Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Avtor: | Objava: 01.12.2004Uredba o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je pomembna za vse zavezance za plačilo okoljske dajatve za:
- odvajanje industrijske odpadne vode,
- komunalne odpadne vode,
- padavinske odpadne vode.  
 
Okoljska dajatev se obračunava po enotah, ceno pa določi vlada s sklepom na predlog ministrstva. Zavezanec za industrijsko odpadno vodo plačuje okoljsko dajatev od seštevka enot obremenitve v koledarskem letu na vseh izpustih. 
 
Zavezanec mora vsako leto Agenciji za okolje, do 31. marca tekočega leta, oddati napoved za odmero okoljske dajatve za preteklo leto, pri čemer zavezanci za industrijsko odpadno vodo oddajo le-to na obrazcu, ki ga objavi agencija. Resničnost podatkov v napovedi se dokazuje z dokumentacijo, ki se mora hraniti še najmanj 5 let od dneva pravnomočnosti odločbe o odmeri okoljske dajatve. 

Do 31. oktobra tekočega leta agencija z odločbo odmeri okoljsko dajatev.  

Dajatev se plačuje mesečno in znaša dvanajstino zadnje odmerjene dajatve oz. če še ni bila odmerjena, dvanajstino predvidenega zneska plačila za tekoče leto. Morebitna razlika med vplačanimi zneski in zneskom iz odločbe, se plača na račun, določen s predpisom ministrstva za finance, presežek plačil pa vrne v 60-ih dneh po dokončnosti odločbe.  
 
Če agencija ugotovi, da napoved ni bila vložena ali da je bila nepravilna, z odločbo naloži zavezancu, da v roku 15 dni od dokončnosti odločbe plača svojo obveznost.  

Predvidena so tudi merila za zmanjšanje plačila okoljske dajatve za zavezance za industrijsko odpadno vodo:
- če vodo zajema neposredno iz površinske ali podzemne vode in je ta že pred uporabo onesnažena, se od okoljske dajatve odšteje število enot obremenitve zajete vode;
- če odvaja odpadne vode v kanalizacijo, ki se zaključuje s čistilno napravo, se odšteje toliko enot, kolikor odpadnih snovi je odstranila čistilna naprava. 
 
Predvidene so tudi kazni za različne nepravilnosti in sicer:
- globa od 1.000.000 do 10.000.000 tolarjev za pravno osebo, ki ne vloži napovedi ali je ta nepravilna oz. za pravno osebo, ki ne hrani dokumentacije;
- globa od 30.000 do 150.000 tolarjev za odgovorno osebo pravne osebe.  

Do začetka veljave zakona o prekrških se globe izrekajo kot denarne kazni v mejah, določenih v Zakonu o prekrških (UL SRS 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 ter UL RS 10/91, 66/93, 35/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/2000, 24/2001). 

VELJAVNOST:
Od 19.11.2004. 

PRAVNI VIR
:
Uredba o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS 123/2004)
Zakon o varstvu okolja (UL RS 41/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *