Povečanje plačila pri pogodbi o delu zaradi spremenjenih okoliščin

Avtor: | Objava: 29.03.2005Z izvajalcem ste sklenili pogodbo o izdelavi določene stvari in pri tem določili ceno. Med izvajanjem dela je prišlo do nepredvidljivih okoliščin, zaradi česar so se izvajalcu povečali stroški, vendar vas o tem ni obvestil. Ali je upravičen do večjega plačila, kot je bilo prvotno dogovorjeno?  

Pri pogodbi o delu (ali podjemni pogodbi, kot jo tudi imenuje Obligacijski zakonik) se stranki pred samo sklenitvijo posla dogovorita za plačilo.  

Izvajalec ponavadi naročniku poda predračun ali pa ponudbo. Pogodba je v tem primeru sklenjena, ko naročnik potrdi takšen predračun oziroma ponudbo oziroma na kakšen drug način izrazi soglasje z naročilom posla in predračunsko vrednostjo. V primeru, da stranki sklepata pogodbo v pisni obliki, je vrednost praviloma določena že v sami pogodbi.  

Končna višina plačila za obveznost pa je nadalje odvisna od tega ali podjemnik izrecno jamči za pravilnost izračuna, ki je podlaga za določitev višine plačila za opravljeni posel po pogodbi o delu ali ne.  

1. Izvajalec je dal posebno jamstvo za pravilnost izračuna, na podlagi katerega sta pogodbeni stranki določili višino plačila za opravljeni posel.

V tem primeru izvajalec praviloma ni upravičen do višjega plačila za nepredvidene stroške oziroma nepredviden večji obseg dela.  

Večje plačilo lahko doseže le ob dokazu pogojev, ki utemeljujejo razvezo oziroma spremembo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin in sicer mora dokazati naslednje:
- ob izvajanju posla je prišlo do nepredvidenih del,
- zaradi nepredvidenih del namena pogodbe ni mogoče doseči in sicer v tolikšni meri, da ne ustreza več pričakovanjem strank. 

2. Izvajalec ni jamčil za pravilnost izračuna, ki je bil podlaga za določitev višine plačila za opravljeni posel.

V tem primeru je izvajalec upravičen do večjega plačila, če se izkaže, da bodo v zvezi z opravo posla nastali večji stroški od prvotno predvidenih. Vendar pa ima pri tem dolžnost, da pogodbeno stranko takoj, ko ugotovi, da bodo stroški večji od prvotno predvidenih, o tem obvesti. V kolikor izvajalec pogodbene stranke ne obvesti o povečanju stroškov, izgubi pravico zahtevati višje plačilo za opravljeni posel, do katerega bi bil sicer upravičen. 

PRAVNI VIR:
Obligacijski zakonik (UL RS 83/2001, 32/2004)


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *