Omejitve glede višine pogodbene kazni

Avtor: | Objava: 05.04.2004S poslovnim partnerjem sklepata pogodbo. Zaradi narave posla ali pa zaradi varnosti želite v pogodbo zapisati tudi višino pogodbene kazni. Ali lahko pogodbeno kazen določite sami oz. v dogovoru s pogodbenim partnerjem? Ali pa morda obstajajo kakršnekoli omejitve glede določanja višine pogodbene kazni? 

Veljavna zakonodaja določa, da lahko pogodbeni stranki določita  pogodbeno kazen. Pri tem ni potrebno, da je pogodbena kazen določena v natančno navedenem znesku, ampak jo je možno določiti npr.:
- v procentih pogodbene vrednosti,
- v znesku, ki se plača za vsak dan zamude ipd.  

Bistveno je, da je pogodbena kazen določena v obliki, ki je predvidena za pogodbo. Če je tako npr. pogodbo potrebno sklepati v pisni obliki, mora biti tudi kazen določena v pisni obliki.  

Obligacijski zakonik sicer izrecno ne določa omejitve višini pogodbene kazni, vendar pa daje možnost, da se nesorazmerno visoka pogodbena kazen na zahtevo pogodbene stranke - dolžnika zniža.   

Sodišče torej lahko zmanjša v pogodbi dogovorjeno pogodbeno kazen. Vendar pa tega ne more storiti zgolj zaradi 'občutka', da je pogodbena kazen neprimerno visoka. Sodišče lahko pogodbeno kazen zmanjša le v primeru, če:
1. zmanjšanje zahteva dolžnik,
2. sodišče pa ob tem ugotovi, da je pogodbena kazen nesorazmerno visoka glede na vrednost in pomen predmeta obveznosti.  

Možnost zmanjšanja pogodbene kazni je torej odvisna od presoje sodišča v vsakem konkretnem primeru.  
 
V zvezi s pogodbeno kaznijo je potrebno pojasniti še razliko med pogodbeno kaznijo in odškodnino. Pogodbeno kazen je stranka dolžna plačati v primeru, ko se izpolni pogoj, ki sta ga stranki v pogodbi opredelili kot pogoj za plačilo kazni (npr. zamuda, napake, …), ne glede na dejstvo, da nasprotna pogodbena stranka pri tem ni utrpela posebne škode. V primeru izvrševanja pogodbene kazni namreč ni potrebno posebej dokazovati nastanka škode, vzročne zveze, odgovornosti povzročitelja in protipravnosti dejanja, kot to velja v primeru dokazovanja škode.   

PRAVNI VIR:
Obligacijski zakonik
(UL RS 83/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *