Podjetnikov opomnik za julij

Avtor: | Objava: 10.07.2006V sodelovanju s kompleksnim internetnim servisom Tax-Fin-Lex, ki zagotavlja spremljanje novosti in omogoča sintetičen pregled nad zakonodajo na področju davkov (Tax), financ (Fin) in pravnih predpisov ter sodne prakse za gospodarstvo in ostala področja (Lex) smo pripravili praktično novost: vsak mesec vam bomo pomagali tako, da bomo zbrali nekaj opomnikov na številne obveznosti in kratke komentarje na aktualne vsebine, ki se nanašajo na poslovanje. Več je dostopno naročnikom na www.tax-fin-lex.si. Pregled pripravlja urednica mag. Mojca Kunšek.

 
JULIJSKI OPOMNIK

Podjetniki v juliju, kjer vas čaka nekoliko manj poročevalskih obveznosti, poleg rednih obveznosti obračuna in obveščanja ustreznih institucij ne pozabite na:  

1. najkasneje do 15. 7. – Vlogo za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino oddajo upravičenci (1) na obrazcu DP-4 pristojnemu centru za socialno delo (upravičencem dodatka za veliko družino, ki so tudi prejemniki otroškega dodatka, vloge ni treba oddati, saj so že ustrezno evidentirani).

2. najkasneje do 20. 7. - Obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja izrabljenih gum odda davčni zavezanec (2) Carinski upravi (v nadaljevanju CURS) na obrazcu Obračun IG za preteklo trimesečje.

3. najkasneje do 20. 7. - Obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne EE-opreme odda davčni zavezanec (3) Carinski upravi (v nadaljevanju CURS) na obrazcu Obračun EE opreme za preteklo trimesečje

4. najkasneje do 20. 7. - Obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže odda davčni zavezanec (4) Carinski upravi (v nadaljevanju CURS) na obrazcu Priloga 2 za preteklo trimesečje. Obrazec oddajo le davčni zavezanci, ki imajo letno več kot 10.000 kg odpadne embalaže in ne gre za embalažo v katero je embalirano nevarno blago.

________
Opombe:
(1) Upravičence opredeljuje 77. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) (Uradni list RS, št. 97/2001 do novele 47/2006), postopek uveljavljanja omenjene pravice pa 51. člen Pravilnika o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov (Uradni list RS, št. 15/2003 do 116/2003).
(2) V skladu s 2. odstavkom 5. člena Uredbe o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 32/2006) je davčni zavezanec oseba, ki daje gume v promet v RS in je proizvajalec ali pridobitelj gum ali proizvajalec obnovljenih gum.
(3) V skladu s 2. odstavkom 5. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (Uradni list RS, št. 32/2006 do 65/2006) je davčni zavezanec pravna oseba, ki daje EE opremo v promet v RS in je proizvajalec ali pridobitelj.
(4) V skladu s 2. odstavkom 5. člena Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/2006 do 65/2006) je davčni zavezanec pravna oseba, ki daje embalažo oziroma embalirano blago prvič v promet v RS, in je embaler,  pridobitelj embaliranega blaga,  proizvajalec embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga ali pridobitelj embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga, če ne gre za vračljivo embalažo v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.


DAVČNI NASVETI
  

Pri sledenju davčnim predpisom in njihovem udejanjanju v praksi vam predlagamo, da si preberete nova mnenja Davčne uprave in priznanih davčnih svetovalcev, predvsem pa:  

1. Bonitete v letu 2006: Sprememba 27. člena ZDoh-1 (5) je prinesla nekaj bistvenih sprememb glede upoštevanja in obračuna bonitete. Tako se za boniteto ne šteje več uporaba računalniške in telekomunikacijske opreme, prav tako pa tudi ne parkirišče, ki ga podjetje ponuja zaposlenim (6). Spremenjen je tudi obračun bonitete za uporabo motornega vozila za zasebne namene, saj se pri uporabi tega v 8. in vseh nadaljnjih letih nabavna vrednost motornega vozila zniža po 10 odstotkov (prej je bila 0 odstotkov). 

2. Pavšalni prispevki za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno dejavnost: Oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost oziroma poklicno dejavnost je obvezno pokojninsko zavarovana (7) za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti in plača mesečni pavšalni znesek, ki od 1. marca 2006 dalje znaša 5.847 tolarjev. Prav tako pa so osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, zdravstveno zavarovane (8) za poškodbo pri delu in poklicno bolezen in plačajo mesečni pavšalni prispevek, ki znaša od 1. februarja 2006 dalje 672 tolarjev. 

3.
Kraj opravljene storitve – mednarodni sejmi v EU-ju in v tretji državi: Pri opravljenih storitvah v zvezi z udeležbo na mednarodnih sejmih se kot kraj opravljanja storitve ne šteje kraj (9), kjer ima naročnik sedež, temveč je obdavčitev odvisna od vrste udeležencev v poslovnem odnosu. Pri tem gre namreč lahko za:
prodajo na sejmu v državi članici EU-ja zavezancu za DDV: slovenski davčni zavezanec je oproščen obračuna DDV-ja (10), pač pa mora obračunati DDV pridobitelj tega blaga torej davčni zavezanec države članice;
prodajo na sejmu v državi članici drugim osebam: slovenski davčni zavezanec je kot razstavljavec pridobil identifikacijsko številko za plačilo DDV-ja in prodaja tega blaga se obdavči v državi članici (11), slovenski davčni zavezanec pa lahko v dveh letih priglasi obdavčitev po kraju, kjer se prevoz ali odpošiljanje konča;
prodaja ne sejmu v tretji državi: če se blago le razstavlja in ne proda, gre le za začasen izvoz, kjer ni obveznosti za plačilo DDV-ja; če pa blago tudi proda, je to promet na območju tretje države, od katerega se obračunava in plačuje carina/davek v skladu s predpisi v tretji državi. 

________
Opombe:
(5) Zakon o dohodnini (ZDoh-1) (Uradni list RS, št. 54/2004 do novele 117/2005) (v nadaljevanju ZDoh-1)
(6) V skladu s 2. odstavkom 20. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1) (Uradni list RS, št. 40/2004 do novele 108/2005) (v nadaljevanju ZDDPO-1) pa sodijo odhodki v zvezi s parkiriščem za podjetje za davčno nepriznane odhodke.
(7) Obvezno pokojninsko zavarovanje za posebne primere opredeljuje 27. in 213. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) (Uradni list RS, št. 106/1999 do 72/2005) (v nadaljevanju ZPIZ-1) in Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 23/2006).
(8) Zdravstveno zavarovanje za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, ureja 17., 49. in 57. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) (Uradni list RS, št. 9/1992 do 38/2006) (v nadaljevanju ZZVZZ) in Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 7/2006).
(9) Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV) (Uradni list RS, št. 89/1998 do novele 108/2005), 3. točka 17. člena
(10) Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV) (Uradni list RS, št. 89/1998 do novele 108/2005), 4. točka 31.a člena
(11) Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV) (Uradni list RS, št. 89/1998 do novele 108/2005), 15.a člen
 

FINANČNO-RAČUNOVODSKI NASVETI

V zvezi z prehodom na evidentiranje dogodkov po novih slovenskih računovodskih standardih predlagamo, da si iz širokega nabora finančnih nasvetov preberete naslednje: 
 
1. Financiranje malih in srednjih podjetij po novem: Zaradi vse večjih pritiskov lastnikov bank in mednarodnih finančnih institucij na poslovanje in uravnavanje tveganj bank, postajajo te čedalje zahtevnejše do posojilojemalcev oziroma njihovih podatkov ob pridobivanju posojil in spremljanju njihovega poslovanja, kar se odraža v možnostih in razponu pogojev sodelovanja z njimi. 

2. Uvrstitev osebnega vozila med osnovna sredstva: Nabavo osebnega avtomobila vpiše podjetnik na podlagi računa ali kupoprodajne pogodbe v register osnovnih sredstev v bruto nabavni vrednosti (z DDV-jem), razen če opravlja dejavnost dajanja v najem, zakup ali dejavnost avtošol, ko izvede vpis osnovnega sredstva v neto vrednosti. Uporabo osebnega avtomobila za službene namene mora dokazovati z ustreznimi evidencami (pokritost službenih poti s potnimi nalogi, pokritost prikazanih kilometrov s stanjem števca), saj je delež službenih poti tudi podlaga za delež davčno priznanih stroškov. 

3. Reprezentanca: V skladu s 22. členom ZDDPO-1 (12) se reprezentančni stroški pri ugotavljanju davčne osnove priznajo v višini 50 %, prav tako pa v zvezi z njimi ne moremo uveljavljati vstopnega DDV-ja (13). Izjema so le darila poslovnim partnerjem, v zvezi s katerimi veljajo pri obračunu in priznavanju teh stroškov določene posebnosti. 

4. Bilanca stanja: Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki ga je dolžno izdelovati vsako podjetje. Od velikosti podjetja pa je odvisno, kaj oziroma katere postavke mora bilanca stanja zajemati, da zadosti zakonskim (14) določilom. V letu 2006 moramo že uporabljati SRS 24 (15) v skladu z novimi računovodskimi standardi z vsemi prilagoditvami postavk, ki so ob tem nastale. 

________
Opombe:
(12) Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1) (Uradni list RS, št. 40/2004 do novele 108/2005) (v nadaljevanju ZDDPO-1) 
(13) 6.odstavek 40.člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV) (Uradni list RS, št. 89/1998 do novele 108/2005)
(14) Bilanco stanja opredeljujejo 63. do 65. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006) (v nadaljevanju ZGD-1).
(15) Slovenski računovodski standardi (SRS 2006) (Uradni list RS, št. 118/2005, 9/2006) (v nadaljevanju SRS), SRS 24


ZAKONODAJA
  

Predlagamo vam, da si pogledate novi Uradni list in sodne odločbe, predvsem pa: 
 
1. Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 55/2006 z dne, 26.5.2006, veljati začne 3.6.2006, uporabljati se začne 1.7.2006. Predpisana obrestna mera zamudnih obresti se spremeni tako, da znaša 12,5 odstotkov letno

2. Zakon o društvih (ZDru-1)
Objavljeno
v Uradnem listu RS št. 61/2006, z dne 13.6.2006, veljati začne 28.6.2006. Z dnem njegove uveljavitve preneha veljati Zakon o društvih (ZDru) (Uradni list RS št. 60/1995 do novele 80/2004). Društvo je zavezanec za plačilo davka od dobička pravnih oseb (25 %), vendar le od tistega dela dobička, ki se nanaša na pridobitno dejavnost (nujnost ločevanja knjigovodskih evidenc na pridobitne in nepridobitne dogodke). Pri tem je pomembna novost, da predsednik društva odgovarja za zakonsko urejeno delovanje društva z vsem svojim premoženjem. Prav tako so vsa društva s prihodki, višjimi od 200 milijonov tolarjev, zavezana revidirati svoje letno poročilo in ga skupaj z revizorjevim mnenjem posredovati Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) do 31.8. 

3. Slovenska računovodska standarda 24 in 25 (2006)
Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 58/2006, z dne 6.6.2006, uporabljati se od 1.1.2006. Podjetja, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, uporabljajo SRS 24 (2006) in SRS 25 (2006) s 1. januarjem 2006, preostala podjetja pa s prvim poslovnim letom, ki se začne po tem datumu. Podjetja z dnem začetka uporabe standarda 24 (2006) in standarda 25 (2006) prenehajo uporabljati SRS 24 - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje (2002) ter SRS 25 - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje (2002). 

 
Druge aktualne zadeve

Predlagamo vam, da redno prebirate novice o aktualnih zadevah na prvi strani portala Tax-Fin-Lex, kjer najdete tudi vedno aktualne tekoče podatke in seznam seminarjev za stalno dopolnjevanje svojega bogatega znanja. Predvsem pa se brezplačno registrirajte, da si zagotovite redno tedensko prejemanje našega elektronskega časopisa TFL Glasnik in nas tudi tako (poleg možnosti pridobitve testnega gesla ali pregledom Vodiča po portalu) tudi preizkusite.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *