Podjetnikov opomnik za april

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 13.04.2006V sodelovanju s kompleksnim internetnim servisom Tax-Fin-Lex, ki zagotavlja spremljanje novosti in omogoča sintetičen pregled nad zakonodajo na področju davkov (Tax), financ (Fin) in pravnih predpisov ter sodne prakse za gospodarstvo in ostala področja (Lex) smo pripravili praktično novost: vsak mesec vam bomo pomagali tako, da bomo zbrali nekaj opomnikov na številne obveznosti in kratke komentarje na aktualne vsebine, ki se nanašajo na poslovanje. Več je dostopno naročnikom na www.tax-fin-lex.si. Pregled pripravlja urednica mag. Mojca Kunšek.

APRILSKI OPOMNIK

V aprilu poleg rednih obveznosti obračuna in obveščanja ustreznih ustanov ne pozabite na:
 
1. najkasneje do 20. 4. - Poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov  v tujini (obrazca SN11, SN44), ki ga posredujemo Banki Sloveniji (1) prek njihove elektronske aplikacije.

2. najkasneje do 20. 4.
- Poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov  v Sloveniji (obrazca SN22, SN55), ki ga posredujemo Banki Sloveniji prek njihove elektronske aplikacije.

3. najkasneje do 29. 4.
(rok je 30. 4., ki je nedelja) - Prijava podatkov in sprememb podatkov o plači, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja na obrazcu (M4/M8), ki ga posredujemo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (2), kjer dobite tudi vsa navodila.

4. najkasneje do 29. 4.
(rok je 30. 4., ki je nedelja) - Prijava podatkov in sprememb podatkov o nadomestilih iz invalidskega zavarovanja na obrazcu (M6/M10), ki ga posredujemo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

5. najkasneje do 29. 4.
(rok je 30. 4., ki je nedelja) - Prijava podatkov o pozneje ugotovljeni pokojninski dobi oziroma povečanju zavarovalne dobe na obrazcu (M7), ki ga posredujemo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
________
Opombe:
(1) Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, 92/2003, 56/2004)
(2) Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS, 45/2005) ter navodila so tudi na spletni strani
www.zpiz.si
 

DAVČNI NASVETI
  

Pri sledenju davčnim predpisom in njihovem udejanjanju v praksi vam predlagamo, da si preberete nova mnenja Davčne uprave, predvsem pa: 
 
1. Višina povprečne letne čiste plače zaposlenih v RS v preteklem letu: Povprečna letna čista plača zaposlenih v Republiki Sloveniji v letu 2005 je 2.115.439 tolarjev, kar je povprečna mesečna neto plača 176.311 tolarjev ali povprečna mesečna bruto plača 277.279 tolarjev na zaposlenega v letu 2005, kot osnova za ugotavljanje premoženja (3), uveljavljanje otroškega dodatka (4) in socialne (5) pomoči. 

2. Prodaja lastniškega deleža podjetju: Prejšnja različica Zakona o dohodnini (6) (v nadaljevanju ZDoh-1) je v 64. členu opredeljevala dohodke iz premoženja, kamor so sodile tudi dividende in drugi dohodki, doseženi na podlagi lastniškega deleža. V skladu z 79. členom ZDoh-1 je bila prodaja lastniškega deleža pridobljena v okviru pridobivanja lastnih delnic obdavčena kot izplačilo dividend, to je 25 % od davčne osnove ugotovljene kot izplačana vrednost, zmanjšana za nominalno vrednost delnic oziroma za vplačani znesek vložka in od katere izplačevalec obračuna akontacijo dohodnine. Če bi prodali lastniški delež (po poteku treh let od pridobitve) prek borze,  pa bi bila prodaja neobdavčljiva. Po novem ZDoh-1 (7), ki je začel veljati s 1. 1. 2006 pa so ti dohodki obdavčeni cedularno, po 20 % davčni stopnji in velja kot dokončni davek.  

3. Davčno priznavanje stroškov amortizacije za leto 2005 in 2006: Z novelo Zakona od dohodkov pravnih oseb (8) (v nadaljevanju ZDDPO-1) je prišlo do bistvenih sprememb prejšnjega 26. člena ZDDPO-1 (9), ki omogoča amortiziranje opredmetenih osnovnih sredstev tudi po višjih stopnjah, kot je zakonsko opredeljeno, če opredmeteno osnovno sredstvo pred dokončnim amortiziranjem odtujimo. Pri tem se pri odtujitvi kot davčna osnova upošteva davčna vrednost, ne pa knjigovodska vrednost. Med navedenimi spremembami, ki so začele veljati s 1. 1. 2006,  je tudi sprememba, ki se uporablja že za leto 2005, in sicer se kot odhodek prizna amortizacija obračunana za stara ali rabljena opredmetena osnovna sredstva, pridobljena od nerezidentov povezanih in nepovezanih oseb, brez dokazovanja, da opredmeteno osnovno sredstvo še ni dokončno amortizirano.
________
Opombe:
(3) Zakon o davkih občanov (ZDO) (Uradni list RS, 36/1988 do novele 128/2004) (v nadaljevanju ZDO)
(4)
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) (Uradni list RS, 97/2001 do novele 111/2005) (v nadaljevanju ZSDP)
(5) Zakon o socialnem varstvu (ZSV) (Uradni list RS, 54/1992 do  69/2005) (v nadaljevanju ZSV)
(6) Zakon o dohodnini (ZDoh-1) (Uradni list RS, 54/2004 do 70/2005) (v nadaljevanju ZDoh-1)
(7) Zakon o dohodnini (ZDoh-1) (Uradni list RS, 54/2004 do novele 117/2005)
(8) Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1) (Uradni list RS, 40/2004 do novele 108/2005)
(9) Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1) (Uradni list RS, 40/2004 do 17/2005)   

 
FINANČNO-RAČUNOVODSKI NASVETI  
 
V zvezi z prehodom na evidentiranje dogodkov po novih slovenskih računovodskih standardih predlagamo, da si izmed širokega nabora finančnih nasvetov preberete naslednje: 

1. Prehod na nove Slovenske računovodske standarde 2006
(SRS 2006) (10): S spremembami računovodskih standardov se ni le spremenil kontni okvir, temveč je treba prevetriti računovodske usmeritve in urediti potrebne prenose med posameznimi gospodarskimi kategorijami, kot na primer odprava slabega imena (SRS 10) in odprava lastnih delnic (SRS 3), prerazporediti naložbene nepremičnine (SRS 6), izločiti dolgoročne pasivne časovne razmejitve (SRS 10) iz rezervacij po SRS 2001 (11), prerazporediti splošni prevrednotovalni popravek kapitala (SRS 9) v kapitalske rezerve in na novo ovrednotiti osnovna sredstva (SRS 1) in finančne naložbe (SRS 3) ter oblikovati presežek iz prevrednotenja (SRS 9) gospodarske družbe po SRS 2006. 

2. Začetno merjenje naložbene nepremičnine (SRS 6): Naložbena nepremičnina se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. Kaj zajeti v nabavno vrednost, pa je odvisno od tega, ali gre za nepremičnino, zgrajeno v lastnem okviru, v finančnem najemu, pridobljeno za zamenjavo za nedenarno sredstvo ali pridobljeno z državno podporo. Izbrana metoda vrednotenja naložbene nepremičnine (po nakupni ali pošteni vrednosti), pa se uporablja za vse vrste ovrednotenja naložbenih nepremičnin ves čas posedovanja. 

3. Prevrednotovanje finančne naložbe (SRS 3):
Po začetnem pripoznanju je treba izmeriti a) finančna sredstva po pošteni vrednosti, b) finančne naložbe v posojila  po metodi efektivnih obresti in c) finančne inštrumente po nabavni vrednosti. Glede na vrste finančnih naložb in njihove posebnosti glede pridobitve in namena posedovanja pa je odvisno, ali se dokazani dobiček ali izgubo pripozna v poslovnem izidu prek finančnih prihodkov in odhodkov oziroma gre za povečanje ali zmanjšanje presežka iz prevrednotenja.
________
Opombe:
(10) Slovenski računovodski standardi (SRS 2006) (Uradni list RS, 118/2005)
(11) Slovenski računovodski standardi  (SRS 2001) (Uradni list RS, 107/2001 do 89/2005)


ZAKONODAJA
 
Predlagamo vam, da si pogledate novi Uradni list in sodne odločbe, predvsem pa: 

1.
 Pravilnik o obrazcu obvestila o uveljavljanju davčne osnove po 73. členu  ZDoh-1 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah (12), ki napotuje na predhodno najavo banki in DURS-u za letni obračun obresti na dolgoročne depozite in pri tem ugodnejšo dohodninsko osnovo.
 
2. Zakon o osebnem imenu (ZOI-1) (13), ki je začel veljati 11.3.2006, opredeljuje obvezni rok določitve osebnega imena v 30 dneh od rojstva otroka, možnost spremembe osebnega imena mladoletni in polnoletni osebi, ob priznanju očetovstva, ob posvojitvi, ob sklenitvi zakonske zveze in razvezi ter kazenske določbe.

3. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1C) (14), ki je začel veljati 11.3.2006, razširja pojem patentov in licenc na varstvene certifikate in biotehniške izume ter razširi uporabo določb na območje Evropske skupnosti, v poglavju Sodno varstvo in uveljavljanje pravic pa dopolni pododdelek Uveljavljanje pravic.

4. Uredba o spremembah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (15), ki je začela veljati 11.3.2006. Z novelo se valorizira znesek kilometrine za prevoz na delo in z dela (35 tolarjev) ter znesek kilometrine za službena potovanja (69 tolarjev), ki se ne vštevata v davčno osnovo.

5. Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (16) (ZVCP-1-UPB3), Tretje uradno prečiščeno besedilo Zakona o varnosti cestnega prometa, ki vsebuje spremembe in dopolnitve novele Zakona.
________
Opombe:
(12) Pravilnik o obrazcu obvestila o uveljavljanju davčne osnove po 73. členu ZDoh-1 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah (Uradni list RS, 23/2006)
(13)
Zakon o osebnem imenu (ZOI-1) (Uradni list RS, 20/2006)
(14)
Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1) (Uradni list RS, 45/2001 do novele 20/2006)
(15) Uredba o spremembah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, 26/2006)
(16) Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) (Uradni list RS, 83/2004 do 25/2006) (v nadaljevanju ZVCP-1)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *