Pojasnilo 1 k slovenskemu računovodskemu standardu 22

Avtor: | Objava: 18.10.2005Podjetnike in računovodje seznanjamo z novimi Pojasnili k slovenskim računovodskim standardom. Slovenski računovodski standard 22 se uporablja pri vodenju poslovnih knjig in je povezan z računovodskimi načeli 115-122 (Kodeks računovodskih načel, 1995). 

Slovenski računovodski standard 22 obravnava:
- opredeljevanje poslovnih knjig,
- urejanje kontov v poslovnih knjigah,
- vpisovanje v poslovne knjige in
- hrambo poslovnih knjig; 

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je sprejel pojasnilo 1 k slovenskemu računovodskemu standardu 22 v delu, ki govori o vodenju poslovnih knjig pri združitvah in delitvah gospodarskih družb. 
 
Iz pojasnila izhaja, da gospodarska družba, ki se združi oziroma razdeli, sestavi letno poročilo na dan obračuna združitve oziroma delitve. To je na bilančni presečni dan, od katerega dalje se šteje, da so dejanja in transakcije prevzete oziroma prenosne družbe opravljena za račun nove družbe. 

Bilančni presečni dan morajo določiti uprave družb v pogodbi o pripojitvi oziroma delitvi in prevzemu.
 

V obdobju do vpisa pripojitve oziroma delitve družbe v sodni register se šteje, da prevzeta oziroma prenosna družba vodi poslovne knjige v svojem imenu in za račun nove družbe. 

Ob vpisu združitve oziroma prenosa in prevzema družbe v sodni register, nobena od družb ni dolžna sestaviti letnega poročila za obdobje od dneva združitve oziroma delitve do vpisa v sodni register. 

Nova družba je v letnem poročilu za obdobje, v katerem se izvede združitev oziroma delitev, dolžna razkriti poslovni izid ter prihodke in odhodke prevzetega podjetja od dneva prevzema do vpisa združitve v sodni register oziroma v primeru delitve poslovni izid ter prihodke in odhodke, ki se nanašajo na področje poslovanja, ki se je, glede na delitveni načrt ali pogodbo o delitvi in prevzemu, preneslo na novo družbo. 

Vse družbe, ki so ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah, morajo letno poročilo sestaviti po stanju na zadnji dan poslovnega leta – bilančni presečni dan za letno poročilo. 

Če na bilančni presečni dan za letno poročilo še ni opravljen vpis združitve oziroma delitve družbe v sodni register, je prenosna oziroma prevzemna družba dolžna sestaviti letno poročilo v skladu s sedmim poglavjem zakona o gospodarskih družbah.
 

Nova družba v zgoraj navedenem primeru mora nato v prvem letu, ki sledi vpisu v sodni register, v svoje računovodske izkaze vključiti premoženje in poslovne dogodke prevzete oziroma prevzemne družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavanega pojasnila. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih.  

VELJAVNOST:
Od 7.10.2005. 

PRAVNI VIR:
Pojasnila k slovenskim računovodskim standardom
(UL RS 89/2005)
Uvod v slovenske računovodske standarde (UL RS 107/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *