Pogoji za delavce, ki imajo dostop do jedrskih snovi ali delajo v bližini jedrskih objektov

Avtor: | Objava: 26.04.2005Pravilnik o pogojih za delavce, ki izvajajo fizično varovaje jedrskih snovi, jedrskih objektov ali sevalnih objektov, in o pogojih za delavce, ki imajo dostop do jedrskih snovi, ter o drugih pogojih povezanih s fizičnim varovanjem je namenjen zaščiti navedenih kategorij delavcev, poznati in upoštevati pa ga morajo njihovi delodajalci.  
 
Pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati:
delavci, ki opravljajo fizično varovanje in
delavci, ki imajo dostop do jedrskih snovi. 

Pravilnik določa tudi druge pogoje, ki so povezani s fizičnimi oziroma tehničnimi ukrepi fizičnega varovanja. 

Delavci, ki izvajajo fizično varovanje (odgovorna oseba za opravljanje fizičnega varovanja, vodja izmene, operater v varnostno-nadzornemu centru, varnostnik oziroma varnostni tehnik) morajo:
- izpolnjevati pogoje, ki so določeni v zakonu, ki ureja zasebno varovanje;
- izpolnjevati pogoje varnostnega preverjanja na način, ki ga določa zakon, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;
- uspešno opraviti preizkus znanja po predpisanem programu začetnega strokovnega usposabljanja. 

V prilogi k Pravilniku je določen program začetnega strokovnega usposabljanja in stalnega izpopolnjevanja delavcev, ki ga mora izdelati upravljavec jedrske snovi, objekta ali prevoznik jedrske snovi in je veljaven le, če ga potrdi Ministrstvo za notranje zadeve. 

Začetno strokovno usposabljaje opravi delavec ob nastopu dela, stalno strokovno izpopolnjevanje pa najmanj enkrat letno.
 

Namen začetnega strokovnega usposabljanja in stalnega izpopolnjevanja delavcev je predvsem, da se preveri
njihova:
- stalna telesna pripravljenost,
- znanja ravnanja z orožjem in tehnike streljanja,
- znanja izvajanja ukrepov fizičnega varovanja ob rednih in izrednih varnostnih dogodkih,
- znanja iz varstva pred sevanjem,
- znanje dajanja prve pomoči in
- znanje uporabe zaščitnih sredstev. 

Po zaključku programa začetnega strokovnega usposabljanja oziroma stalnega strokovnega izpopolnjevanja, mora delavec opraviti preizkus znanja pred komisijo, ki jo določi upravljavec jedrskega objekta oziroma prevoznik jedrske snovi.  

Preizkusi znanja in stalnega izpopolnjevanja se morajo realizirati najkasneje do 1. julija 2006 pri čemer je določeno, da delavci, ki izvajajo fizično varovanje po stari zakonodaji in opravljajo delo več kot 1 leto, izpolnjujejo pogoje tudi po tem Pravilniku. 

Upravljavec mora delavce, ki imajo dostop do jedrskih snovi, pred nastopom dela ustrezno seznaniti z navodili, ki so povezana s fizičnim varovanjem jedrske snovi.
 
 
Pravilnik določa, da mora tako upravljavec objekta, v katerem so jedrske snovi, kot tudi prevoznik jedrskih snovi, zagotoviti izdelavo načrta fizičnega varovanja in izvajanja ukrepov fizičnega varovanja zaradi preprečevanja kaznivih dejanj, ki bi ogrozila jedrsko varnost ali omogočila širjenje jedrskega orožja ali nedovoljeno uporabo jedrskih snovi.  

Program fizičnega varovanja mora vsebovati:
- namen fizičnega varovanja,
- pregled pravnih virov,
- zahteve, kriterije, in merila za fizično varovanje,
- pristojnosti in dolžnosti,
- izhodišče za načrt in
- postopke fizičnega varovanja. 

Načrt fizičnega varovanja pa vsebuje predvsem opise varovanega objekta oziroma varovanega prevoznega sredstva, podatke o jedrski snovi, načrt  fizičnega varovanja, ... 

Program in načrt fizičnega varovanja sta izdelana na podlagi ocene ogroženost, ki jo izdela policija. Načrt mora predhodno potrditi Ministrstvo za notranje zadeve. 

Programe in načrte fizičnega varovanja, ki bodo skladni s tem Pravilnikom, morajo upravljavci jedrskih snovi, jedrskih objektov ali sevalnih objektov, če so v njih viri sevanja s pomembno aktivnostjo, oziroma prevozniki jedrskih snovi, izdelati do 30. junija 2006. 

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti določa:
- z globo od 300.000 do 90,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, če ne zagotovi načrtovanja ali izvajanja ukrepov fizičnega varovanja;
- z globo 1,500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ne izvaja fizičnega varovanja skladno z načrtom fizičnega varovanja. 
 
VELJAVNOST:
Od 23.4.2005. 

PRAVNI VIR
:
Pravilnik o pogojih za delavce, ki izvajajo fizično varovaje jedrskih snovi, jedrskih objektov ali sevalnih objektov, in o pogojih za delavce, ki imajo dostop do jedrskih snovi, ter o drugih pogojih povezanih s fizičnim varovanjem
(UL RS 36/2005)
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (UL RS 102/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *