Okoljska dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi izrabljenih motornih vozil

Avtor: | Objava: 10.10.2005



Proizvajalce, prodajalce in uvoznike motornih vozil (v nadaljevanju: zavezanci) ter fizične osebe, ki pridobijo oziroma uvozijo motorno vozilo na območje RS, seznanjamo z Uredbo o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil. 

Januarja 2005 je bila sprejeta Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil, ki je zavezancem za plačilo okoljske dajatve omogočila, da obveznost plačila okoljske dajatve in uveljavitev zahtevka za vračilo že plačane okoljske dajatve upoštevajo pri obračunu okoljske dajatve v posameznem mesecu, za katerega so pripravili obračun za plačilo okoljske dajatve. Ta uredba je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 6/2005 in preneha veljati z dnem uveljavitve nove uredbe. 

Nova uredba prinaša naslednje novosti:
- pristojnost za nadzor nad pravilnostjo obračunavanja okoljske dajatve prenaša na Carinsko upravo RS,
- podrobneje ureja pogoje za obveznost plačila dajatve fizični osebi, ki ni samostojen podjetnik posameznik, ki pridobi motorno vozilo v drugi državi članici EU in ga vnese na ozemlje Slovenije. 

Zavezancu in fizični osebi, ki ni samostojni podjetnik posameznik, odmeri okoljsko dajatev pristojni davčni organ na podlagi prijave o pridobitvi motornega vozila
– obrazec je sestavni del uredbe. 

Osnova za odmero okoljske dajatve je masa motornega vozila navedena v homologacijskih dokumentih, ki se ji odšteje 75 kilogramov (teža voznika), medtem ko znesek okoljske dajatve določi za vsako posamezno koledarsko leto vlada s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu RS – trenutno znaša 14 tolarjev za kilogram vozila. 

Zavezanec, ki daje motorna vozila v promet zaradi opravljanja svoje dejavnosti, je dolžan voditi posebno evidenco proizvedenih ali pridobljenih motornih vozil, na podlagi katere sestavi mesečni obračun okoljske dajatve, ki ga predloži carinskemu organu do 25. v mesecu za pretekli mesec – obračun se predloži na obrazcu, ki je sestavni del uredbe. 

Fizična oseba mora pristojnemu davčnemu organu predložiti prijavo vnosa motornega vozila iz članic EU na območje RS najkasneje v 15-ih dneh od dneva vnosa in sicer na obrazcu, ki je sestavni del uredbe. Motornega vozila ni mogoče registrirati brez predložitve potrjenega obrazca o plačilu okoljske dajatve. 

Okoljsko dajatev pri uvozu motornih vozil obračunava pristojni carinski organ – obračunava in plačuje se kot uvozna dajatev po carinskih predpisih. 

Vsak zavezanec mora najmanj 15 dni pred pričetkom opravljanja dejavnosti le to prijaviti pristojnemu carinskemu organu na posebnem obrazcu
, ki je sestavni del uredbe. 

Carinski organ vodi evidenco proizvajalcev in pridobiteljev motornih vozil, ki vsebuje naslednje podatke:
- firmo, sedež in davčno številko zavezanca;
- kategorije, znamke, tipe in izvedenke motornih vozil, zaradi katerih je zavezanec zavezan k plačevanju okoljske dajatve;
- datum začetka, spremembe in prenehanja opravljanja dejavnosti. 

Za nespoštovanje določil uredbe so predvidene denarne kazni:
1. od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev za prekršek pravne osebe, ki je zavezanec za plačilo okoljske dajatve, če pri uvozu motornih vozil carinskemu organu ne predloži pravilnih podatkov o uvoženem motornem vozilu, če to povzroči ali bi povzročilo, da se okoljska dajatev ne plača ali da bi se plačala v manjšem znesku, kakor je določeno s to uredbo;
2. od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba, ki stori prekršek, če kot proizvajalec oziroma pridobitelj:
- proda motorno vozilo brez plačila okoljske dajatve,
- ne prijavi dejavnosti, za katero je zavezan plačevati okoljsko dajatev,
- ne predloži ali ne predloži pravočasno obračuna okoljske dajatve,
- z obračunom ne predloži podatkov, ki so potrebni za obračun okoljske dajatve oziroma predloži neresnične podatke,
- ne vodi evidence iz 6. člena te uredbe;
3. od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik;
4. od 30.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika;
5. od 30.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki ne predloži ali ne predloži pravočasno prijave o pridobitvi motornega vozila iz druge države članice EU v skladu s prvim odstavkom 7. člena te uredbe. 

Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavane uredbe. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
Od 1.10.2005. 

PRAVNI VIR:
Uredba o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil
(UL RS 87/2005)
Zakon o varstvu okolja
(UL RS 41/2004)


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *