Postopek izbire kandidatov za delovno mesto

Avtor: | Objava: 13.06.2005V primeru, da se v družbi pojavi potreba po novem delavcu, je pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi potrebno prosto delovno mesto javno objaviti.  

V objavi prostega delovnega mesta delodajalec določi:
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati delavec za opravljanje dela na določenem delovnem mestu (pogoji, zahteve in posebnosti delovnega mesta so določene v aktu o sistemizacji delovnih mest) in
- rok, v katerem morajo kandidati vložiti prijave.  

Med kandidati, ki so se prijavili na objavljeno prosto delovno mesto, in ki izpolnjujejo zahtevane pogoje za opravljanje dela, opravi delodajalec postopek izbire. Pri tem se velikokrat pojavijo vprašanja:
- ali je delodajalec sploh dolžan skleniti pogodbo o zaposlitvi,
- s kom je delodajalec dolžan skleniti pogodbo o zaposlitvi,
- varstvo zasebnosti kandidatov,
- kakšne so dolžnosti kandidatov. 

Največkrat se postopek izbire opravi na podlagi:
Razgovorov s posameznimi kandidati.
Predhodnega preizkusa znanja. Delodajalec se lahko pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi odloči za tak 'predhodni preizkus znanja', s katerim preskusi sposobnost kandidata za opravljanje del delovnega mesta, za katerega naj bi kandidat sklenil pogodbo o zaposlitvi. Ta 'predhodni preizkus znanja' se ne sme nanašati na okoliščine, ki niso v neposredni zvezi z deli in nalogami delovnega mesta, na katerega se je kandidat prijavil. 
- Prav tako lahko delodajalec zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti, pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, kandidata na svoje stroške napoti na predhodni zdravstveni pregled, ki pa se prav tako ne sme nanašati na okoliščine, ki niso v neposredni zvezi z delom na delovnem mestu, na katerega se je kandidat prijavil. Pri tem pa poudarjamo, da obveznost predhodnega zdravniškega pregleda določa več predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu, kar pomeni, da mora kandidat v vsakem primeru pred nastopom dela opraviti preventivni zdravniški pregled.  

Zaradi varstva zasebnosti kandidatov za prosto delovno mesto Zakon o delovnih razmerjih izrecno določa, da delodajalec pred sklenitvijo delovnega razmerja ne sme od kandidatov zahtevati kakršnihkoli dokazil, če niso v zvezi z delovnim razmerjem oz. s pogoji, ki jih delodajalec zahteva za zasedbo prostega delovnega mesta, predvsem pa to velja za:
- podatke o družinskem oz. zakonskem stanu,
- podatke o nosečnosti ali o načrtovanju družine. 

Delodajalec torej ne sme pogojevati sklenitve pogodbe o zaposlitvi s pridobitvijo zgoraj navedenih podatkov o osebnih razmerjih in stanjih, z dodatnimi pogoji v zvezi s prepovedjo nosečnosti ali odlogom materinstva ali z vnaprejšnjim podpisom odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca (bianco odpoved). Prav tako kandidat delodajalcu ni dolžan odgovarjati na vprašanja, ki niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem.  

Poleg zgoraj navedenih obveznosti delodajalca pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, pa Zakon o delovnih razmerjih izrecno določa tudi obveznosti kandidata, ki se je prijavil na prosto delovno mesto. Te obveznosti so:
- kandidat mora delodajalcu predložiti vsa dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev za opravljanje dela (npr. diploma, spričevalo, …);
- kandidat mora delodajalca obvestiti o vseh njemu znanih dejstvih in okoliščinah, ki mu kakorkoli onemogočajo ali ga bistveno omejujejo pri izvrševanju del na delovnem mestu, na katerega se je prijavil, ali ki lahko ogrožajo življenje ali zdravje oseb, s katerimi prihaja v stik.  

Če bi kandidat delodajalcu zamolčal katerokoli dejstvo ali okoliščino, je to, v skladu s 64. členom Obligacijskega zakonika, razlog za razveljavitev pogodbe o zaposlitvi, saj bi s tem svojim ravnanjem delavec zapeljal delodajalca v zmoto o bistveni okoliščini.  
 
Delodajalec ni dolžan izbrati nobenega od prijavljenih kandidatov, tudi v primeru, če kateri od kandidatov izpolnjuje zahtevane pogoje za zasedbo prostega delovnega mesta, saj velja pri sklepanju pogodb o zaposlitvi načelo avtonomije volje pogodbenih strank.  

V primeru, da delodajalec izmed prijavljenih kandidatov izbere najbolj ustreznega, ki izpolnjuje zahtevane pogoje, in z njim sklene pogodbo o zaposlitvi, je dolžan v 8 (osmih) dneh, po podpisu pogodbe z izbranim kandidatom, pisno obvestiti ostale kandidate o tem, da niso bili izbrani. Neizbranim kandidatom je delodajalec dolžan na njihovo zahtevo vrniti tudi vse dokumente, ki so jih predložili kot dokaz, da izpolnjujejo zahtevane pogoje.  

Če delodajalec sklene pogodbo o zaposlitvi s kandidatom, ki ne izpolnjuje zahtevanih pogojev v objavi prostega delovnega mesta, imajo neizbrani kandidati možnost uveljavljati ničnost ali izpodbojnost sklenjene pogodbe o zaposlitvi. 

V primeru, če so bile v postopku izbire kršene določbe o prepovedi diskriminacije, pa neizbrani kandidati lahko uveljavljajo sodno varstvo, in sicer v roku 30 dni od dneva, ki so prejeli obvestilo o tem, da niso bili izbrani. 

V primeru kršitev zgoraj navedenih pravic in obveznosti je delodajalec kaznovan z denarno kaznijo najmanj 1.000.000,00 SIT, odgovorna oseba delodajalca pa z najmanj 80.000,00 SIT.   
 
Če delodajalec neizbranega kandidata v roku 8 (osmih) dni po sklenitvi pogodbe ne obvesti o tem, da ni bil izbran, je kaznovan z mandatno kaznijo 300.000,00 SIT, odgovorna oseba delodajalca pa z mandatno kaznijo 100.000,00 SIT.  
 
PRAVNI VIR:
Zakon o delovnih razmerjih (UL RS 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *