Poslovnik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Avtor: | Objava: 17.05.2005Poslovnik ureja notranjo organizacijo in način dela Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, ki kot poseben in neodvisen državni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil zagotavlja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil.  

Vsi zaposleni v Državni revizijski komisiji ter neodvisni strokovnjaki in izvedenci so zavezani k varovanje skrivnosti.  

Delo komisije je javno, za kar mora poskrbeti predsednik in sicer na naslednje načine:
- javna predstavitev letnega poročila in tiskovne konference,
- skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja ima vsakdo pravico do vpogleda v odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo in pritožbah,
- po trenutku, ko je odločitev o zahtevkih za revizijo in pritožbah vročena vsem strankam v postopku, se odločitve objavijo na spletnih straneh Državne revizijske komisije. 

Državna revizijska komisija na občni seji sprejema:
- poslovnik Državne revizijske komisije,
- na predlog predsednika Državne revizijske komisije sprejme letno poročilo o delu Državne revizijske komisije,
- na predlog predsednika Državne revizijske komisije odloča o podelitvi pooblastila za nadomeščanje predsednika v njegovi odsotnosti,
- obravnava predlog zaključnega računa Državne revizijske komisije,
- odloča o predlogu ukrepov Vladi Republike Slovenije za odpravo določenih kršitev, ki jih ugotavlja Državna revizijska komisija in predlogu za ustrezne zakonske spremembe ali izdajo podzakonskih aktov,
- razpravlja in sprejema stališča o pomembnejših pravnih in strokovnih vprašanjih,
- odloča o drugih zadevah, ki so po zakonu ali po tem poslovniku v pristojnosti občne seje Državne revizijske komisije. 

Za obravnavo posameznih vprašanj, ki se nanašajo na delo oziroma organizacijo Državne revizijske komisije, lahko predsednik Državne revizijske komisije skliče strokovni kolegij. Stališča, sprejeta na strokovnem kolegiju, v nobenem primeru ne smejo vplivati na odločitve, ki jih sprejme posamezen član ali senat pri odločanju v konkretnih zadevah. 
 
O konkretnih zadevah odloča posamezen član ali pa tričlanski senat, kar je odvisno od zahtevnosti primera, pri čemer se upošteva vrednost predmeta javnega naročila, obsežnost dokumentacije in druge okoliščine. 

Predsednik državne revizijske komisije obvezno imenuje tričlanski senat, ki odloča v primerih, ko je predmet revizije javno naročilo, ki ga mora naročnik objaviti v uradnem listu Evropske unije ali če je to potrebno glede na zahtevnost zadeve. 
 
Člani Državne revizijske komisije imajo pri svojem delu tudi svetovalce, ki jih posameznemu članu določi predsednik komisije in sicer za določen čas po sistemu kroženja.

Senat Državne revizijske komisije
deluje na naslednji način:
- sejo skliče predsednik senata, na kateri povzame vsa pomembnejša dejstva v postopku in navedbe strank;
- za tem ustno predstavijo svoje predloge v zadevi člani senata, predsednik senata pa v sodelovanju s svetovalcem pripravi pisni predlog za odločitev v zadevi;
- če na tej seji ni mogoče doseči odločitve na podlagi obstoječe dokumentacije in predloženih dokazov, se po dogovoru med člani senata izvedejo dodatna procesna dejanja, zahteva dodatna dokumentacija in dodatni dokazi;
- zatem ponovno vsak od članov senata ustno poda mnenje, predsednik pa, v sodelovanju s svetovalcem, sestavi pisni predlog, ki ga posreduje ostalima dvema članoma senata. 

Senat odloča o zadevi na nejavni seji, ki jo skliče predsednik senata nemudoma po preučitvi predloga s strani ostalih dveh članov senata. Na tej seji je lahko poleg treh članov prisoten le še svetovalec predsednika, ki je sodeloval v zadevi. 

O zahtevku za revizijo mora posamezen član oziroma senat odločiti najkasneje v roku 15 dni po prejemu zahtevka za revizijo oziroma odločiti o pritožbi najkasneje v 8 dneh od njenega prejema. 

Izjemoma se zgoraj navedeni rok za odločitev o reviziji podaljša za 20 dni. 

Komisija izda odločitev v obliki sklepa. 

O stroških postopka, katerih povrnitev se lahko zahteva do odločitve Državne revizijske komisije, odloči posamezen član oziroma komisija. 

VELJAVNOST:
Od 6.5.2005. 

PRAVNI VIR:
Poslovnik Državne revizijske komisije  revizijo postopkov oddaje javnih naročil
(UL RS 44/2005)
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (UL RS 78/99, 90/99, 110/2002, 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *