Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil

Avtor: | Objava: 31.01.2005Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil se v svojih določbah nanaša tako na proizvajalce kot tudi na uvoznike motornih vozil. 

Na podlagi Zakona o varstvu okolja je vlada dolžna določati vrste onesnaževanja, osnovo za izračun dajatve in zavezance za njihovo plačilo. 

Uredba določa, da vlada vsako leto s sklepom določi znesek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil, pri čemer je osnova za izračun masa motornega vozila, zmanjšana za 75 kg (masa voznika).  
 
Ta okoljska dajatev za leto 2005 znaša 14 sit na kg vozila. 
 
Obravnavana uredba velja za vozila kategorije:
M1 - vozila za prevoz potnikov z največ 8 sedeži poleg sedeža voznika;
N1 - vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone;
L5 - vozila s tremi kolesi, ki so simetrično razporejena glede na vzdolžno os in katerih največja dovoljena masa ne presega 1000 kg oz. prostornina motorja ne presega 50 cm3 ali končna hitrost ne presega 50 km/h. 

Obveznost obračuna dajatve nastane s trenutkom, ko:
je vozilo prvič dano v promet (če gre za proizvodnjo) oz.
ob pridobitvi vozila iz države članice EU ali
ob uvozu iz tretje države. 

Zavezanci za plačilo okoljske dajatve so:
- proizvajalci motornih vozil,
- pridobitelji motornih vozil (oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti pridobi motorna vozila v članici EU in jih vnese v RS),
- uvozniki motornih vozil,
- fizične osebe, ki niso samostojni podjetniki posamezniki in pridobijo ali uvozijo motorno vozilo. 

Okoljska dajatev
se ne plačuje za motorna vozila, ki se izvažajo v tretje države oziroma iznašajo v članice EU. Za omenjena vozila se pri davčnemu organu, v roku 60 dni po poteku meseca, v katerem je nastal vzrok za vračilo okoljske dajatve, vloži zahtevek, v katerem mora zavezanec navesti v uredbi navedene podatke (tip in izvedenko motornega vozila, datum uvoza oz. pridobitve oz. proizvodnje motornega vozila, znesek in datum plačila, ...). 
 
Proizvajalec oziroma pridobitelj, ki daje vozila v promet zaradi opravljanja dejavnosti, je zavezan voditi posebno evidenco proizvedenih in pridobljenih vozil po tipih in izvedenkah motornih vozil ter njihovi količini, kar je tudi osnova za obračun dajatve. Uredba natančno določa vsebino evidence. Na podlagi evidenc je zavezanec mesečno dolžan davčnemu organu predložiti obračun okoljske dajatve na posebnem obrazcu 'OKOLJSKA DAJATEV – motorna vozila – obračun'.   

Fizična oseba, ki pridobi motorno vozilo v drugi državi članici EU
, le tega ne more registrirati, če najkasneje 15 dni po vnosu motornega vozila na ozemlje RS na posebnem obrazcu 'OKOLJSKA DAJATEV – motorna vozila – pridobitev' ne prijavi pridobitve motornega vozila pristojnemu davčnemu organu, ki osebi odmeri okoljsko dajatev. 
 
Proizvajalec oziroma pridobitelj je dolžan davčnemu organu na obrazcu 'OKOLJSKA DAJATEV – motorna vozila – prijava' prijaviti pričetek, spremembo ali prenehanje opravljanja dejavnosti, zaradi katere je postal zavezanec za plačilo okoljske dajatve in sicer v roku 15 dni pred pričetkom opravljanja dejavnosti ali 15 dni pred predvidenim prenehanjem opravljanja dejavnosti. 
 
Nadzor nad izvajanjem obravnavane Uredbe opravljata pristojni davčni in carinski organ. 

Z globo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je zavezanec za plačilo okoljske dajatve:
- če pri uvozu motornih vozil carinskemu organu ne predloži pravilnih podatkov o uvoženem motornem vozilu,
- če to povzroči ali bi povzročilo, da se okoljska dajatev ne plača ali da bi se plačala v manjšem znesku, kot je določeno z uredbo. 

Z globo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba, ki stori prekršek, če kot proizvajalec oziroma pridobitelj motornih vozil:
- proda motorno vozilo brez plačila okoljske dajatve,
- ne prijavi dejavnosti, za katero je zavezana plačevati okoljsko takso,
- ne predloži pravočasno obračuna okoljske dajatve,
- z obračunom ne predloži podatkov, ki so potrebni za obračun okoljske dajatve oziroma predloži neresnične podatke. 
 
Z globo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz zgoraj navedenih odstavkov samostojni podjetnik posameznik. 
 
Z globo od 30.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za prekršek iz zgoraj navedenih odstavkov kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika. 

VELJAVNOST:
Od 22.1.2005. 

PRAVNI VIR:
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil
(UL RS 6/2005)
Zakon o varstvu okolja (UL RS 41/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *