Pogoja za pridobitev licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu sta tudi parkirišče in prostor za vzdrževanje vozil

Avtor: | Objava: 10.08.2002Pravne in fizične osebe, ki želijo pridobiti licenco za opravljanje prevozov v cestnem prometu, morajo med drugim dokazati tudi, da imejo parkirišča za svoja prevozna sredstva ter prostore za vzdrževanje teh prevoznih sredstev.
 
Vsak, ki želi pridobiti licenco za opravljanje prevozov potnikov in blaga v cestnem prometu, mora imeti za svoja vozila zagotovljena parkirna mesta.
 
Parkirna mesta morajo biti zgrajena v skladu s predpisi o graditvi objektov, dimenzije pa morajo ustrezati vrsti in velikosti vozil.Prevoznik, ki ima več kot eno vozilo, mora imeti toliko parkirnih mest, kolikor znaša število vozil, pomnoženo s koeficientom 0,4.
 
Prevoznik lahko sklene pogodbo o najemu parkirnih mest s pravno ali fizično osebo, ki razpolaga s parkirnimi mesti, ki so urejena v skladu s pravilnikom. Pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki za nedoločen čas oziroma vsaj za čas veljavnosti licence. Minimalna vsebina pogodbe pa je :
- število parkirnih mest, ki se dajejo v najem,
- vrsta vozil,
- čas trajanja pogodbe.
 
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati mesta za vzdrževanje vozil, so natančno določeni s Pravilnikom.
 
Za vzdrževanje vozil lahko prevoznik sklene pogodbo s samostojnim podjetnikom posameznikom ali z gospodarsko družbo, ki ima registrirano dejavnost vzdrževanja in popravljanja motornih vozil in obrtno dovoljenje za navedeno dejavnost. Prevoznik za vzdrževanje svojih vozil sklene pisno pogodbo vsaj za čas trajanja licence.
 
Prevoznik lahko vzdržuje svoja vozila tudi v prostoru, s katerim razpolaga sam. V tem primeru mora k prošnji za pridobitev licence priložiti uporabno dovoljenje za ta prostor.
 
VELJAVNOST
Od3.8.2002 dalje.
 
PRAVNI VIR
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za parkirna mesta za motorna in priklopna vozila ter mesta za njihovo vzdrževanje (UL RS 63/2002)
Zakon o prevozih v cestnem prometu (UL RS 59/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *