Podjetnikov opomnik za maj

Avtor: | Objava: 14.05.2007V sodelovanju s kompleksnim internetnim servisom Tax-Fin-Lex, ki zagotavlja spremljanje novosti in omogoča sintetičen pregled nad zakonodajo na področju davkov (Tax), financ (Fin) in pravnih predpisov ter sodne prakse za gospodarstvo in ostala področja (Lex) smo pripravili praktično novost: vsak mesec vam bomo pomagali tako, da bomo zbrali nekaj opomnikov na številne obveznosti in kratke komentarje na aktualne vsebine, ki se nanašajo na poslovanje. Več je dostopno naročnikom na www.tax-fin-lex.si. Pregled pripravlja urednica mag. Mojca Kunšek.

 
MAJSKI OPOMNIK 

Preden pogledamo pomembne datume obveznosti, ki jih je treba izpolniti v mesecu aprilu, naj ponovno spomnimo, da: 
  1. so vsa poročanja o poslovanju v letu 2006 izražena v tolarjih,
  2. se vsi tekoči obračuni in poročanja o poslovanju v letu 2007 obračunana in izražena v evrih.

Pri izpolnjevanju obveznosti naj spomnimo na vrsto pomembnih rokov, ki jih morajo poročevalci upoštevati pri izpolnjevanju svojih poročevalskih obveznosti bodisi še za leto 2006 kot tudi že za prvo trimesečje leta 2007: 

    • Najpozneje do 10.5.2007: Rekapitulacijsko poročilo na obrazcu RP-O, oddajo vsi davčni zavezanci registrirani za namene DDV, o vseh nabavah blaga in storitev znotraj Skupnosti v prvem trimesečju 2007. 
    • Najpozneje do 10.5.2007: Zavezanci za poročanje o finančnih transakcijah pri poslovanju s tujino [1], kamor sodijo nefinančne družbe z aktivo več kot 200 milijonov tolarjev (sektor S.11) ali finančne družbe (S.12), ki poročajo na posamičnih obrazcih Agenciji za javnopravne prihodke, evidence in storitve (AJPES) za tako imenovano statistiko finančnih računov, poročajo v evrih o stanju finančnih sredstev in finančnih obveznosti, transakcijah v finančnih sredstvih, vrednostnih spremembah v finančnih sredstvih in finančnih obveznostih [2] v prvem trimesečju leta 2007. 
    • Najpozneje do 16.5.2007: Letno poročilo o investicijah v osnovna sredstva v letu 2006 na obrazcu INV–1, ki ga prejmejo po pošti in oddajo Statističnem uradu RS vsa podjetja, družbe in organizacije, ki so neposredni investitorji in vodijo nabavljena osnovna sredstva v poslovnih knjigah.


Opombe:
[1] Obvezniki poročanja so institucionalne enote, ki so po Uredbi o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 13/2006) razvrščene v sektorje,.
[2] Obveznike poročanja opredeljuje Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 60/2005), postopek in obrazce, ki jih pri tem potrebno izpolniti pa določajo  Navodila za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov N-2 (Uradni list RS, št. 60/2005).


DAVKI

Predlagamo, da si preberete naslednja pojasnila Davčne uprave RS (DURS):  

1. Študentsko delo in družinska pokojnina: Študentu, ki poleg družinske pokojnine prejema dohodke iz naslova študentskega dela, se akontacija dohodnine ne izračuna in ne plača, če posamezen dohodek ne presega 400 evrov. Če bo študent v letu 2007 prejel več kot 2800 evrov (za leto 2006 je ta znesek 1.600.000 tolarjev) obdavčljivih dohodkov, med katere se všteva tudi družinska pokojnina, bo tudi sam zavezanec za vložitev napovedi za odmero dohodnine in se mu bo priznala posebna osebna olajšava 2800 evrov (oziroma 1.225.200 tolarjev za leto 2006).  

2. Uporaba nižje davčne stopnje: Po 2. odstavku 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) (Uradni list RS, št. 117/2006) se DDV po nižji stopnji 8,5 odstotka od davčne osnove obračunava in plačuje od stanovanj, stanovanjskih in drugih objektov, namenjenih za trajno bivanje, ter delov teh objektov, če so del socialne politike, vključno z gradnjo, obnovo in popravili. Storitve dozidave skupnih prostorov v stavbi za bivanje starejših so tako obdavčene z nižjo stopnjo DDV, in sicer 8,5 odstotka, storitve dozidave stavbe za potrebe uprave doma za bivanje starejših, pa so obdavčene s splošno stopnjo DDV, torej 20 odstotkov. 

3. Posredovanje finančnih storitev: 4. odstavek 44. člena ZDDV-1 določa, da je plačila DDV oproščeno dajanje kreditov oziroma posojil v denarni obliki in posredovanje pri sklepanju teh poslov ter upravljanje kreditov oziroma posojil v denarni obliki, ko to opravlja kreditodajalec oziroma posojilodajalec. Oproščene so tudi transakcije v zvezi z depoziti in tekočimi oziroma transakcijskimi računi, plačili, nakazili, dolgovi, čeki in drugimi plačilnimi instrumenti, vključno s posredovanjem, razen izterjave dolgov in factoringa. Iz navedenega je mogoče povzeti, da so storitve posredovanja pri dajanju kreditov oziroma posojil v denarni obliki ter v zvezi z depoziti in transakcijskimi računi oproščene plačila DDV.


FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Predlagamo, da si preberite tudi naslednje računovodske nasvete:  

1. Obrazec REK-1 (2007): Obrazec REK-1 – Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja izpolnijo in posredujejo pristojnemu davčnemu organu, skupaj z obračunom akontacije dohodnine, na dan izplačila dohodka izplačevalci dohodkov iz delovnega razmerja v evrih na dve decimalni mesti natančno. Pri tem izplačevalci izpolnijo posamičen obrazec za vsako vrsto dohodka iz delovnega razmerja (na primer iz naslova plač, iz nadomestila plač, za jubilejne nagrade, za regres), tudi če so ti dohodki izplačani istočasno.

2. Obračun avtorskega honorarja in izpolnitev obrazca REK-2: Ob obračunu avtorskega honorarja izvajalcu zunaj delovnega razmerja se obračuna isti dan tudi akontacija dohodnine in izpolni obrazec REK-2 – Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov, ki niso dohodki iz delovnega razmerja. Prispevek ponazarja obračun davčnega odtegljaja od avtorskega honorarja in izpolnitev obrazca. 

3. Knjiženje povečanja bodočih koristi in podaljšanja dobe koristnosti: Če gre za vlaganja v obnovo osnovnega sredstva, se podaljša doba koristnosti tega osnovnega sredstva. Če pa gre za razširitev obstoječega osnovnega sredstva, gre za povečanje bodočih koristi. S podaljšanjem dobe koristnosti se razume podaljšanje prvotno opredeljene dobe, v kateri se osnovno sredstvo amortizira, in s knjigovodskim evidentiranjem se najprej zmanjšajo stroški do takrat obračunanega amortizacijskega popravka vrednosti.   


ZAKONODAJA 

V času številnih davčnih in drugih sprememb naj vam nanizamo nekaj zanimivih zakonskih ali podzakonskih aktov:  

1. Uredba o uravnavanju obsega vinogradniških površin
Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 23/2007 z dne 16.3.2007, velja od 17.3.2007.
Uredba ureja obseg vinogradniških površin, dovoljenja za krčitev vinogradov, podpore za trajno opustitev vinogradniške pridelave in prestrukturiranje vinogradniških površin za izvajanje nekaterih uredb Komisije ES. Obseg vinogradniških površin v Republiki Sloveniji se v obdobju od 23. novembra 2003 do 31. julija 2010 ne sme povečevati, razen za obseg pravic za novo posaditev vinograda iz kvote, določene s predpisi.  

2. Pravilnik o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu
Objavljeno v Uradnem listu št. 24/2007, z dne 20.3.2007, velja od 21.3.2007. 
S pravilnikom se določa višina povračila stroškov, ki gredo tožniku v primerih, ki jih določa tretji odstavek 25. člena zakona o upravnem sporu. Kot način obravnavanja zadeve sodišče pri določitvi in povrnitvi stroškov upošteva, ali je bila zadeva rešena na seji ali na glavni obravnavi. Za zadevo, rešeno na seji, se šteje tudi zadeva, rešena po sodniku posamezniku brez glavne obravnave. Glede na posamezna opravljena procesna dejanja tožnika sodišče upošteva, ali je tožnika v postopku zastopal pooblaščenec, ki je odvetnik, ali tožnik ni imel pooblaščenca, ki je odvetnik, oziroma ali je tožnik nastopal sam. 

3. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
Objavljeno v Uradnem listu št. 26/2007, z dne 23.3.2007.
Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, znaša za leto 2006 36,2 odstotka


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *