Okoljska dajatev zaradi starih bremen odpadne električne in elektronske opreme iz gospodinjstev

Avtor: | Objava: 08.11.2004Proizvajalce, porabnike in izvoznike odpadne električne in elektronske opreme seznanjamo z Uredbo o okoljski dajatvi zaradi starih bremen odpadne električne in elektronske opreme iz gospodinjstev, ki je sprejeta na osnovi Zakona o varstvu okolja. 

Uredba natančneje ureja višino, način obračunavanja, plačevanje in vračilo okoljske dajatve zaradi starih bremen odpadne električne in elektronske opreme
(v nadaljevanju EE oprema) iz gospodinjstev.
 
Obveznost nastane:
- ko je na ozemlju Republike Slovenije proizvedena EE oprema prvič dana v promet,
- ob pridobitvi EE opreme v drugi državi članici EU ali
- ob uvozu, od nje pa nastaja odpadna EE oprema.  

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je:
- proizvajalec,
- pridobitelj ali
- uvoznik EE opreme, iz katere nastaja odpadna EE oprema iz gospodinjstev. 
 
Osnova za obračunavanje te okoljske dajatve je masa količine EE opreme, izražena v kilogramih, ki je bila proizvedena, uvožena ali pridobljena in iz katere nastaja odpadna EE oprema iz gospodinjstev. 

Proizvajalec, ki takšno EE opremo daje v promet, ali jo uporabi zaradi opravljanja dejavnosti, in pridobitelj, morata obračunavati obveznost plačila dajatve za koledarski mesec ter v svojih evidencah zagotoviti podatke o vrstah EE opreme, na podlagi katerih obračunavata in plačujeta okoljsko dajatev, ali za plačilo katere sta oproščena plačila. Na podlagi teh evidenc sestavi proizvajalec ali pridobitelj mesečni obračun okoljske dajatve, ki ga mora predložiti davčnemu organu do zadnjega dne v mesecu, ki ga je obračunaval.  
 
Poročilo mora vsebovati:
- obdobje, za katerega je obračunaval dajatev,
- opravljen promet EE opreme,
- zneski obračunane EE opreme in
- količina, ki jo je iznesel ali izvozil, in od katere okoljske dajatve ni obračunal.  

Dajatev mora zavezanec plačati do zadnjega dne naslednjega meseca, po poteku meseca, v katerem je nastala obveznost.  

Do vračila okoljske dajatve je upravičen proizvajalec, pridobitelj, uvoznik EE opreme ali druga pravna oseba, ki EE opremo iznese ali izvozi v druge države članice EU, če vloži zahtevek za vračilo dajatve ter k zahtevku priloži dokumente, ki dokazujejo, da je bila okoljska dajatev za EE plačana in da je bilo blago izneseno iz RS!  

Zahtevek skupaj z dokumenti, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske dajatve, računom ali izvozno carinsko deklaracijo, v roku 30 dni po nastanku vzroka za vračilo dajatve, predloži ministrstvu za okolje, ki mu v 30 dneh po predložitvi zahteve in dokumentov, vrne plačano dajatev. 

Izvajanje uredbe nadzirata davčni in carinski organ. 

VELJAVNOST:
Od 23.10.2004. 

PRAVNI VIR
:
Uredba o okoljski dajatvi zaradi starih bremen odpadne električne in elektronske opreme iz gospodinjstev
(UL RS 114/2004)
Zakon on varstvu okolja (UL RS 41/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *