Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo

Avtor: | Objava: 05.04.2005Poslovodne osebe določa Zakon o gospodarskih družbah in sicer glede na pravnoorganizacijsko obliko družbe:
- V primeru delniških družb (d.d.) je poslovodni organ uprava družbe - predsednik uprave in člani uprave.
- V družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) pa je poslovodni organ poslovodja oz. direktor.
- Kot osebe, pooblaščene za vodenje poslov, so v družbi z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.) praviloma vsi družbeniki (lahko pa z družbeno pogodbo vodenje poslov prenesejo na enega samega družbenika).
- V primeru komanditne družbe (k.d.) pa so za vodenje poslov pooblaščeni vsi komplementarji.  
 
V zvezi s tem se torej pojavlja vprašanje ali se lahko v pogodbah o zaposlitvi pravice in obveznosti poslovodnih delavcev določijo drugače kot za ostale delavce družbe.  

Pri pogodbah o zaposlitvi s poslovodnimi osebami Zakon o delovnih razmerjih predvideva odmik od temeljnega načela delovnega prava, to je varstva šibkejše stranke. Glede na to, da poslovodni delavec nasproti delodajalcu nastopa kot enakopravna stranka, je v primeru pogodb s poslovodnimi osebami poudarjena svoboda pogodbenih strank, saj je opravljanje poslovodne funkcije povezano s samostojnejšim in neodvisnim delom ter večjo odgovornostjo za delo. Zaradi navedenega zakon dopušča, da se nekatera vprašanja uredijo drugače kot za druge delavce, in sicer: 

1. Delovno razmerje za določen čas se lahko sklene, ne glede na omejitve, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih, za ves čas trajanja mandata, kar je povezano z imenovanjem na poslovodno funkcijo in dokončanjem dela (torej mogoče je skleniti pogodbo o zaposlitvi za določen čas, in sicer za čas trajanja mandata npr. 4 let).

2. Delovni čas, odmori in počitki so vezani predvsem na dokončanje dela in nemoten delovni proces. Delodajalec ni dolžan upoštevati omejitev delovnega časa, odmora, dnevnega oz. tedenskega počitka, nočnega dela, če delovnega časa ni mogoče vnaprej razporediti oz. če si delavec lahko razporeja delovni čas samostojno in če sta mu zagotovljena varnost in zdravje pri delu. 

3. Plačilo za delo je lahko določeno tudi v EUR in je vezano na dokončanje posameznih nalog. To pomeni, da ni nujno, da poslovodna oseba dobi mesečno plačilo.

4. Disciplinska odgovornost je vezana predvsem na način imenovanja poslovodne osebe in drugačne obveznosti, ki so povezane s poslovodenjem.

5. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi je lahko, poleg primerov, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih, vezano tudi na neizvrševanje sprejetih nalog.

Prav tako je potrebno poudariti, da se pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo lahko sklene brez javne objave. 

PRAVNI VIR:
Zakon o gospodarskih družbah
(UL RS 15/2005)
Zakon o delovnih razmerjih (UL RS 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *