Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin

Avtor: | Objava: 13.06.2005Onesnaževalce okolja zaradi uporabe mazalnih olj, tekočin in njim sorodnih proizvodov, seznanjamo z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin.  

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin je bila uvedena že leta 2002 z Uredbo o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin. Ta Uredba je bila kasneje še dvakrat spremenjena, do zadnje spremembe je prišlo zaradi nastanka enotnega Evropskega trga, s katerimi je zavezanec za plačilo okoljske dajatve, poleg proizvajalca in uvoznika, postal tudi tisti, ki je pridobil mazalno olje v drugi državi članici Evropske Unije. 

Z zadnjo spremembo je prišlo tudi do možnosti vračila že vplačane takse pod določenimi pogoji, kar pa je v praksi na strani podjetij prineslo likvidnostne težave, na Ministrstvu za okolje pa administrativno breme izdajanja odločb o upravičenosti do vračila že vplačane takse za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin. 

Iz zgoraj navedenega razloga omogoča nova Uredba zavezancem za plačilo te okoljske dajatve, da možnost vračila okoljske dajatve upoštevajo že pri njenem obračunu. 

Novost je tudi, da zavezanec pri uporabi mazalnih olj ni dolžan plačati okoljske dajatve v naslednjih primerih:
- če so namenjena kot surovina za proizvodnjo drugih mazalnih olj;
- če so kot proizvod namenjena za mehčanje materialov in po uporabi ostanejo v teh materialih;
- če so vgrajena v druge končne izdelke, ki so kot takšni iznešeni iz ozemlja RS ali izvoženi iz območja EU. 

V zgoraj navedenih primerih mora zavezanec o tem poročati carinskemu organu ter mu predložiti mesečni pregled prometa na obrazcu, ki je sestavni del Uredbe. 

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je dolžan voditi posebno evidenco proizvedenih ali pridobljenih mazalnih olj, ločeno po vrsti, količini in namenu porabe, iz katere je jasno razvidno:
- za katera mazalna olja je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve;
- katera mazalna olja so bila uporabljena na način, zaradi katerega je upravičenec upravičen do vračila dajatve in
- za katera mazalna olja ni potrebno obračunati in plačati okoljske dajatve. 

Na podlagi zgoraj navedene evidence zavezanec sestavi mesečni obračun okoljske dajatve, ki ga mora predložiti carinskemu organu do 25. dne v poteku meseca, v katerem je nastala obveznost plačila. 

Osnova za obračunavanje okoljske dajatve je masa mazalnega olja, izražena v kilogramih, znesek dajatve pa določi Vlada s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu RS. 
 
Z globo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je zavezanec za plačilo okoljske dajatve, če pri uvozu mazalnih olj carinskemu organu ne predloži pravilnih podatkov o uvoženem mazalnem olju, če to povzroči ali bi povzročilo, da se okoljska dajatev ne plača ali da bi se plačala v manjšem znesku, kot je določeno s to uredbo. 

Z globo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba, ki stori prekršek, če kot proizvajalec ali pridobitelj:
- proda mazalno olje brez plačila okoljske dajatve;
- ne prijavi dejavnosti, za katero je zavezana plačevati okoljsko dajatev;
- ne predloži pravočasno obračuna okoljske dajatve;
- z obračunom ne predloži podatkov, ki so potrebni za obračun okoljske dajatve, oziroma predloži neresnične podatke. 

Z globo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, če stori katerega od navedenih prekrškov.

Z globo od 30.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za katerega od navedenih prekrškov kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika. 

VELJAVNOST:
Od 1.6.2005. 

PRAVNI VIR:
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin
(UL RS 53/2005)
Zakon o varstvu okolja (UL RS 41/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *