Pravice manjšinskega delničarja po umiku delnic z organiziranega trga

Avtor: | Objava: 04.07.2005Ste manjšinski delničar v družbi, ki namerava umakniti svoje delnice s trga organiziranega trgovanja, čemur nasprotujete. Vendar pa kot manjšinski delničar ne morate bistveno vplivati na odločitve večinskih delničarjev. S to potezo družbe bo vaš pravni položaj bistveno poslabšan. Kakšne možnosti imate, da pridete do nadomestila te izgube? 
 
Uvrščenost delnice na trg vrednotnih papirjev omogoča njenemu imetniku številne prednosti v primerjavi z delničarji tistih delniških družb, s katerih delnicami se organizirano ne trguje. Delnico, ki je uvrščena na trg vrednostnih papirjev, je mogoče hitro zamenjati za kupnino (denar), kar povečuje likvidnost finančne naložbe v delnico. Organizirano trgovanje pomeni tudi, da delničar enostavno naveže stik z osebo, ki bi želela delnice pridobiti, organiziran trg pa mu omogoča pregledno oblikovanje cene za delnico. Z organiziranim trgovanjem se vzpostavi institucionalna kontrola trgovanja s strani pristojnih organov, preglednost transakcij, publiciteta izdajateljev vrednostnih papirjev itd.  

Umik delnic s trga vrednostnih papirjev urejajo zelo stroga pravila, kar je glede na zgoraj navedeno povsem razumljivo. Zakon o trgu vrednostnih papirjev se v tem primeru sklicuje na smiselno uporabo pravil Zakona o gospodarskih družbah, ki ureja institut statusnega preoblikovanja družbe, s čimer se dosega zagotavljanje varovanja pravnega položaja manjšinskih delničarjev ter implicira dosego pravil o kapitalski večini, potrebni za izglasovanje sklepa o soglasju za umik delnic z organiziranega trga. 

O umiku delnic iz organiziranega trga odloča skupščina družbe. Predlog  mora biti podprt vsaj z 9/10 celotnega osnovnega kapitala, kar pa na drugi strani pomeni, da 1/10 osnovnega kapitala, ki mogoče umiku nasprotuje, na odločitev nima nobenega vpliva. Gre za umik delnic s trga vrednostnih papirjev z večinskim sklepom, kar pa ne pomeni, da se sme pravni položaj preglasovane manjšine poslabšati. 

Manjšinski delničarji, ki se sicer z odločitvijo večine ne strinjajo, imajo po umiku delnic z organiziranega trga dve možnosti: 

1. Sprejmejo posledice umika delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev (trgovanje z delnicami je poslej težje), s čimer ostanejo delničarji družbe ter še naprej uresničujejo svoje pravice, povezane z imetništvom delnice.

2. Od družbe zahtevajo, da prevzame njihove delnice za pošteno kupnino (denarno odpravnino). Pri tem je pomembno, da svoje pravice uveljavljajo na način in v rokih, kot ga določa veljavna zakonodaja, zaradi česar je v takih primerih nujno potrebno sodelovanje pravnega svetovalca. 

PRAVNI VIR:
Zakon o trgu vrednostnih papirjev (UL RS 26/2005)
Zakon o gospodarskih družbah (UL RS 15/2005)


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *