POLITIKA PLAČ V OBDOBJU 2004 DO 2005

Avtor: Gregor Miklič | Objava: 23.09.2004

O politiki in konkretni napotkiSeptembra je treba začeti izvajati dogovor o politiki plač v zasebnem sektorju. Temelj za to je precej dolg postopek, ki se je začel  v  drugi polovici aprila, ko so vlada, delodajalske organizacije (obe zbornici in obe delodajalski organizaciji) in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije sklenili dogovor o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 1004 – 2005, 17. junija 2004 pa je državni zbor sprejel zakon o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004 – 2005, s katerim je uzakonil dogovor.  

Podlaga za pogajanja o dogovoru o plačni politiki so bile določbe socialnega sporazuma za obdobje 2003 – 2005, ki določa, da bruto plače v zasebnem sektorju v Sloveniji realno rastejo, vendar eno odstotno točko počasneje od rasti produktivnosti. Pri usklajevanju plač z rastjo cen življenjskih potrebščin (brez alkohola in tobaka) se enakovredno upošteva rast teh cen v Sloveniji, v izbranih članicah EU in predvidene spremembe tečaja evra. 

Po določbah dogovora in zakona se uskladijo bruto plače zaposlenih, ki so plačani po določbah kolektivnih pogodb. Pri izračunu zneska uskladitve se upošteva povprečna bruto plača zaposlenih za mesec december 2003 oziroma 2004 za redno delo, brez božičnice in trinajste plače in dogovorjeni odstotek uskladitve. Odstotek uskladitve plač za leto 2004 je 3,2 % in za leto 2005 je ta odstotek 2,7 %. Če bo rast cen življenjskih potrebščin med dvema decembroma (2003 do 2004 oziroma 2004 do 2005) višja kot je predvideno, se bo to upoštevalo pri naslednji uskladitvi plač.   

Najnižji znesek uskladitve po dogovoru in zakonu za leto 2004 je  5.000.00 sit bruto, za leto 2005 pa še za  5.100,00 sit bruto. Bruto plače zaposlenih se v obeh letih povišajo s 1. avgustom. Dejanski znesek povišanja bruto plač pa se določi za vsako posamezno kolektivno pogodbo dejavnosti. Osnova za določitev zneska povišanja bruto plače povprečna bruto plača zaposlenih po kolektivnih pogodbi za mesec december 2003 (oziroma december 2004 za povišanje v letu 2005). Podpisniki kolektivne pogodbe dejavnosti lahko določijo drugačen način uskladitve (deloma v enakem znesku in deloma v odstotku, lahko samo v odstotku in podobno), pri določanju zneska oziroma višine uskladitvi pa lahko upoštevajo tudi morebitne boljše poslovne rezultate oziroma doseženo višjo produktivnost v dejavnosti.  

Dogovor oziroma zakon omogočata še nekatere druge posebnosti npr. delodajalci v nekaterih delovno intenzivnih dejavnostih lahko plače zaposlenih povišajo postopno v dveh delih, pri povišanju plač na podlagi dogovora je mogoče upoštevati povišanja plač, ki so bila realizirana pred sklenitvijo dogovora. Vse te posebnosti pa morajo biti pri posameznem delodajalcu dogovorjene med delodajalcem in reprezentativnimi sindikati pri delodajalcu, o teh posebnostih pa morajo biti obveščeni tudi sindikati dejavnosti, katerih člani so zaposleni, in delodajalska organizacija, katere član je delodajalec.  

Znesek uskladitve se za posamezno dejavnost dogovori z aneksom k kolektivni pogodbi za posamezno dejavnost. Če aneksi k posameznim kolektivnim pogodbam dejavnosti ne bodo sklenjeni, ali za posamezne dejavnosti takih kolektivnih pogodb ni, potem so delodajalci v teh dejavnostih dolžni povišati izplačane bruto plače najmanj za najnižji znesek, določen z dogovorom in zakonom. Seveda pa lahko posamezen delodajalec v skladu s svojimi doseženimi in predvidenimi poslovnimi rezultati določi tudi višji znesek uskladitve kot je določen z zakonom oziroma aneksom k posamezni kolektivni pogodbi dejavnosti.  

Uskladitev bruto plač se dejansko izplačuje kot dodatek k bruto plači zaposlenega in sicer vse dotlej, dokler zneski uskladitve ne bodo vključeni v zneske osnovnih (izhodiščnih) plač v kolektivnih pogodbah.  

Dogovor oziroma zakon določata tudi nov znesek minimalne in zajamčene plače. Znesek minimalne plače za polni delovni čas znaša od 1. avgusta 2004 dalje 117.500,00 sit, od 1. avgusta 2005 dalje pa 122.600,00 sit. Znesek zajamčene plače, ki je pomemben zgolj za izplačevanje nadomestil iz javnih sredstev ter socialnih in drugih oblik pomoči in dodatkov (n.pr. starševski dodatek), pa od 1. avgusta 2004 znaša 54.385,00 sit, od 1. avgusta leta 2005 pa 55.853,00 sit.  

V tem času intenzivno potekajo pogajanja za sklenitev aneksov k posameznim kolektivnim pogodbam dejavnosti, s katerimi podpisniki določajo zneske uskladitve za posamezno dejavnost. Aneksi k nekaterim kolektivnim pogodbam dejavnosti so že sklenjeni n.pr. h kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo, za dejavnost pridobivanja in predelave nekovin, za kmetijstvo in živilsko industrijo, gradbenih dejavnost, za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo, parafirani so aneksi h kolektivnim pogodbam za gostinstvo in turizem, za trgovino, za drobno gospodarstvo, v drugih dejavnostih pogajanja še potekajo.

PRAKTIČNI NAPOTKI

1. Stopil je v veljavo dogovor o politiki plač. Po tem dogovoru morajo delodajalci zaposlenim dvigniti plače pri izplačilih plač za avgust (torej pri izplačilih v septembru). Delodajalci bi morali tako povišane plače izplačati najkasneje do 18. septembra.

2. Teh povišanj so deležni vsi zaposleni v zasebnem sektorju, ki niso poslovodni ali imajo posebna pooblastila (»individualne pogodbe«). Če imajo slednji v pogodbah klavzulo o veljavnosti kolektivne pogodbe, se plača zviša tudi njim.

3. Osnova, na kateri se izračuna zvišanje, je plača za december 2003 (izplačana v januarju 2004). Osnova velja tudi če je bila plača višja, kot je zahtevala kolektivna pogodba.

4. Najnižji mesečni znesek zvišanja je 5000 sit bruto. Posamezne panoge lahko določijo tudi višje vsote. Podobno se lahko o drugi vsoti dogovorijo delodajalci in delojemalci v obrti. Za konkretne podatke je treba pogledati vire: GZS, ZSSS, OZS.

5. Če je delodajalec že prej povišal plače, lahko izvrši poračun.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *