Pogoji in merila za izdajatelja pomnilniških kartic za zapisovalno opremo v cestnih prevozih

Avtor: | Objava: 18.10.2005Izdajatelje pomnilniških kartic za zapisovalno opremo v cestnih prevozih seznanjamo s Pravilnikom o merilih za izdajatelja pomnilniških kartic za zapisovalno opremo v cestnih prevozih ter ceni za izdajo kartice.  

Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter zapisovalni opremi v cestnih prevozih (v nadaljevanju: zakon) določa:
- okvirne pogoje za izdajatelja pomnilniških kartic zapisovalne opreme v cestnih prevozih iz Priloge IB Uredbe 3821/85/EGS,
- merila za izbiro izvajalca ter
- način oblikovanja cene. 

Zakon pooblašča ministra za promet, da področje uredi podrobneje s pravilnikom. 

Pravilnik določa:
- pogoje za pridobitev javnega pooblastila izdajatelja kartic,
- merila za izbiro na javnem natečaju za podelitev javnega pooblastila izdajatelja kartic,
- način oblikovanja ter določanja cene za izdajo kartice. 

Pomnilniške kartice lahko izdajajo le pooblaščene organizacije, ki jim minister za promet na podlagi izbora na javnem natečaju podeli pooblastilo za izdajanje pomnilniških kartic. 

Na javni natečaj za pridobitev pooblastila se lahko prijavijo vse domače ali tuje pravne osebe, ki izpolnjujejo s predpisi zahtevane pogoje. Na javni natečaj se prijavijo z vlogo v slovenskem jeziku ali z overjenim prevodom v slovenski jezik. 

Pravilnik natančneje predpisuje pogoje, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj glede prostorov, kadra in glede ustrezne opreme. Vlagatelj ne sme opravljati katerekoli od nalog, ki so naloge delavnice za nameščanje, preverjanje ali popravilo zapisovalne opreme. 

Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije; družbe in člani uprave pa ne smejo biti kaznovani oziroma v kazenskem postopku. 

Na javnem natečaju bo v skladu s pravilnikom izbran vlagatelj, ki bo prejel najvišje število točk iz naslova izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev, kot merilo pa bo nadalje upoštevana še:
- predvidena cena za izdajo pomnilniških kartic,
- rok za začetek izvajanja dejavnosti in
- prijaznost do uporabnika. 

Vlagatelj mora v vlogi na javni natečaj oblikovati ceno, pri čemer mora ločeno navesti:
- okvirno ceno za vodenje postopka in odločanje o vlogi za izdajo kartice in
- okvirno ceno za izdelavo kartice in njeno vročitev. 

Prijaznost do uporabnika se bo ugotavljala glede na naslednje elemente:
- število uradnih ur na teden,
- način vlaganja zahtev za kartico (vložitev po pošti, vložišče, sprejem vloge na zapisnik, elektronsko pošiljanje vloge, ...),
- način zagotavljanja pomoči uporabnikom (svetovanje, ...). 

Končno ceno za izdajo kartice bo s sklepom določil minister za promet, pri čemer bo upošteval predvideno ceno, kot jo je navedel izbrani vlagatelj v vlogi za javni natečaj. Minister lahko spremeni ceno za izdajo pomnilniške kartice po uradni dolžnosti ali na predlog izdajatelja kartic, če se katera izmed posameznih postavk, ki so navedene v prilogi k pravilniku, spremeni toliko, da bi se dejanska cena za izdajo posamezne kartice povišala za več kot 3%. 

Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavanega pravilnika. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
Od 8.10.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o merilih za izdajatelja pomnilniških kartic za zapisovalno opremo v cestnih prevozih ter ceni za izdajo kartice
(UL RS 89/2005)
Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovani opremi v cestnih prevozih (UL RS 76/2005)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *