Pogoji za opravljanje dejavnosti vzdrževanja in servisiranja gasilnih aparatov

Avtor: | Objava: 18.10.2004Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov je pomemben za fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo z vzdrževanjem in servisiranjem ročnih in prevoznih gasilnih aparatov. Pravilnik določa tudi pogoje za pridobitev in odvzem pooblastila za vzdrževanje. 

Lastnik gasilnih aparatov mora le-te vzdrževati na svoje stroške in samo pri pooblaščenem vzdrževalcu in v skladu s pravili.  

Pri vzdrževalcu pa lahko gasilne aparate vzdržuje le serviser, ki ima potrebno znanje in potrdila.  

Vzdrževanje zajema:
- pregled brezhibnega delovanja in
- servisno vzdrževanje (ponovno polnjenje gasilnega aparate po uporabi, zamenjavo iztrošenih ali poškodovanih delov gasilnega aparata). 
 
Vzdrževalec mora biti:
- registriran za opravljanje dejavnosti, ki obsega vzdrževanje,
- imeti mora vsaj enega serviserja, ki izpolnjuje pogoje,
- imeti mora opremo,
- imeti mora sklenjeno pogodbo za vzdrževanje gasilnih aparatov z lastnikom ali proizvajalcem. 
 
Serviser mora imeti:
- najmanj IV. stopnjo strokovne izobrazbe kovinarske ali gasilske stroke in
- opravljen preizkus znanja pri proizvajalcu ali zastopniku proizvajalca.  
 
Če ima vzdrževalec samo enega serviserja, ki pa mu delovno razmerje preneha, mora v roku 90 dni po prenehanju delovnega razmerja z njim, zaposliti drugega serviserja. O vsem tem, pa tudi ostalih o spremembah glede izpolnjevanja pogojev za pridobitev pooblastila za vzdrževanje gasilnih aparatov, pa je vzdrževalec dolžan v roku 30 dni obvestiti Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje. 

Po opravljenem postopku vzdrževanja mora vzdrževalec opremiti gasilni aparat s primerno oznako, ki mora vsebovati:
- naslov vzdrževalca,
- datum opravljenega vzdrževanja,
- vrsto opravljenega vzdrževanja,
- datum naslednjega vzdrževanja po navodilih proizvajalca,
- žig in podpis. 

Oznaka predstavlja tudi potrdilo o brezhibnem delovanju, vzdrževalec pa mora hkrati voditi evidenco o tem, kateri serviser je opravil pregled in evidenco o gasilnih aparatih, ki so bili pregledani.
 

Fizične ali pravne osebe, ki bi želele opravljati delo vzdrževalca gasilnih aparatov, morajo pri Uradu RS za zaščito in reševanje oddati vlogo za izdajo pooblastila in hkrati priložiti dokazila, da izpolnjujejo pogoje za opravljanje tega dela. Uprava RS za zaščito in reševanje nato v upravnem postopku izda posamezniku pooblastilo za vzdrževanje; na pooblastilu je naveden serviser, ki je pri določenem proizvajalcu opravil preizkus. Pooblastilo se izda za dobo desetih let, oziroma krajše obdobje, če za to obstaja utemeljen razlog. Veljavnost pooblastila se lahko podaljša za enako obdobje, kot je bilo izdano na podlagi vloge vzdrževalca.  
 
Pooblastilo preneha:
- če vzdrževalec ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje tega dela, - če poteče čas trajanja pooblastila, pa vzdrževalec 30 dni pred potekom tega roka ne vloži vloge za njegovo podaljšanje,
- če vzdrževalec po prenehanju delovnega razmerja z edinim serviserjem, ne zaposli drugega serviserja,
- če vzdrževalec ne obvesti Uprave za zaščito in reševanje o nastalih spremembah in
- če mu je pooblastilo odvzeto. 
 
Podeljena pooblastila ostanejo v veljavi do izteka njihovega roka, vendar najkasneje do 31.12.2007. 

VELJAVNOST:
Od 22.10.2004, uporabljati se začne 01.01.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (UL RS 108/2004)
Zakon o varstvu pred požarom (Ul RS 71/93, 87/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *