Predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov

Avtor: | Objava: 21.02.2005Gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike seznanjamo z Metodološkim navodilom za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov. 

Zakon o gospodarskih družbah določa, da morajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) predložiti za javno objavo in državno statistiko letna poročila in druge podatke.  Navodilo določa sestavne dele, roke, način predložitve in sprejem letnih poročil in drugih podatkov, ki jih morajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki predložiti AJPES. 

Vsebina predložitve letnih poročil in drugih podatkov
se razlikuje glede na to, ali gre za:
- majhne družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev;
- srednje in velike podjetnike posameznike;
- osebne družbe, pri katerih za njihove obveznosti neomejeno odgovarja vsaj ena fizična oseba;
- je družba zavezana k reviziji letnih poročil;
- je družba zavezana k predložitvi konsolidiranega letnega poročila. 
Navodilo natančno navaja, katere podatke mora posamezna organizacijska oblika posredovati za javno objavo in katere za državno statistiko.  

Družbe ter srednji in veliki podjetniki
predložijo AJPES podatke o opredelitvi, kar pomeni, da na posebnem obrazcu izjavijo, kakšna je:
- njihova organizacijska oblika,
- skladnost njihovega poslovnega leta s koledarskim,
- njihova velikost,
- povezanost v skupini podjetij ter
- zavezanost k reviziji letnih poročil. 

Družbe, ki niso zavezane k reviziji letnih poročil in imajo poslovno leto enako koledarskemu, imajo možnost, da predložijo AJPES posebno izjavo, da se podatki iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, predloženih za državno statistiko, uporabijo tudi za javno objavo. 

Posebna pravila o posredovanju podatkov letnih poročil veljajo za družbe, ki so se statusno preoblikovale (združitev, pripojitev, spojitev) in sicer morajo v treh mesecih po koncu koledarskega leta predložiti podatke letnih poročil na poenotenih obrazcih in dodatne podatke o stanju pred in po statusni spremembi. 

Družbe ter srednji in veliki podjetniki, nad katerimi se je začel postopek likvidacije oziroma stečaja, morajo tri mesece po začetku postopka predložiti na poenotenih obrazcih podatke iz bilance stanja in dodatne podatke po stanju na zadnji dan pred začetkom postopka; podatke iz izkaza poslovnega izida in iz izkaza bilančnega dobička/izgube pa za obdobje od 1.1. do zadnjega dne pred začetkom postopka v koledarskem letu. 

Majhni podjetniki posredujejo precej manjše število podatkov. Z izpolnitvijo posebne izjave o uporabi podatkov letnega poročila izpolnijo tako obveznost predlaganja letnega poročila za javno objavo kot tudi za državno statistiko. 

Roki predložitve letnih poročil in drugih podatkov so naslednji:
- za državno statistiko se posredujejo podatki v treh mesecih po koncu koledarskega leta;
- velike, srednje in majhne družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, za javno objavo predložijo letna poročila, konsolidirana letna poročila in revizorjevo poročilo v osmih mesecih po koncu poslovnega leta;
- majhne družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, osebne družbe in vsi podjetniki posamezniki predložijo letna poročila v treh mesecih po koncu poslovnega leta;
- pri poenostavljenem načinu predložitve, pri katerem je na podlagi izjave o uporabi podatkov iz letnega poročila hkrati zadoščeno posredovanju za državno statistiko in javno objavo, je letna poročila potrebno posredovati v treh mesecih po koncu koledarskega leta. 

Posredovanje podatkov poteka na naslednji način:
družbe, ki poenostavljeno posredujejo podatke hkrati za javno objavo in za državno statistiko, to storijo v elektronski obliki in sicer z neposrednim vnosom podatkov prek spletnega portala (http://www.ajpes.si/zr) v obliki XML datoteke;
majhni podjetniki, ki poenostavljeno posredujejo podatke hkrati za javno objavo in državno statistiko lahko to storijo v elektronski obliki ali pa na papirju in sicer po pošti s povratnico ali pa osebno pristojni izpostavi AJPES;
družbe in podjetniki, ki podatkov ne predložijo na poenostavljen način (hkrati za javno objavo in državno statistiko), morajo podatke za državno statistiko posredovati v elektronski obliki (neposredni vnos prek spletnega portala AJPES ali v obliki XML datoteke); podatke za javno objavo pa v PDF obliki prek spletnega portala AJPES. 

AJPES izda ustrezna potrdila o predložitvi le ob osebni predložitvi letnih poročil in drugih podatkov za javno objavo in državno statistiko. 

AJPES zoper družbo ali samostojnega podjetnika posameznika, ki ne predloži podatkov za javno objavo oziroma državno statistiko v predpisanih rokih, uvede postopek o prekršku na podlagi 569. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi Zakona o prekrških. 

Navodila v okviru tega prispevka so zgolj orientacijska. Podrobnejša navodila za posredovanje v elektronski obliki so na spletnih straneh AJPES.
 

VELJAVNOST:
Od 11.2.2005. 

PRAVNI VIR:
Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov
(UL RS 12/2005)
Zakon o gospodarskih družbah (UL RS 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 6/99, 45/2001, 59/2001, 57/2004, 139/2004)
Sklep o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (UL RS 53/2002, 87/2002)Zakon o prekrških (UL RS 7/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *