Plačevanje takse za obremenjevanje zraka

Avtor: | Objava: 10.11.2002Taksa za obremenjevanje zraka se plačuje zaradi onesnaževanja zraka pri uporabi goriv in sežiganju organskih gorljivih snovi.

Zavezanec za plačilo takse je:
- fizična ali pravna oseba, ki proizvaja, prodaja ali uvaža goriva in s tem posredno povzroči obremenjevanje zraka z emisijo CO2,
- upravljalec kurilne naprave, industrijske peči ali sežigalnice odpadkov, ki s sežiganjem obremenjuje zrak z emisijo CO2.

Taksa se ne plačuje za:
- uporabo biomase za ogravanje,
- uporabo trdnih, tekočih in plinastih goriv, če se pridobivajo iz biomase,
- uporabo bioplina, če se pridobiva v čistilnih napravah odpadnih voda ali na odlagališčih odpadkov,
- uporabo predelanih živalskih beljakovin in maščob,
- uporabo mineralnih olj ali plina za pogonski namen.

Zavezanec za plačilo takse za goriva za ogrevanje, ki so trošarinski izdelki po Zakonu o trošarinah, takso obračuna in plačuje po postopku, kot da bi bila trošarina.

Zavezanec za plačilo takse za druga goriva, ki niso trošarinski izdelki, je uvoznik ali proizvajalec goriv.

Pri uvozu goriv takso obračuna pristojni carinski organ in sicer kot uvozno dajatev v skladu s carinskimi predpisi.

Proizvajalec goriv mora takso obračunati za obdobje koledarskega meseca tako, da mesečni obračun takse predloži davčnemu organu, kar mora storiti tudi, če v tem obdobju ni dolžan plačati takse.

Uredba predvideva denarno kazen od 200.000 do 500.000 SIT, če zavezanec za plačilo takse proda gorivo brez plačila takse ali če ne predloži obračuna za plačilo takse.

VELJAVNOST:
Od 9.11.2002

PRAVNI VIR:
Uredba o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
(UL RS 91/2002)
Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99, 22/2000, 67/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *