Pravice invalida in obveznosti invalidskega podjetja

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 06.01.2012

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) natančneje opredeljuje pravico invalida do odpravnine, do povračil in subvencije ter spreminja obveznosti invalidskih podjetij pri vodenju in razporejanju sredstev ter poročanju.Invalid, ki mu je priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije, ima pravico do denarnih prejemkov glede na vrsto, obseg in čas trajanja storitev, in sicer do:
·   denarnega prejemka za čas trajanja zaposlitvene rehabilitacije in v višini 40 % (prej 30 %) minimalne plače mesečno, če se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo v obsegu najmanj 100 ur in če invalid ni prejemnik denarnega nadomestila ali denarne pomoči po predpisih iz naslova pravic brezposelnih oseb ali denarnega nadomestila po predpisih iz naslova invalidskega zavarovanja;
·   plačila stroškov javnega prevoza za invalida in njegovega spremljevalca oziroma spremljevalko, če ju potrebuje;
·   plačila stroškov bivanja v višini največ 20 % minimalne plače mesečno, če se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo več dni zaporedoma in če je otežen vsakodnevni prihod invalida k izvajalcu zaposlitvene rehabilitacije.
 
Pri izvajanju pravice invalida do subvencije plače lahko odslej invalid Skladu Republike Slovenije za spodbujanje zaposlovanja invalidov (v nadaljevanju Sklad) predloži zahtevek za dodelitev subvencije, tudi če invalid dosega nižje poslovne rezultate, ki so posledica njegove invalidnosti. Zahtevek za subvencijo predloži Skladu invalid, ko sklene z delodajalcem pogodbo o zaposlitvi za enako ali podobno delo, ali zaposleni invalid, katerega delodajalec po preteku treh mesecev od zaposlitve napoti na oceno doseganja poslovnih rezultatov, ker ocenjuje, da so ti nižji od pričakovanih. O zahtevku odloča Sklad z odločbo, v kateri na podlagi vrste zaposlitve, določi od 5 do 70-odstotno subvencijo plače. Delodajalec pošlje Skladu zahtevek za povračilo subvencij plače za invalide v elektronski obliki v roku 30 dni od dneva izplačila plač, Sklad pa mu subvencije plač povrne v roku enega meseca od prejema zahtevka. Vsako neupravičeno povračilo izplačanih subvencij mora delodajalec vrniti Skladu skupaj z obrestmi od dneva izplačila do vračila v roku 30 dni od vročitve odločbe.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *