Poslovni register Slovenije

Avtor: | Objava: 16.08.2005Samostojne podjetnike posameznike seznanjamo s Pravilnikom o načinu in postopku vpisa ter vodenja podatkov o samostojnih podjetnikih posameznikih v Poslovnem registru Slovenije.  

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah v slovenski pravni red vpeljuje spremembe glede registracije samostojnih podjetnikov posameznikov. Od 1.7.2005 dalje vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov ne vodi več Davčna uprava Republike Slovenije, temveč Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence (v nadaljevanju: AJPES). S 1.7.2005 je postal Poslovni register Slovenije (v nadaljevanju: PRS) primarni register za vse samostojne podjetnike posameznike. 
 
Samostojni podjetnik posameznik lahko začne opravljati svojo dejavnost, ko je vpisan v Poslovni register Slovenije pri AJPES.  

Obravnavani Pravilnik določa:
- način in postopek vpisa samostojnega podjetnika posameznika v PRS,
- vpis spremembe podatkov,
- vpis prenehanja opravljanja dejavnosti podjetnika ter
- vodenje podatkov o podjetnikih v PRS. 

Vsi vpisi se lahko izvedejo na katerikoli od vstopnih točk - tako imenovane točke »Vse na Enem Mestu« (VEM).  

Točke VEM so:
- vse izpostave AJPES,
- upravne enote in krajevni uradi,
- vstopna točka Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo in drugi izvajalci programov podjetniškega in inovativnega okolja - lokalni podjetniški centri,
- vstopne točke v okviru programa Phare - vzpostavitev sistema VEM,
- vstopne točke Obrtne zbornice Slovenije in Območnih obrtnih zbornic,
- vstopne točke Gospodarske zbornice Slovenije in območnih gospodarskih zbornic,
- davčni uradi Davčne uprave Republike Slovenije. 

Vse storitve v zvezi z vpisi se lahko vpisujejo tudi na elektronski način, z uporabo spletne aplikacije e-VEM.  

Na vseh navedenih vstopnih točkah VEM lahko podjetnik dobi:
- potrebne informacije v zvezi z vpisom, spremembo ali izbrisom podjetnika iz registra;
- obrazce, potrebne za vpis, spremembo ali izbris podjetnika iz registra;
- pomoč pri izpolnjevanju elektronskih obrazcev v aplikaciji e-VEM ter
- posredovanje podatkov pristojnim organom in institucijam, če podjetnik to izrecno zahteva (na primer na Zavod za zdravstveno zavarovanje, ...). 

Pri elektronskem vpisu podjetnika se podatki, ki jih posameznik navede v prijavi, pred vpisom preverijo:
- osebne podatke se preveri v Centralnem registru prebivalstva,
- podatki glede sedeža in prebivališča pa v Registru prostorskih enot. 

Če vpisani podatki v prijavi ne ustrezajo podatkom iz omenjenih evidenc, se vpis podjetnika ne opravi. 

VELJAVNOST:
Od 2.7.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o načinu in postopku vpisa ter vodenja podatkov o samostojnih podjetnikih posameznikih v Poslovnem registru Slovenije
(UL RS 62/2005)
Zakon o gospodarskih družbah (UL RS 15/2005)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (UL RS 139/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *