Postopek arbitraže pri Zavarovalnici Triglav

Avtor: | Objava: 27.12.2004Zavarovance oziroma oškodovance Zavarovalnice Triglav d.d. seznanjamo s Pravilnikom o arbitraži pri Zavarovalnici Triglav d.d., ki razveljavlja Pravilnik iz leta 1997 in ureja organizacijo, sestavo in postopek pred arbitražo pri Zavarovalnici Triglav d.d.  

Samostojna in neodvisna arbitraža, ki deluje v obliki fakultativnega razsodišča, odloča o sporih iz zavarovalnih in odškodninskih razmerij zavarovancev oziroma oškodovancev in Zavarovalnico Triglav, če se le ti zanjo pisno dogovorijo. 

Nekatere prednosti arbitražnega reševanja sporov:
strankam ni potrebno plačevati taks, saj se stroški za delo arbitraže krijejo iz njenih lastnih virov,
postopek je običajno hitrejši od sodnih in ne vedno javen;
- pravna vrednota tega postopka je mirno reševanje sporov. 

V samem postopku se za vprašanja, ki niso urejena s tem Pravilnikom, uporabljajo določila Zakona o pravdnem postopku. Med samim dokaznim postopkom se uporabljajo temeljna načela, kot so načelo kontradiktornosti, ustnosti in neposrednosti, načelo materialne resnice, proste presoje dokazov, prepovedi zlorabe pravic, vrnitve v prejšnje stanje, javnosti, ustne in pisne oblike, hitrosti in ekonomičnosti postopka. 
 
Arbitražo sestavlja najmanj 40 stalnih arbitrov, ki jih imenuje in razrešuje uprava Zavarovalnice Triglav, d.d. Arbitri se imenujejo iz občanov in delavcev Zavarovalnice Triglav, d.d. in sicer za dobo šest let z možnostjo ponovnega imenovanja. Organi arbitraže so predsednik, predsedstvo, tajnik in arbitražni senat. Postopke, v katerih se odloča o ugovorih pristojnosti, utemeljenosti zahtevkov, izdaji arbitražne odločbe in sklepe itd., vodi arbitražni senat, sestavljen iz predsednika senata in dveh članov. 

Postopek arbitraže se začne s tožbo. Nanjo naj bi nasprotna stranka odgovorila v 15-ih dneh po pozivu tajnika arbitraže. Pasivnost tožene stranke ne predstavlja nobene ovire za razpis ustne obravnave. Le-to razpiše predsednik arbitražnega senata. Pomembno je, da od prejema vabila do ustne obravnave preteče najmanj 8 dni. 

Domneva o umiku tožbe tožeče stranke velja v primeru, če niti po preložitvi prve ali kasnejše ustne obravnave, na novo razpisano obravnavo ne pride nobena od pravilno vabljenih strank. 

Ustno obravnavo arbitražni senat zaključi, ko le ta meni, da je zadeva obravnavana tako, da se lahko sprejme arbitražna odločba.
 
 
Stranke imajo možnost, da se izvedbi določenih dokazov odpovedo. Odločitev se sprejme na nejavni seji z večino glasov. 

Stranke se lahko med samo arbitražo tudi poravnajo.
Tako sklenjena poravnava ima učinek arbitražne odločbe.  

Na predlog strank se lahko med arbitražnim postopkom izpelje tudi posredovalni postopek.
Posrednik je določen s strani predsednika arbitraže izmed arbitrov, ki so sicer določeni za predsednike arbitražnih senatov. Naloga posrednika je, da poda pisni predlog za poravnavo med strankama. Če se stranki v 30-ih dneh po prejemu predloga ne poravnata, se šteje, da predlog ni uspel. Ta postopek ni ovira za nadaljnjo arbitražo o isti stvari.   
 
VELJAVNOST:
Od 10.12.2004. 
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o arbitraži pri Zavarovalnici Triglav, d.d.
(UL RS 132/2004)
Statut Zavarovalnice Triglav, d.d.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *