Pogoji za pridobitev koncesije za ravnanje z izrabljenimi avtomobilskimi gumami

Avtor: | Objava: 10.06.2002Koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe za ravnanje z izrabljenimi avtomobilskimi gumami podeljuje Vlada RS. Koncesionarja se pridobi z javnim razpisom, o izbiri pa se odloči z upravno odločbo. Razpis se ponovi, če je bila pridobljena le ena ponudba oz. nepopolna, nepravilna ali nesprejemljiva ponudba.

Vlada imenuje strokovno komisijo, ki pripravi skupno poročilo o ocenjevanju ponudb za vlado. Na podlagi tega poročila Vlada opravi izbiro.
Najkasneje 3 mesece po izbiri koncesionarja se pošlje koncesionarju v podpis koncesijska pogodba, ki jo mora ta podpisati v roku 3 mesecev od prejema.
 
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
- razpolagati mora z ustrezno izobraženimi kadri,
- razpolagati mora z materialnimi viri,
- imeti mora objekte in naprave za predelavo izrabljenih avtomobilskih gum,
- podati mora opis in navesti lokacijo predelave ter predložiti dokazilo o pravici do uporabe teh zmogljivosti za čas trajanja koncesije,
- predložiti mora dovoljenje ministrstva za okolje,
- zagotavljati mora podatke po predpisih na področju ravnanja z odpadki ter jih sporočati ministrstvu za okolje.

Merila, ki se upoštevajo pri izbiri:
- višina cene za storitve javne službe,
- cena predelave izrabljenih avtomobilskih gum,
- višina bančne garancije,
- možnost alternativnih predelav,
- količine, ki jih je sposoben ponudnik zajeti,
- reference,
- prostorske kapacitete,
- čas vzpostavitve javne službe...

Izločilni kriteriji so:
- ponudbena cena za storitev javne službe presega referenčno ceno za več kot 10%,
- ponudbena cena za storitev predelave presega referenčno ceno za več kot 10%,
- čas vzopstavitve javne službe je daljši od 4 mesecev.
S sklenitvijo koncesijske pogodbe se koncesionar zaveže, da bo spoštoval tudi obveznosti iz te Uredbe.
 
Koncesionar mora izvajati javno službo v polnem obsegu tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih delavcev.
 
VELJAVNOST:
Od 15.06.2002 dalje.

PRAVNI VIR:
Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami (UL RS 48/2002)
Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS 32/93, 30/98)Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93, 44/95, 1/96, 9/99)
Zakon o javnih naročilih (UL RS 39/00, 102/2000, 30/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *