Požarna varnost v stavbah

Avtor: | Objava: 19.09.2005Projektante stavb seznanjamo s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o požarni varnosti v stavbah.  

Navedeni pravilnik predvideva spremembe in dopolnitve že obstoječega in veljavnega Pravilnika o požarni varnosti v stavbah, ki določa ukrepe, ki jih je potrebno izvesti, da bi stavbe izpolnjevale gradbene zahteve za zagotovitev požarne varnosti. Cilj teh ukrepov je:
1. Omejiti ogrožanje ljudi, živali in premoženja v stavbah ter uporabnike sosednjih objektov in posameznikov in posameznikov, ki se v času požara nahajajo v neposredni bližini stavb.
2. Omejiti ogrožanje okolja ter omogočati učinkovito ukrepanje gasilskih ekip, ki sodelujejo pri omejitvi posledic požara, ne da bi bilo po nepotrebnem ogroženo življenje in zdravje njihovih članov.

Sprememba in dopolnitev pravilnika določa, da morajo biti zunanje stene in strehe stavb projektirane in grajene tako, da je z upoštevanjem njihovega odmika od meje parcele omejeno širjenje požara na sosednje objekte. 

Projektanti morajo opravljanje svojega dela skladno s spremembami in dopolnitvami veljavnega pravilnika uskladiti najpozneje do 31. decembra 2006. Izjemoma se lahko projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekti za izvedbo, za katerih izdelavo so bile pogodbe sklenjene pred rokom iz prejšnjega odstavka, izdelajo po dosedanjih predpisih.  
 
Ne glede na to določilo pa se mora po 1. januarju 2008 zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti projekt, izdelan v skladu z zahtevami in določili tega pravilnika.  

Z začetkom veljavnosti tega pravilnika se prenehajo uporabljati vsi predpisi SFRJ, ki so do sedaj za to področje še vedno veljali. 

Predstavljene informacije so le delna predstavitev obravnavanega pravilnika. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 
 
VELJAVNOST:
Od 13.9.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o požarni varnosti v stavbah
(UL RS 83/2005)
Zakon o graditvi objektov (UL RS 102/04, 14/2005)
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (UL RS 31/04, 10/05)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *