Označevanje gensko spremenjenih organizmov in sledljivost živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov

Avtor: | Objava: 10.10.2005Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in Uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov je pomembna tako za proizvajalce, kot tudi za prodajalce živilskih izdelkov

Uredba zagotavlja:
- učinkovito delovanje notranjega trga glede dajanja gensko spremenjenih živil in krme na trg Skupnosti in
- osnovo za doseganje visoke stopnje zaščite zdravja ljudi in interesov potrošnikov. 

Uredba določa pristojne organe za njeno izvajanje in kazenske določbe. 

Za izvajanje zgoraj navedenih uredb EU, v delu, ki ureja živila, je pristojno ministrstvo za zdravje, ki opravlja naslednje naloge:
- sprejema vloge za izdajo dovoljenja, s katerim se odobri dajanje v promet živil iz 3. člena Uredbe 1829/2003/ES in pisno potrdi njihov sprejem, v skladu s 5. členom Uredbe 1829/2003/ES;
- obvešča Evropsko agencijo za varnost hrane o zgoraj navedenih prispelih vlogah;
- Evropski agenciji za varnost hrane daje na voljo zgoraj navedene vloge in vse dodatne informacije, ki jih predloži vlagatelj. 
 
Za izvajanje zgoraj navedenih uredb EU, v delu, ki ureja krmo, je pristojno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki opravlja naslednje naloge:
- sprejema vloge za izdajo dovoljenja, s katerim se odobri dajanje v promet krme iz prvega odstavka 15. člena Uredbe 1829/2003/ES in pisno potrdi njihov sprejem, v skladu s 17. členom Uredbe 1829/2003/ES;
- obvešča Evropsko agencijo za varnost hrane o zgoraj navedenih prispelih vlogah;
- Evropski agenciji za varnost hrane daje na voljo zgoraj navedene vloge in dodatne informacije, ki jih predloži vlagatelj. 

Za uradni nadzor nad izvajanjem navedenih evropskih uredb in za izvajanje kazenskih določb te uredbe sta pristojna Zdravstveni inšpektorat RS in Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, v skladu s svojimi pristojnostmi. 

Uredba razveljavlja Pravilnik o določitvi pristojnega organa za vložitev vloge v zvezi z gensko spremenjeno krmo, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 42/2004. 

Za nespoštovanje določb uredbe so predvidene naslednje kazni: 

1. Z globo od 500.000 tolarjev do 8.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
- daje na trg gensko spremenjene organizme, namenjene za uporabo za živila, ali živilo iz prvega odstavka 3. člena Uredbe 1829/2003/ES, brez odobritve in če niso izpolnjeni pogoji iz odobritve (drugi odstavek 4. člena Uredbe 1829/2003/ES);
- imetnik odobritve in zadevne stranke ne izpolnijo vseh pogojev ali omejitev, ki so bile naložene v odobritvi (prvi odstavek 9. člena Uredbe 1829/2003/ES);
- imetnik odobritve in zadevne stranke ne zagotovijo, da se proizvodi, ki niso zajeti v odobritvi, ne dajejo na trg kot živila ali krma (prvi odstavek 9. člena Uredbe 1829/2003/ES);
- živilo iz prvega odstavka 12. člena Uredbe 1829/2003/ES ni označeno skladno z zahtevami iz 12. in 13. člena Uredbe 1829/2003/ES;
- ne dokaže, da so v skladu z drugim odstavkom 12. člena Uredbe 1829/2003/ES izvedeni ustrezni ukrepi za preprečevanje prisotnosti materiala iz prvega odstavka 12. člena Uredbe 1829/2003/ES v živilu (tretji odstavek 12. člena Uredbe 1829/2003/ES);
- daje na trg gensko spremenjene organizme, uporablja ali predeluje proizvod iz prvega odstavka 15. člena Uredbe 1829/2003/ES brez odobritve in če niso izpolnjeni ustrezni pogoji odobritve (drugi odstavek 16. člena Uredbe 1829/2003/ES);
- imetnik odobritve in zadevne stranke ne izpolnijo vseh pogojev ali omejitev, ki so bile naložene v odobritvi (prvi odstavek 21. člena Uredbe 1829/2003/ES);
- imetnik odobritve in zadevne stranke ne zagotovijo, da se proizvodi, ki niso zajeti v odobritvi, ne dajejo na trg kot živila ali krma (prvi odstavek 21. člena Uredbe 1829/2003/ES);
- krma iz prvega odstavka 24. člena Uredbe 1829/2003/ES ni označena skladno z zahtevami iz 24. in 25. člena Uredbe 1829/2003/ES;
- ne dokaže, da so v skladu z drugim odstavkom 24. člena Uredbe 1829/2003/ES izvedeni ustrezni ukrepi za preprečevanje prisotnosti materiala iz prvega odstavka 24. člena Uredbe 1829/2003/ES v živilu (tretji odstavek 24. člena Uredbe 1829/2003/ES);
- ne dokaže, da so v skladu z drugim odstavkom 47. člena Uredbe 1829/2003/ES izvedeni ustrezni ukrepi za preprečevanje prisotnosti materiala iz prvega odstavka 47. člena Uredbe 1829/2003/ES v živilu;
- nosilci dejavnosti, skladno s prvim in drugim odstavkom 4. člena Uredbe 1830/2003/ES, na prvi stopnji dajanja proizvoda, ki vsebuje ali je sestavljen iz gensko spremenjenih organizmov, v promet in v vsem nadaljnjem prometu nosilcu dejavnosti, ki prejema proizvod, ne prenesejo informacij pisno (4. člen Uredbe 1830/2003/ES);
- nosilci dejavnosti nimajo vzpostavljenega sistema in standardiziranih postopkov, ki omogočajo hrambo informacij skladno s četrtim odstavkom 4. člena in drugim odstavkom 5. člena Uredbe 1830/2003/ES (4. člen Uredbe 1830/2003/ES);
- nosilci dejavnosti ne označijo proizvodov, ki so sestavljeni iz gensko spremenjenih organizmov ali le-te vsebujejo, skladno z zahtevami iz šestega odstavka 4. člena Uredbe 1830/2003/ES;
- nosilci dejavnosti pri dajanju proizvodov iz gensko spremenjenih organizmov v promet ne zagotovijo, da se nosilcu dejavnosti, ki proizvod prejema, pisno prenesejo informacije iz prvega odstavka 5. člena Uredbe 1830/2003/ES. 

2. Z globo od 200.000 tolarjev do 3.000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik.
 
3. Z globo od 30.000 tolarjev do 250.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 

Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavane uredbe. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
Od 1.10.2005. 

PRAVNI VIR:
Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in Uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov
(UL RS 84/2005)
Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L št. 268 z dne 18.10.2003, str. 1)
Uredba (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES (UL L št. 268 z dne 18.10.2003, str. 24)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *