Prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo po skrajšanem postopku

Avtor: | Objava: 22.09.2004Ustanovili ste družbo z omejeno odgovornostjo, s katero pa ne nameravate več poslovati. Na kakšen način lahko najhitreje in z najmanj stroški dosežete prenehanje te družbe in njen izbris iz sodnega registra? 

Zakon o gospodarskih družbah omogoča prenehanje d.o.o. po skrajšanem postopku, tako da ni potrebno izpeljati celotnega postopka likvidacije.  

Skrajšani postopek se izvede tako, da družbeniki sprejmejo sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku. V tem sklepu:
- določijo, naj družba preneha po skrajšanem postopku ter
- se dogovorijo glede delitve morebitnega premoženja družbe.  

Sklep morajo sprejeti vsi družbeniki soglasno.
 
 
Poleg tega morajo vsi družbeniki podati še notarsko overjeno izjavo, da so:
- poplačane vse obveznosti družbe,
- urejena vsa razmerja z delavci in
- da prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe. 
 
Sodišče lahko od družbenikov zahteva:
- da dokažejo resničnost zgoraj navedene izjave,
- da podajo zavarovanje za plačilo morebitnih neporavnanih obveznosti družbe.  
 
Do izbrisa družbe iz sodnega registra pelje naslednja pot:
1. Družbeniki na podlagi zgoraj navedene dokumentacije sodišču predlagajo izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije.
2. Sodišče objavi sklep o prenehanju družbe.
3. Če zoper ta sklep nihče ne ugovarja, sodišče izda še sklep o izbrisu družbe.
4. Če tudi zoper ta sklep nihče ne ugovarja, se družba izbriše iz sodnega registra.  

Za družbenike in morebitne upnike družbe je zelo pomemben datum objave izbrisa družbe. Od tega dne dalje namreč začne teči enoletni rok, v katerem družbeniki, ki so podali notarsko overjeno izjavo z zgoraj navedeno vsebino, odgovarjajo za obveznosti družbe. To pomeni, da lahko upniki zahtevajo izpolnitev dolgov družbe neposredno od družbenikov, ki za ta dolg družbe odgovarjajo z vsem svojim osebnim premoženjem!  

Odgovornost družbenikov je solidarna, kar pomeni, da lahko upnik zahteva celotno izpolnitev svoje terjatve od kateregakoli od družbenikov, ne glede na to, kakšen poslovni delež je imel posamezen družbenik v družbi, ki je prenehala po skrajšanem postopku. 

PRAVNI VIR:
Zakon o gospodarskih družbah (UL RS 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/2000, 45/2001, 59/2001, 50/2002, 93/2002, 57/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *