis, obročno plačilo ali odlog plačila. Natančno določa, kaj se šteje za dohodke, prihranke, denarne prejemke, premoženje (premično in nepremično) davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu. 

Obročno plačilo zapadle davčne obveznosti se dovoli davčnemu zavezancu, katerega dohodki na družinskega člana ne presegajo 46.000 tolarjev. 

Odlog plačila
se davčnemu zavezancu dovoli, če v vlogi dokaže, da bo lahko obveznost poravnal po preteku določenega roka. Pri tem je pomembno, da obstoječi dohodki in prejemki zavezanca in njegovih družinskih članov ne zadoščajo za plačilo zapadle davčne obveznosti.   

Zapadla davčna obveznost se lahko odpiše v naslednjih primerih:
delno ali v celoti davčni organ lahko obveznost odpiše, če po preteku obdobja, za katerega je bil dovoljen odlog plačila davčne obveznosti, le-te ni mogoče delno ali v celoti plačati iz dohodkov ali premoženja in prihrankov davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov;
- v vsakem primeru davčni organ delno odpiše zapadlo davčno obveznost, če mesečni dohodki na družinskega člana ne presegajo 70.000 tolarjev in obveznosti ni mogoče delno ali v celoti plačati iz dohodkov, premoženja in prihrankov davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov;
- v vsakem primeru davčni organ v celoti odpiše zapadlo davčno obveznost, če mesečni dohodki na družinskega člana ne presegajo 46.000 tolarjev in obveznosti ni mogoče delno ali v celoti plačati iz premoženja in prihrankov davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov; 

V izjemnih primerih (naravne in druge nesreče, smrt, daljša bolezen zavezanca ali njegovega družinskega člana, ...) lahko davčni organ, ne glede na kriterije iz Pravilnika, delno ali v celoti odpiše, dovoli odlog plačila ali obročno plačevanje davčne obveznosti in sicer pod pogojem, da bi plačilo davčne obveznosti ogrozilo preživljanje davčnega zavezanca ali njegovih družinskih članov. 

Zavezanec mora za odpis, delni odpis, obročno plačilo ali odlog plačila vložiti vlogo, v katero vnese vse podatke v skladu z navodilom za njeno izpolnjevanje, ki je natančno podano v samem pravilniku. Vlogi mora priložiti vsa dokazila, s katerimi dokazuje resničnost navedb. 

VELJAVNOST:
Od 1.1.2005. 
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o podrobnejših kriterijih za odpis, delni odpis, obročno plačilo in odlog plačila davčnemu zavezancu – fizični osebi
(UL RS 142/2004)
Zakon o davčnem postopku (UL RS 54/2004, 57/2004, 109/2004, 128/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *