Pošiljanje obvestil o spremembi cen

Avtor: | Objava: 07.11.2005Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen je pomembna za podjetnike posameznike in pravne osebe, ki opravljajo storitve oziroma proizvajajo proizvode, določene v 3. členu obravnavanega predpisa (določeni artikli ali storitve s področja prehrambene dejavnosti, založništva, poštnih in telekomunikacijskih storitev, s področja dobave energije, plina, vode, komunalnih storitev, …).  

Namen Zakona o kontroli cen blaga in storitev je kontrola nad cenami blaga in storitev s strani državnih organov. Kontrola cen obsega spremljanje in analiziranje gibanja cen, pripravo, predlaganje in predpisovanje ukrepov kontrole cen ter izvajanje teh ukrepov s strani državnih organov.  

Državni organi smejo v posameznem primeru uporabiti le take ukrepe kontrole cen, ki:
- so nujni glede na razlog ukrepa,
- v najmanjši meri omejujejo konkurenco in so najbližji normalnim tržnim razmeram ter
- najhitreje pripeljejo do odprave razlogov za ukrepe kontrole cen. 

Eden od ukrepov kontrole cen po Zakonu o kontroli cen blaga in storitev je obvezno redno ali občasno pošiljanje podatkov o cenah za posamezno blago ali več vrst blaga. 

Podjetja morajo še pred spremembo cen oziroma najkasneje isti dan, ko pride do spremembe cen, poslati obvestila o spremembi cen na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del Odredbe. 
 
Obvestila o spremembah cen ni potrebno pošiljati, če gre za akcijska oziroma druga promocijska znižanja. 
 
Obvestilo o spremembi cen obsega:
- firmo in sedež podjetja,
- ime proizvoda oziroma storitve in mersko enoto,
- ceno, ki je veljala zadnji dan predhodnega leta,
- ceno, ki je veljala do dneva predložitve obvestila,
- ceno, za katero se pošilja obvestilo, ki mora biti navedena v tolarjih in evrih, znesek pa mora biti zaokrožen na dve decimalki natančno. Pri preračunavanju tolarjev v evre se uporablja tečaj 1 € = 239,6400 SIT,
- stopnjo skupne rasti cen proizvodov oziroma storitev v celotnem predhodnem letu,
- stopnjo skupne rasti cen proizvodov oziroma storitev v tekočem letu,
- stopnjo povečanja oziroma znižanja zadnje spremembe cen,
- prodajne pogoje, ki vplivajo na ceno,
- glavne razloge za spremembo cen in
- datum uporabe nove cene. 

Podjetnik, ki bo poslal nepopolno obvestilo, bo moral le tega na zahtevo ministrstva dopolniti. 

Obvestila o spremembi cen se morajo pošiljati samo za proizvode in storitve, ki so določeni v tretjem členu Odredbe. 
 
Odredba razveljavlja do sedaj veljavno Odredbo, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 42/2005. 

Zakon o kontroli cen v  21. členu določa tudi denarno kazen v višini 300.000 tolarjev za podjetje, če:
- predhodno ne prijavi cen po 8. točki 9. člena tega zakona ali
- ne pošlje podatkov v skladu z 9. točko 9. člena tega zakona ali pošlje napačne podatke. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba podjetja, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavane odredbe. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
Od 1.11.2005. 

PRAVNI VIR:
Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
(UL RS 93/2005)
Zakon o kontroli cen (UL RS 63/99)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *