Potne listine državljanov Republike Slovenije

Avtor: | Objava: 22.11.2005Državljane Republike Slovenije seznanjamo s spremembami, ki jih prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije.  
 
Z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo so diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini pristojna tudi za izdajanje potnih listov državljanom drugih držav članic EU v primeru izgube potne listine, če državljan druge države članice nima možnosti, da bi si pridobil potni list pri predstavništvu države, katere državljan je, ker tam ni diplomatskega ali konzularnega predstavništva njegove države oziroma ker tam njegova država ni kako drugače zastopana. 

Potni list za vrnitev v domovino se zgoraj navedenemu državljanu druge države članice EU izda le v soglasju s pristojnim organom države, katere državljan je. 

V skladu z Resolucijo predstavnikov vlad držav članic EU o enotnem formatu potnega lista, bodo posamezna besedila na določenih straneh v obrazcu potnega lista natisnjena v vseh uradnih jezikih EU. 

Do sedaj je državljan do dopolnjenega četrtega leta starosti pridobil le potni list z dvoletno veljavnostjo, državljan v starostni skupini od štirih do osemnajstih let pa potni list s petletno veljavnostjo. Sprememba racionalizira obstoječe stanje. Državljan do tretjega leta bo pridobil potni list z veljavnostjo treh let, državljan od treh do 18 let, pa potni list z veljavnostjo petih let. 

Zaradi uvedbe biometričnega zapisa podobe obraza imetnika na potno listino
in črtanja skupinskega potnega lista je prišlo do spremembe v skladu z določbami o biometriji Zakona o varstvu osebnih podatkov. Biometrični podatek posnetka obraza posameznika se bo obdeloval iz razloga izpolnjevanja Uredbe Sveta EU št. 2252/2004 z dne 13.12.2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice. 

Zakon o splošnem upravnem postopku določa, da velja vročitev za opravljeno z dnem preteka 15-dnevnega roka, če naslovnik v tem roku dokumenta ne prevzame. Vročevalec pusti dokument v hišnem ali izpostavljenem predalčniku naslovnika, oziroma če stranka nima predalčnika ali je ta neuporaben, vročevalec vrne pošiljko pošiljatelju. 

Iz varnostnih razlogov ni primerno, da nevročena potna listina leži v hišnem predalčniku, zato sprememba zakona predvideva, da je nevročeno potno listino treba vrniti upravnemu organu, ki jo je izdal. V tem primeru mora upravni organ imetniku ponovno poslati obvestilo, naj listino dvigne pri upravnem organu. 

Če se pošiljka vrne z oznako »preseljen«, »neznan«, sprememba prebivališča pa ni razvidna iz uradnih evidenc, mora uradna oseba poštno dokumentacijo predati pristojni službi upravne enote, ki po uradni dolžnosti uvede postopek ugotavljanja dejanskega prebivališča imetnika potne listine. 

Državljanu, ki je za potno listino zaprosil pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, se potna listina vroči pri tem organu. 

Kot organa, ki izvajata nadzor nad izvajanjem zakona, se na novo uvajata tudi Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve in policija, ki sta po novem prekrškovna organa, medtem ko strokovni nadzor nad izvajanjem določb zakona in nadzor nad podjetjem oziroma organizacijo, ki izdeluje obrazce potnih listin ter ostale obrazce in personalizacijo potnih listin, opravljata ministrstvo pristojno za notranje zadeve in ministrstvo pristojno za zunanje zadeve, vsako s svojega delovnega področja. 

Vse potne listine in vizume, ki so bili izdani pred uveljavitvijo sprememb in na dan uveljavitve še veljajo, se lahko uporablja še naprej do izteka njihove veljavnosti. 
 
Spremembe predvidevajo vzpostavitev informatizirane evidence naznanitev okoliščin pogrešitve potnih listin, ki bo omogočala centralno vodenje in vpogled v podatke o okoliščinah pogrešitev, izgub ali tatvin potnih listin, zaradi česar ne bo prihajalo do zlorab ob izdaji novih dokumentov. 

Državljan do vzpostavitve navedene evidence naznani pogrešitev potne listine pristojnemu organu, na območju katerega ima prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega  prebivališča.
 

Spremenjen zakon določa tudi nove sankcije za kršitve zakonskih določb in za zlorabo potnih listin.   

Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavanega zakona. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
Od 22.11.2005. 

PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (UL RS 98/2005)
Zakon o splošnem upravnem postopku
(UL RS 22/2005)
Uredba o upravnem poslovanju (UL RS 20/2005)
Kazenski zakonik (UL RS 95/2004)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS 86/2004)
Resolucija predstavnikov vlad držav članic EU o enotnem formatu potnega lista z dne 8.7.2004, ki dopolnjuje resolucije z dne 23.6.1981, 30.6.1982, 14.7.1986 in 10.7.1995 (OJ EU št. C 245 z dne 2.10.2004)
Uredba Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13.12.2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *