Poročanje o poslih in o registru poslov oseb, ki so jim neposredno dostopne notranje informacije

Avtor: | Objava: 01.03.2005Za vse, ki se ukvarjajo s trgovanjem vrednostnih papirjev in so jim neposredno dostopne notranje informacije in z njimi povezane osebe je pomemben Sklep o poročanju o poslih in o registru poslov oseb, ki so jim neposredno dostopne notranje informacije in z njimi povezanih oseb.  

Ta sklep razveljavlja prej veljavni Sklep o poročanju o poslih oseb, ki so jim neposredno dostopne notranje informacije (UL RS 6/2000, 117/2002).  
 
O pravnih poslih, ki so pravni temelj za pridobitev oziroma odtujitev finančnih instrumentov, ki jih je izdal izdajatelj, v katerem ima zavezanec za poročanje položaj osebe, ki so ji neposredno dostopne notranje informacije in s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, se poroča na obrazcu INS-1, ki je tudi priloga sklepa.  
 
Zavezanec je dolžan poročati o vsakem zgoraj omenjenem pravnem poslu, ne glede na to ali ga je sklenil za svoj ali tuj račun in ne glede na to ali je bil sklenjen na organiziranem trgu ali ne. 

Sklep določa kategorije oseb, ki so jim neposredno dostopne notranje informacije in z njimi povezanih oseb in sicer so to: 

1. osebe, ki so jim notranje informacije neposredno dostopne, 

2. osebe, ki so jim bile notranje informacije neposredno dostopne zaradi: 
- članstva v upravnih ali nadzornih organih javne družbe oziroma podeljene prokure v javni družbi, ki je izdajateljica finančnega instrumenta;
- udeležbe v kapitalu javne družbe, ki je izdajateljica finančnega instrumenta;
- izvrševanja delovnih in poklicnih nalog ali dolžnosti v javni družbi;
- položaja, ki jim omogoča redni dostop do notranjih informacij in pristojnost za sprejemanje poslovodnih odločitev izdajatelja;
- fizične osebe, ki sodelujejo pri sprejemanju odločitev za račun pravne osebe, katera je pridobila oziroma so ji bile neposredno dostopne notranje informacije;
- vse povezane osebe, ki se po Zakonu o trgu vrednostnih papirjev štejejo za povezane z zgoraj navedenimi osebami. 

Zavezanec je dolžan o zgoraj navedenih pravnih poslih poročati najkasneje naslednji delovni dan po tem, ko je izvedel za sklenitev posla.
 

Agencija za trg vrednostnih papirjev vodi register zgoraj navedenih poslov, ki je javno dostopen (na pisno zahtevo in proti plačilu stroškov mora vsakomur izdati izpisek iz registra javno dostopnih informacij). 

VELJAVNOST:
Od 26.2.2005. 

PRAVNI VIR:
Sklep o poročanju o poslih in o registru poslov oseb, ki so jim neposredno dostopne notranje informacije in z njimi povezanih oseb
(UL RS 13/2005)
Zakon o trgu vrednostnih papirjev (UL RS 56/99, 31/2000, 52/2002, 86/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *