Poslovanje registra emisijskih kuponov

Avtor: | Objava: 27.09.2005Imetnike emisijskih kuponov za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov seznanjamo s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja registra emisijskih kuponov. 

Register emisijskih kuponov je v Zakonu o varstvu okolja opredeljen kot standardizirana in informatizirana centralna baza o imetnikih emisijskih kuponov, ki je vzpostavljena za zagotavljanje zanesljivega in pravočasnega evidentiranja stanja in spremljanja trgovanja z emisijskimi kuponi. 

Uredba Komisije EU 2216/2004/ES ureja:
- način vzpostavitve in vodenja registra,
- lastnosti strojne in programske opreme registra,
- lastnosti fizičnega varovanja registra,
- vsebino registra s tabelami in vrstami računov (državni račun, račun upravljavca naprave in osebni račun),
- obveznosti imetnikov računov,
- podatke, ki jih morajo posredovati upravljavcu registra,
- naloge in postopke, ki jih vodi upravljavec registra,
- transakcije,
- hranjenje dokumentacije,
- pristojbine, itd. 

Uredba o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra emisijskih kuponov
pa ureja zadeve, ki so nujno potrebne za delovanje registra in jih Uredba 2216/2004/ES ne ureja ali celo zahteva njihovo ureditev z nacionalnimi predpisi. 

Register emisijskih kuponov vodi in upravlja Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju agencija). 

Uredba o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra emisijskih kuponov v devetem členu določa, da Minister s pravilnikom določi splošne pogoje poslovanja registra, skladno z zahtevami iz Priloge V Uredbe 2216/2004/ES.  

Vsebina splošnih pogojev je na kratko sledeča: 
 
- S sklenitvijo pogodbe z agencijo lahko v registru odpre račun pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe 2216/2004/ES in Uredbe o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra emisijskih kuponov.
- Imetnik mora ob sklenitvi pogodbe agenciji razkriti podatke, ki so potrebni za odprtje in vodenje računa v registru, pri čemer imetnik računa jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi posredovanja netočnih ali neresničnih podatkov.
- Agencija od imetnika ne sme zahtevati podatkov, ki se nanašajo na ceno emisijskega kupona.
Vsi podatki, ki jih imetnik računa posreduje agenciji, so zaupni. Do njih ima dostop le imetnik računa. Javnosti ali tretjim osebam pa so podatki iz registra dostopni le s pisno privolitvijo imetnika računa.
Agencija sme zavrniti sklenitev pogodbe, če prosilec:
a) ne posreduje zahtevanih podatkov,
b) ne posreduje dokumentov, s katerimi izkazuje istovetnost in drugih predpisanih dokazil,
c) ne plača nadomestila za odprtje računa.
Imetnik lahko pogodbo odpove kadarkoli, s 15 dnevnim odpovednim rokom, vendar pa agencija zapre račun le v primeru, da je na njem stanje emisijskih kuponov enako nič oziroma, če imetnik emisijskih kuponov ob zaprtju računa določi osebo, ki bo imetnica njegovih preostalih emisijskih kuponov.
- Agencija je dolžna zagotavljati delovanja registra 24 ur na dan in sedem dni v tednu, izjema so le motnje zaradi nujnih vzdrževalnih del na sistemu.
- Agencija ne razpolaga s podatki o cenah emisijskih kuponov in ne posreduje izpiskov o stanju računov.
Poslovnik določa omejitev odgovornosti za škodo agencije v primerih, ko imetniku računa nastane škoda:
a) zaradi dostopa nepooblaščene osebe do uporabniškega imena in gesla imetnika računa,
b) zaradi napake, do katere je prišlo pri vpisu pravnega posla v register, ki ga je izvedel imetnik računa,
c) zaradi postopka, ki ga v zvezi s pregledovanjem pravnih poslov in postopkov v registru izvaja osrednji upravitelj,
d) zaradi višje sile, državnega udara, vojne, naravnih nesreč, stavke ali vdora nepooblaščenih oseb v strojno ali programsko opremo registra,
e) zaradi napak na računalniškem sistemu, ki ni bila povzročena namenoma ali iz malomarnosti. 

Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavanega pravilnika. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 
 
VELJAVNOST:
Od 10.9.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja registra emisijskih kuponov
(UL RS 82/2005)
Uredba o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra emisijskih kuponov (UL RS 56/2005)
Zakon o varstvu okolja (UL RS 41/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *