Prenehanje plačevanja potrošniškega kredita

Avtor: | Objava: 30.05.2005Pri poslovanju dajete svojim strankam možnost plačevanja kupnine s potrošniškimi krediti. Ena od vaših strank, ki se je prostovoljno odločila za takšen način poravnave kupnine in v ta namen podpisala pogodbo, je po določenem času, ko je že odplačala določen del dolga, samoiniciativno prenehala z odplačevanjem. V skladu s poslovno prakso, ste ji poslali poziv na plačilo, na katerega pa vam je odgovorila, da je prišla do ugotovitve, da je vaša obrestna mera oderuška, in da bi bil v primeru, če bi bila normalna, dolg že odplačan. Poleg tega ugotavlja tudi, da je pogodba sestavljena v nasprotju z Zakonom o potrošniških kreditih. Ali je takšno ravnanje kreditojemalca upravičeno in kaj lahko storite, da bo vaša terjatev do te stranke poplačana? 

Kreditojemalec je prostovoljno sklenil pogodbo, s katero se je zavezal, da bo kupnino odplačeval s pomočjo potrošniškega kredita. Dejstvo, da je dolg deloma že odplačal, nakazuje na to, da je posojilo dejansko prejel, kar potrjuje obstoj posojilnega razmerja.   

Ali je neko obligacijsko razmerje oderuško ali ne ni odvisno samo od višine obresti, pač pa tudi od drugih elementov pogodbenih razmerij med pogodbenima strankama. Neko konkretno obligacijsko razmerje je po pravilih obligacijskega prava oderuško, če sta sočasno izpolnjena dva pogoja:
- kreditodajalec je izkoristil stisko ali težko premoženjsko stanje kreditojemalca, njegovo nezadostno izkušenost, lahkomiselnost ali odvisnost in
- kreditodajalec si je zase ali za tretjega izgovori korist, ki je v očitnem nesorazmerju s tistim, kar je sam dal. 

Posojilojemalec je v primeru, da meni, da gre za oderuško razmerje, upravičen, da v tožbi pred sodiščem uveljavlja ničnost pogodbenega razmerja ali zmanjšanje njegovih obveznosti na pravičen znesek.  

Podobne ugotovite pa veljajo tudi glede trditev kreditojemalca glede tega, da je pogodba sestavljena v nasprotju z Zakonom o potrošniških kreditih. Navedeni zakon se uporablja pod pogojema, da je:
- jemalec kredita potrošnik, fizična oseba, ki prejme kredit izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti in da je
- kredit dan za namene, ki jih določa Zakon o potrošniških kreditih (odlog plačila, gotovinsko posojilo, ...). 

Kreditojemalec mora domnevo, da je pogodba sklenjena v nasprotju z navedenim zakonom, uveljavljati v pravdi.
 

Šele s sodbo sodišča, s katero je potrjena kršitev Zakona o potrošniških kreditih, kar pomeni ničnost pogodbe, lahko preneha obveznost kreditojemalca, da izpolni obveznost, ki jo je s pogodbo prevzel. 

Zoper kreditojemalca, ki ni poravnal in tudi ne namerava poravnati svoje obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo, lahko tako vložite predlog za izvršbo. 

PRAVNI VIR:
Obligacijski zakonik
(UL RS 83/2001)
Zakon o potrošniških kreditih (UL RS 77/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *