Osebna varovalna oprema

Avtor: | Objava: 05.04.2005Pravilnik o osebni varovalni opremi je zanimiv predvsem za proizvajalce osebne varovalne opreme. S tem pravilnikom se v naš pravni red prenašajo določbe Direktive Sveta 89/686/EGS z dne 21.12.1989 o približevanju držav članic, ki se nanašajo na osebno varovalno opremo. 

Pravilnik določa pogoje, pod katerimi se sme osebna varovalna oprema dati v promet in uporabo ter osnovne varnostne zahteve, katerim mora zadoščati osebna varovalna oprema. 

Osebna varovalna oprema je razdeljena v tri kategorije:
- I. kategorija je preprosta varovalna oprema, kamor se štejejo proizvodi, za katere konstruktor predvideva, da lahko uporabnik sam oceni stopnjo zagotovljenega varovanja pred minimalnimi tveganji;
- II. kategorija je navadna oprema, ki ne spada v I. ali III. kategorijo;
- III. kategorija je zahtevna osebna varovalna oprema, namenjena za varovanje pred smrtnimi nevarnostmi ali pred nevarnostmi, ki lahko resno in nepopravljivo poškodujejo zdravje.  

Osebna varovalna oprema I. in III. kategorije je v pravilniku izrecno določena. 

Osebna varovalna oprema se lahko da v promet samo če:
- ne škoduje varnosti in zdravju uporabnikov ter okolju,
- ustreza vsem varnostnim zahtevam, ki so predpisane v Prilogi II k pravilniku. 

Preden se posamezna osebna varovalna oprema da v promet, mora njen proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik izpolniti določene zahteve, ki se razlikujejo glede na kategorijo osebne varnostne opreme. Ne glede na navedeno, pa morajo biti vse kategorije osebne varovalne opreme opremljene:
- z izjavo, da ustreza osnovnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam v skladu s prilogo II pravilnika,
- s tehnično dokumentacijo,
- z oznako CE ter
- z ES-izjavo o skladnosti. 

Vsak izdelovalec osebne varovalne opreme mora zagotoviti ES-pregled skladnosti. ES-pregled skladnosti je postopek, s katerim priglašeni organ ugotovi in potrdi, da vzorčni tip osebne varovalne opreme izpolnjuje vse zahteve, določene s pravilnikom. 
 
Zahtevek za ES-pregled skladnosti se vloži pri priglašenem organu za ugotavljanje skladnosti in mora vsebovati:
- ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v EU,
- naziv in naslov proizvodnega obrata osebne varovalne opreme,
- tehnično dokumentacijo proizvajalca ter
- ustrezno število primerkov vzorčnega tipa za pregled. 

Proizvajalec mora zagotavljati tudi ustrezno preverjanje same proizvodnje osebne varovalne opreme.
Pravilnik natančno določa, katere ukrepe mora zagotoviti proizvajalec in po kakšnih postopkih mora postopati priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti. 
 
Pravilnik se ne uporablja v primerih, ki so našteti v Prilogi ter v primerih, ki jih urejajo drugi predpisi. 

Ministrstvo za gospodarstvo bo v Uradnem listu RS objavilo seznam slovenskih standardov, ki privzemajo harmonizirane evropske standarde ter katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti osebne varovalne opreme z zahtevami, ki jih nalaga ta pravilnik 

Nadzor nad izvajanjem pravilnika izvaja Tržni inšpektorat RS.
 
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti določa tudi kazni za naslednje prekrške:
- proizvod se da v promet oziroma se začne uporabljati oz. se uporablja v nasprotju s 3. členom tega zakona,
- proizvod se da v promet oz. se začne uporabljati v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena tega zakona,
- v nasprotju s tretjim odstavkom 7. člena tega zakona se proizvode označi z znaki skladnosti ali drugimi znaki, ki so podobni znakom skladnosti do te mere, da bi lahko ustvarili zmedo na trgu ali zavedli potrošnike,
- v nasprotju z 12. členom tega zakona se ne izvaja nalog organa za ugotavljanje skladnosti v postopkih ugotavljanja skladnosti,
- v nasprotju s 16. členom tega zakona se ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami pristojnih inšpekcijskih organov,
- v nasprotju z 23. členom tega zakona se ne deklarira oziroma se ne označi proizvoda v slovenskem jeziku, čeprav to zahteva tehnični predpis, izdan na podlagi tega zakona.  

Za navedene prekrške je določena globa:
- za pravne osebe od 2.500.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev;
- za samostojne podjetnike posameznike od 2.500.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev;
- za odgovorno osebo pravne osebe od 250.000 tolarjev do 500.000 tolarjev;
- za odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika od 250.000 tolarjev do 500.000 tolarjev. 
 
VELJAVNOST:
Od 6.4.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o osebni varovalni opremi
(UL RS 29/2005)
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (UL RS 99/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *