Prenos dejavnosti na hčerinsko družbo in izvedba javnega naročila

Avtor: | Objava: 08.03.2005Po postopku oddaje javnega naročila sklene naročnik pogodbo z izbranim izvajalcem. Izvajalec naročila v času izvajanja naročila ustanovi hčerinsko družbo, na katero prenese svojo dejavnost in kadre. Družba mati, oziroma družba, s katero je naročnik sklenil pogodbo, naročniku v podpis predloži aneks, s katerim jo obvesti, da bo njeno dejavnost od sedaj dalje opravljala družba hči. 

Ali je sklepanje takega aneksa sploh dopustno? 

Glede na pridobljeno mnenje Sektorja za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije Ministrstva za finance Republike Slovenije, lahko - glede na opisano dejansko stanje primera - povzamemo naslednje: 

Ko naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom, oziroma ko odločitve o izboru najugodnejšega ponudnika, zaradi poteka roka, ni več mogoče izpodbijati z zahtevkom za revizijo, preide odnos iz sfere prava javnega naročanja v sfero obligacijskega prava. Ne glede na to, morajo biti nadaljnja ravnanja pogodbenih strank tekom izvajanja same pogodbe v skladu z namenom Zakona o javnih naročilih oziroma ne smejo biti takšna, da bi vodila v izigravanje pravil zakona o javnih naročilih.  

Podpis ustreznega aneksa je tako, po našem mnenju, sprejemljiv pod pogojem, da je v skladu z namenom Zakona o javnih naročilih oz. da ne gre za izigravanje pravil javnega naročanja. Novi izvajalec pa mora biti ekonomsko-finančno, tehnično, kadrovsko ipd. primerljiv z izbranim izvajalcem. Seveda pa je treba poudariti, da lahko naročniki (subjekti javnega prava, ki jih zavezuje Zakon o javnih naročilih) nasprotujejo podpisu takega aneksa, zaradi česar je v primeru prenosov dejavnosti družb, ki izvajajo javna naročila, potrebna še posebna pazljivost. Prav tako je priporočljivo sklepanje ustreznih dogovorov z naročniki javnega prava še pred samo statusno reorganizacijo. 

PRAVNI VIR:
Zakon o javnih naročilih
(UL 36/2004)
Mnenje Sektorja za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije Ministrstva za finance Republike Slovenije

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *