Podjetnikov opomnik za maj

Avtor: | Objava: 09.05.2006V sodelovanju s kompleksnim internetnim servisom Tax-Fin-Lex, ki zagotavlja spremljanje novosti in omogoča sintetičen pregled nad zakonodajo na področju davkov (Tax), financ (Fin) in pravnih predpisov ter sodne prakse za gospodarstvo in ostala področja (Lex) smo pripravili praktično novost: vsak mesec vam bomo pomagali tako, da bomo zbrali nekaj opomnikov na številne obveznosti in kratke komentarje na aktualne vsebine, ki se nanašajo na poslovanje. Več je dostopno naročnikom na www.tax-fin-lex.si. Pregled pripravlja urednica mag. Mojca Kunšek.

MAJSKI OPOMNIK

Podjetniki v maju poleg rednih obveznosti obračuna in obveščanja ustreznih institucij ne pozabite na:

1. najkasneje do 10.5.Četrtletno poročilo o podatkih za namene statistike finančnih računov (1) za vse nefinančne družbe, katerih bilančna vsota (vrednost aktive) je bila ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem, za katero se poročajo podatki, večja od 200 milijonov tolarjev, in vse finančne družbe, kar poročamo AJPES-u elektronsko prek njihove spletne aplikacije ali s prenosom z lokalne datoteke.

2. najkasneje do 31.5.Prijava dejavnosti proizvajalcev oziroma pridobiteljev gum (2) (obrazec Priloga 4) Carinski upravi Republike Slovenije.

3. najkasneje do 31.5.Prijava dejavnosti embalerjev, proizvajalcev oziroma pridobiteljev embalaže ter pridobiteljev embaliranega blaga (3) (obrazec Priloga 3) Carinski upravi Republike Slovenije.

4. najkasneje do 31.5.Prijava dejavnosti proizvajalcev ali pridobiteljev električne in elektronske opreme (4) (obrazec Priloga 4) Carinski upravi Republike Slovenije.

5. najkasneje do 1.6.Letno poročilo o investicijah v osnovna sredstva za leto 2005 (5) (obrazec INV01, če ima podjetje več kot 20 zaposlenih in obrazec INV02, če ima podjetje manj kot 20 zaposlenih), kar se poroča Statističnemu uradu RS na že natisnjenih in podjetjem posredovanih obrazcih.

________
Opombe: 

(1) V skladu s Sklepom o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 60/2005) in Navodilom za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov N-2 (Uradni list RS, št. 60/2005) (v nadaljevanju Navodilo) so obvezniki poročanja institucionalne enote, ki so po Uredbi o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 13/2006) uvrščeni v sektorje S.11 (nefinančne družbe) z bilančno vsoto, višjo od 200 milijonov tolarjev, S.12 (finančne družbe), in S.13 (institucionalne enote države) z bilančno vsoto, večjo od 2 milijard tolarjev.
(2) Uredba o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 32/2006)
(3)Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/2006)
(4) Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme iz gospodinjstev (Uradni list RS,  št. 32/2006)
(5) Zakon o državni statistiki (ZDSta) (Uradni list RS, št. 45/1995, 9/2001)

DAVČNI NASVETI

Pri sledenju davčnim predpisom in njihovem udejanjanju v praksi vam predlagamo, da si preberete nova mnenja Davčne uprave, predvsem pa: 

1. Valorizacija vrednosti kapitala pri obdavčenju dobička iz kapitala – pri odsvojitvi nepremičnin: S 1. aprilom je začel veljati Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz kapitala po ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 34/2006), ki določa način valorizacije nabavne vrednosti kapitala iz naslova nepremičnine (6) in iz naslova investicij in stroškov vzdrževanja, ki povečujejo vrednost nepremičnine (7). Pri tem se nabavna vrednost kapitala ali vrednost investicij uskladi z indeksom rasti življenjskih stroškov, če je bila odsvojitev opravljena po preteku enega leta oziroma so stroški vzdrževanja nastali vsaj eno koledarsko leto pred odsvojitvijo nepremičnine, pri čemer se pri določitvi koeficienta upošteva število mesecev, ko je imel zavezanec kapital v lasti v posameznem letu. Če je imel davčni zavezanec kapital v letu odsvojitve v lasti več kot šest mesecev in mora oddati napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala v 15 dneh od odsvojitve kapitala, pa se koeficient ugotovi na podlagi zadnjega objavljenega letnega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin, ki je objavljen na spletnih straneh Statističnega urada RS.

2. Določanje zavarovalnih osnov za leto 2006: V skladu z 209. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (8) (v nadaljevanju ZPIZ-1) se osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, pri čemer se uvrstitev v zavarovalno osnovo določi na podlagi zadnjega obračuna akontacije dohodnine (obrazec DOHDEJ št. 11) in na podlagi tega prvič plača prispevke za socialno varnost že za marec 2006, torej najkasneje do 18. 4. 2006.

3. Boniteta iz naslova posojila delodajalca: 3. točka drugega odstavka 27. člena ZDoh-1 (9) opredeljuje posojilo delodajalca pod ugodnejšimi pogoji, kot so tržni pogoji, kot boniteto, katere vrednost se določi v skladu s 30. členom ZDoh-1.

4. Članarine za člane Inženirske zbornice Slovenije: Na podlagi Zakona o graditvi objektov (10) mora imeti pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki nastopa kot udeleženec pri graditvi objektov, zaposlene posameznike, ki izpolnjujejo s tem zakonom predpisane pogoje. Ker je to nujni pogoj za opravljanje dela posameznikov pri svojem delodajalcu, se plačilo članarine zaposlenih pooblaščenih inženirjev ne šteje za boniteto po določbah ZDoh-1. (11)

_________
Opombe:

(6) 1. točka 86. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-1) (Uradni list RS, št. 54/2004 do novele 117/2005)
(7) 1. točka 6. odstavka 91. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-1) (Uradni list RS, št. 54/2004 do novele 117/2005)
(8) Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) (Uradni list RS, št. 106/1999 do novele 72/2005)
(9) Zakon o dohodnini (ZDoh-1) (Uradni list RS, št. 54/2004 do novele 117/2005)
(10) Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 110/2002 do 111/2005)
(11) Zakon o dohodnini (ZDoh-1) (Uradni list RS, 54/2004 do novele 117/2005)

FINANČNO-RAČUNOVODSKI NASVETI  

V zvezi s prehodom na evidentiranje dogodkov po novih slovenskih računovodskih standardih predlagamo, da si iz širokega nabora finančnih nasvetov preberete naslednje:

1. Davčno nepriznani odhodki: 20. člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (12) (v nadaljevanju ZDDPO-1) določa osnovo pri opredeljevanju priznanih odhodkov. Zakon ločeno obravnava nepriznane (21. člen ZDDPO-1) in delno priznane odhodke (22. člen ZDDPO-1) ter posebej pojasnjuje davčno priznane odhodke ob posebnih dogodkih (23. do 28. člen ZDDPO-1).

2. Dodatno pokojninsko zavarovanje (2006): Dodatno pokojninsko zavarovanje določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (13), ki loči obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje za tista delovna mesta, kjer se šteje zavarovalna doba s povečanjem in prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje kot oblika dolgoročnega varčevanja zavarovancev za starost, kar se v skladu s 1. odstavkom 31. člena ZDoh-1 (14) ne šteje v davčno osnovo posameznika in je z vidika pravne osebe v skladu s 51. členom ZDDPO-1 (15) obravnavano kot olajšava.

3. Finančni najem (2006): Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi ne izkazujemo le sredstev, ki so naša last, temveč posebej tudi osnovna sredstva, pridobljena na podlagi pogodb o finančnem najemu. Finančni najem lahko opredelimo kot obliko financiranja, kjer se najemojemalec že ob sklepanju pogodbe odloči za lastništvo nad sredstvom po poteku pogodbe. Najemojemalec je ekonomski lastnik sredstva in obračunava tudi amortizacijo sredstva, s plačilom zadnjega obroka pa preide na najemojemalca tudi pravno lastništvo, ki je predvideno že ob sklenitvi pogodbe.

________
Opombe:

(12) Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1) (Uradni list RS, 40/2004 do novele 108/2005)
(13) Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) (Uradni list RS, št. 106/1999 do novele 135/2003)
(14) Zakon o dohodnini (ZDoh-1) (Uradni list RS, št. 54/2004 do novele 117/2005)
(15) Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1) (Uradni list RS, št. 40/2004 do novele 108/2005)

ZAKONODAJA

Predlagamo vam, da si pogledate novi Uradni list in sodne odločbe, predvsem pa:

1. Pravilnik o postopku prijave in odjave dela tujcev
Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 37/2006, dne 7. 4. 2006, uporablja se od 8. 4. 2006.Pravilnik določa postopek prijave in odjave dela tujcev, dokazila, ki jih je treba predložiti v postopku prijave in odjave, navodila za obdelavo ter posredovanje podatkov iz prijav med posameznimi organi in službami.

2. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 32/2006, dne 28. 3. 2006, velja od 29. 3. 2006. Uredba v skladu z evropskimi določili določa mejne vrednosti emisij snovi v okolje zaradi odlaganja odpadkov, obvezna ravnanja in druge pogoje za odlaganje ter pogoje in ukrepe v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, obratovanjem in zapiranjem odlagališč ter ravnanja po njihovem zaprtju.

3. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 42/2006, dne 19.4.2006, velja od 4.5.2006. Poleg vrste statusnih sprememb za delniško družbo in evropsko delniško družbo, uvaja novi ZGD tudi spremembe za podjetnika, ki se nanašajo na začetek opravljanja dejavnosti, prenos dejavnosti na dediče, poenostavitve vodenja poslovnih knjig v skladu z ZDoh-1, statusno preoblikovanje podjetja, ustanovitveni osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo na 7500 evrov in uvaja možnost tožbe družbenika do drugega družbenika. 


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *