Podjetnikov opomnik za junij

Avtor: | Objava: 12.06.2006V sodelovanju s kompleksnim internetnim servisom Tax-Fin-Lex, ki zagotavlja spremljanje novosti in omogoča sintetičen pregled nad zakonodajo na področju davkov (Tax), financ (Fin) in pravnih predpisov ter sodne prakse za gospodarstvo in ostala področja (Lex) smo pripravili praktično novost: vsak mesec vam bomo pomagali tako, da bomo zbrali nekaj opomnikov na številne obveznosti in kratke komentarje na aktualne vsebine, ki se nanašajo na poslovanje. Več je dostopno naročnikom na www.tax-fin-lex.si. Pregled pripravlja urednica mag. Mojca Kunšek.

JUNIJSKI OPOMNIK

Podjetniki v juniju poleg rednih obveznosti obračuna in obveščanja ustreznih institucij ne pozabite na:

1. najkasneje do 30.6.Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji (1) predloži vlagatelj, ki pridobiva premičnine, storitve ali blago Davčni upravi RS (v nadaljevanju DURS) na istoimenskem obrazcu in zahtevku predloži potrdilo pristojnega organa države, kjer ima vlagatelj sedež, ter originalne račune in druge uvozne dokumente, ki potrjujejo izkazano vrednost zahtevka za vračilo DDV.

2. najkasneje do 30.6. Zahtevek za vračilo DDV (obrazec DDV-VP) (2) predloži kupec, ki nima stalnega ali začasnega prebivališča v EU in v Sloveniji kupljeno blago iznese iz EU, pri DURS na obrazcu DDV-VP, in sicer tako, da predloži s strani carinskega organa overjen obrazec DDV-VP in originalne račune.

3. najkasneje do 30.6. Vloga za uveljavitev oprostitev od katastrskega dohodka (3) uveljavlja oseba, ki je v zemljiški knjigi vpisana kot lastnik, zakupnik ali imetnik pravice uporabe kmetijskega ali gozdnega zemljišča pri DURS-u na obrazcu DOHKGD2 in obrazcu predloži dokazila, ki potrjujejo upravičenost do oprostitve, javne evidence in podobno.

4. najkasneje do 30.6.Priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodkov proizvodnje vina in oljčnega olja (4) za leto 2006 na podlagi katastrskega dohodka za leto 2005 opravi davčni zavezanec pri pristojni enoti DURS na obrazcu DOHKGD1 (do izdaje novega obrazca).
________
Opombe:
(1) V skladu s 152.–154. členom Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 17/2004 do novele 10/2006)
(2) V skladu s 55. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV) (Uradni list RS, št. 89/1998 do novele 108/2005)
(3) V skladu z 296. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1) (Uradni list RS, št. 54/2004 do novele 109/2005) in 61. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-1) (Uradni list RS, št. 54/2004 do novele 47/2006)
(4) V skladu s 54.b členom ZDoh-1 in 300. členom ZDavP-1

DAVČNI NASVETI 

Pri sledenju davčnim predpisom in njihovem udejanjanju v praksi vam predlagamo, da si preberete nova mnenja Davčne uprave, predvsem pa:
 
1) Obvestilo o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila: Z novelo Zakona o davkih na motorna vozila (5), ki je začela veljati 24.5.2006, je osnovni pogoj za pridobitev potrdila o skladnosti (kot pogoj za registracijo vozila) plačilo davka na motorna vozila oziroma pridobitev potrdila o plačilu ali oprostitvi plačila davka, ki ga lahko pridobijo davčni zavezanci (pravne ali fizične osebe) pri pristojni enoti DURS. 
 
2) Odpravnina ob odpovedi delovnega razmerja iz poslovnega razloga: Ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga pripada delavcu, v skladu s 109. členom ZDR (6), odpravnina, ki se do višine 10 povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji ali do višine opredeljene v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti, v skladu s 8. točko 1. odstavka 31. člena ZDoh-1 (7), ne všteva v davčno osnovo iz delovnega razmerja. To pomeni, da odpravnina do navedene višine ne pomeni davčne osnove po zakonu o dohodnini in se od tega zneska ne plačajo prispevki v skladu s 3. odstavkom 3. člena ZPSV (8). Če višina odpravnine presega nebdavčeni znesek, se presežek nad dovoljenim zneskom obdavči v skladu z ZDoh-1 in na ta znesek plačajo prispevki. 
 
3) Obdavčevanje licenčnin po 12. členu konvencije o izogibanju dvojnega obdavčenja z Avstrijo – dogovor pristojnih organov: V marcu 2006 so tekla pogajanja pristojnih organov za sklenitev protokola h Konvenciji med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (9), ki naj bi začel veljati s 1.1.2007. Že zdaj pa je bil sklenjen dogovor o enotnem izvajanju 12. člena konvencije, ki se nanaša na licenčnine in avtorske honorarje. Tako se od 1.1.2005 do 31.12.2006 ne plača davčni odtegljaj po določbah domače zakonodaje države pogodbenice; če pa je bil davek že odtegnjen in plačan, pa se upravičenim lastnikom dohodka povrne po predložitvi vloge za vračilo davka v skladu s 247. členom ZDavP-1 (10) s predložitvijo zavrnjenega obrazca Zahtevek za zmanjšanje oziroma oprostitev davka od plačil uporabe premoženjskih pravic na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (KIDO 3) ali Zahtevek za vračilo davka od plačil uporabe premoženjskih pravic na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (KIDO 11), skupaj z datumom in šifro odločbe davčnega organa.
________
Opombe: 
(5) Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV) (Uradni list RS, št. 52/1999 do novele 47/2006) 
(6) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) (Uradni list RS, št. 42/2002)
(7)
Zakon o dohodnini (ZDoh-1) (Uradni list RS, št. 54/2004 do novele 47/2006)
(8) Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV) (Uradni list RS, št. 5/1996 do novele 97/2001)
(9) Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BATIDO) (Uradni list RS-MP,  št. 4/1998) 
(10) Zakon o davčnem postopku (ZDavP-1) (Uradni list RS, št. 54/2004 do novele 109/2005)
 
FINANČNO-RAČUNOVODSKI NASVETI
 
V zvezi z prehodom na evidentiranje dogodkov po novih slovenskih računovodskih standardih predlagamo, da si iz širokega nabora finančnih nasvetov preberete naslednje:
 
1) Prehod gospodarskih družb na evro: V skladu s 698. členom ZGD-1 (11) morajo vse družbe uskladiti svoj statut ali družbeno pogodbo v dveh letih po uvedbi evra in sprejeti sklep o prehodu na evro. Pri tem mora družba z omejeno odgovornostjo opraviti preračun vložkov družbenikov v evre, ne da bi se pri tem spremenila medsebojna razmerja in pravice. Pri tem je treba opozoriti še na 2. odstavek omenjenega člena, ki opredeljuje možnost vplačila osnovnega kapitala v višini 7.500 (12) evrov do enega leta po uvedbi evra, sicer so predvidene sankcije in mnenje Slovenskega inštituta za revizijo, ki opredeljuje računovodsko evidentiranje poslovanja v letu 2006 v tolarjih in v letu 2007 v evrih

2) Računovodenje samostojnih podjetnikov (2006): Vodenje poslovnih knjig podjetnikov opredeljuje 73. člen ZGD-1 in SRS 39 (13), pri tem pa veljajo določene posebnosti, ki so opredeljene v računovodskih usmeritvah v sklepih o računovodenju, vodenju poslovnih knjig in evidencah posameznih gospodarskih kategorij.  

3) Pripoznanje in izračun terjatev (obveznosti) za odloženi davek: Odložene terjatve za davke (14) se pripoznajo za neizkoriščene davčne izgube ali neizkoriščene davčne olajšave, če je verjetno, da bo obdavčljivi dobiček v prihodnjih obdobjih dosežen in bo možno uporabiti davčne izgube ali davčne olajšave. V zvezi z odloženimi davki najdete na portalu še vrsto nasvetov.
________
Opombe:
(11)
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006)
(12) 475. člen Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006) (v nadaljevanju ZGD-1)
(13) Slovenski računovodski standardi  (SRS 2006) (Uradni list RS, št. 118/2005, 9/2006)
(14) Odložene davke pojasnjuje Uvod k slovenskim računovodskim standardom, SRS 5 in SRS 9 Slovenskih računovodskih standardov  (SRS 2006) (Uradni list RS, št. 118/2005, 9/2006). 
 
ZAKONODAJA 

Predlagamo vam, da si pogledate novi Uradni list in sodne odločbe, predvsem pa: 

1) Zakon o kontroli cen (uradno prečiščeno besedilo) (ZKC-UPB1)

Objavljeno
v Uradnem listu RS št. 51/2006, dne 18. 5. 2006, uporablja se od 1.6.2006.

Zakon se sklicuje na svobodno delovanje trga, določa pa tudi postopke ravnanja v primerih oblikovanja monopolnih, kartelnih in dumpinških cen ter velikim potrošnikom omogoča pritožbo vladi na raven cen. 
 
2) Navodilo o ugotavljanju jezikovne ustreznosti firme pravne osebe zasebnega prava oziroma imena fizične osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, pri vpisu v sodni register ali drugo uradno evidenco

Objavljeno v Uradnem listu RS št. 53/2006, dne 23.5. 2006, uporablja se od 7.6.2006.

Navodilo določa postopke preverjanja imena firme ob vpisu v sodni register, ki ga izvajajo uslužbenci sodnega registra, pri čemer lahko zaprosijo za mnenje o ustreznosti ministrstvo za kulturo. Pri tem navodilo usmerja k uporabi slovenskih pravopisnih ali narečnih izrazov, omogoča pa tudi uporabo kratic, skovank ali besed v tujem jeziku. 

Objavljeno v Uradnem listu RS št. 47/2006, z dne 9.5.2006, uporablja se od 24.11.2006.

Zakon ureja evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, postopek urejanja in spreminjanja meje zemljiških parcel, postopek vpisa podatkov o stavbah in delih stavb v kataster stavb ter vpisa njihovih sprememb, register nepremičnin, izdajanje podatkov in druga vprašanja, povezana z evidentiranjem nepremičnin, državne meje in prostorskih enot. Evidentiranje nepremičnin obsega tudi vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin. 

4) Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o napremičninskem posredovanju (ZNPosr-A)

Objavljeno v Uradnem listu RS št. 47/2006, z dne 9.5.2006, uporablja se od 5.5.2006.

Zakon dopolnjuje zahteve osnovnega zakona ZPosr (15) po posedovanju licence nepremičninskih posrednikov in investitorjev in opredeljuje postopek dodeljevanja licenc in nadzor nad nepremičninskim posredovanjem.   

Druge aktualne zadeve 
O drugih aktualnih zadevah si lahko preberete v novicah na portalu Tax-Fin-Lex, kjer lahko spremljate tekoče podatke in dobite informacije o seminarjih za stalno dopolnjevanje svojega bogatega znanja.
________
Opombe: 
(15) Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) (Uradni list RS, št. 42/2003, 21/2006, 47/2006)
 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *